Jak lze zvyšovat kvalitu pitné vody

Úpravna vody Hrobice
Úpravna vody Hrobice

V pitné vodě se začala sledovat koncentrace řady škodlivých látek, jako jsou pesticidy, hormony, léčiva a další mikropolutanty. Nové inovativní technologie se je snaží z vody odstraňovat. Celkem bylo během dvou dnů konference Voda Zlín 2024 nejen na toto téma předneseno 30 přednášek a všechny jsou dostupné ve sborníku na stránkách mvs.cz.

Již 27. ročník významné vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2024 se konal v rámci oslav Světového dne vody ve dnech 14.–15. března 2024, a to pod záštitou Představenstva ČKAIT, Sdružení SOVAK, hejtmana Zlínského kraje a primátora statutárního města Zlín. Konference se účastnili vodohospodářští odborníci z řad provozovatelů, projektantů, vysokých škol, zhotovitelů vodárenské infrastruktury a obecní a státní správy. Konference se zabývala pitnou vodou a programově byla zaměřena zejména na následující oblasti: zvyšování kvality pitné vody uplatněním nových technologických postupů, technologická zařízení z hlediska provozu, inovace provozních postupů a legislativní změny.

Množství vyráběné pitné vody je v ČR dostatečné

Je zřejmé, že v současné době je výroba pitné vody co do množství zajištěna kapacitou v stávajících vodárenských zařízeních v podstatě v dostatečném množství. Většina velkých úpraven vody byla navrhována a realizována v 70. a 80. letech 20. století, kdy prognózy potřeby vody byly násobně větší, než je současná spotřeba pohybující se do hodnoty 100 l/s pro jednoho obyvatele. V té době používaná technologie úpravy vod se významně nezměnila. Jednalo se o jedno- nebo dvoustupňovou úpravu s využitím koagulantů pro srážení nerozpuštěných látek a pískové filtrace a hygienického zabezpečení nejčastěji chlorem nebo jeho sloučeninami.

Zvyšování kvality pitné vody uplatněním nových technologických postupů

S pokrokem v oblasti analytických metod a analytických přístrojů se objevily nové možnosti stanovovat celé řady škodlivých látek ve vodě, o nichž nebylo dříve povědomí nebo se jim nevěnovalo tolik pozornosti jako dnes. Jsou to zejména mikropolutanty, mezi které se rovněž řadí pesticidy, léčiva, hormony a jejich metabolity (meziprodukty nebo konečné produkty látkové přeměny), které však klasický úpravárenský proces odstraňoval jen velmi omezeně nebo vůbec. Proto je v současnosti soustředěno úsilí jak výzkumných a vývojových subjektů, tak i provozovatelů, projektových a realizačních firem na zvýšení kvality vyráběné pitné vody, kterou v menším nebo větším množství konzumuje každý občan a která má a nepochybně i v budoucnosti bude mít významný vliv na zdravotní stav populace celé společnosti.

Modernizace technologií úpravy vody

Proto významná část konferenčních přednášek byla věnována modernizacím technologie úpraven vod (Úpravna vody Podolí – modernizace technologie), vlivu ozonizace na odstranění pesticidů (Úpravna vody U Svaté Trojice), využití granulovaného aktivního uhlí jako součást technologie úpravy vody (Úpravna vody Želivka), výskytu hormonů a léčiv ve vodách.

Podnětné byly referáty týkající se využití membránových technologií a to nejen ve fázi vývoje (Odstraňovanie mangánu z pitnej vody ultrafiltráciou), ale i fyzické realizace mikrofiltrace (Úprava vody pro dopouštění Velkého boleveckého rybníka) a využití mikrofiltrace na Úpravně vody Hrobice pro úpravu povrchové vody v množství 100 l/s, jejíž modernizace byla úspěšně dokončena zkušebním provozem v loňském roce.

Modernizaci technologického zařízení byly věnovány přednášky zabývající se potrubními materiály jak z nerezové oceli, tak i tvárné litiny. Dále hydraulickými projevy na technologickém zařízení v přednášce Kavitace a její eliminace v procesu regulace průtoku v potrubí vodárenských technologií, jejich příčinami vzniku a škodlivými důsledky. Do stejné oblasti se zařadila i přednáška Zkušenosti s použitím nízkoodběrových servopohonů pro řízení ventilů.

Inovace provozních postupů

Účastníky z provozních společností určitě upoutaly přednášky vztahující se k inovacím v provozování vodárenské infrastruktury, které byly již prakticky odzkoušeny, jako jsou Zkušenosti se zaváděním technologie Astacus do běžného provozu vodárenských společností, Čištění vodovodního potrubí řízeným proplachováním a Vypínací zkoušky pro ověření průběhu hydraulického průběhu v praxi. Do této kategorie lze rovněž zařadit přednášky zaměřené na stavební úpravy vodohospodářských objektů Rekonstrukce a sanace budov na vodárenské soustavě pohledem projektantaSanace betonových konstrukcí vodohospodářských staveb.

Legislativní změny

Se stávající legislativou i změnami byli účastníci konference seznámeni v přednáškách Připravované změny atomového zákona pro oblast dodávání a úpravy vody z podzemních zdrojů Aktuality hygienického dozoru nad vodami se zaměřením na monitoring obsahu olova v pitné vodě ve školách a školských zařízeních.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.