Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb informuje

Nabíjení elektromobilů v hromadných garážích je již několik let jedním z aktuálních problémů požární bezpečnosti staveb. Rychle vyřešit by ho mohl snad jen návrat k veteránům. <em>Foto: Renata Zdařilová</em>
Nabíjení elektromobilů v hromadných garážích je již několik let jedním z aktuálních problémů požární bezpečnosti staveb. Rychle vyřešit by ho mohl snad jen návrat k veteránům. Foto: Renata Zdařilová

Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren i dětských skupin, elektromobily v podzemních garážích, tvorba metodických listů pro vyjasnění terminologie či otázky, kdo a za jakých podmínek bude oprávněn zpracovávat požárně bezpečnostní řešení staveb, jsou hlavní témata, kterými je nyní třeba se zabývat.

Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb (dále jen „PA PBS“) se pod vedením nového předsedy Ing. Josefa Krále a prostřednictvím svých členů angažuje v řadě aktuálních témat v oblasti požární bezpečnosti staveb a činnosti autorizovaných osob.

V oboru požární bezpečnost je autorizováno 458 osob, jednání profesního aktivu se běžně účastní několik desítek z nich. Takováto angažovanost je zcela mimořádná. V současné době má aktiv sedm jmenovaných členů a jmenování dalších členů se připravuje. PA PBS se schází čtvrtletně.

Vzdělávání autorizovaných osob

PA PBS považuje za klíčovou součást svého působení prohlubování odborného vzdělávání autorizovaných osob. Jako autorizované osoby si uvědomujeme význam neustálého sledování technického a technologického vývoje a jeho aplikace v projekční praxi. Zároveň si uvědomujeme, že v oblasti požární bezpečnosti je nezbytné pravidelné zdůrazňování základů projektování, aby nedocházelo k chybám, které by mohly ohrozit bezpečnost staveb.

V roce 2023 jsme ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT úspěšně uspořádali řadu seminářů a webinářů zaměřených jak na odborná témata (např. výrobní objekty z hlediska požární bezpečnosti, skladovací objekty, lůžková zdravotnická zařízení), tak na praktická témata (např. cenotvorba v oblasti projektové přípravy, specifika používání autorizačního razítka).

V roce 2024 jsme uspořádali semináře/webináře zaměřené na změny staveb a na požární odolnost stavebních konstrukcí. Pracujeme také na přípravě dalších témat pro webináře, semináře a workshopy.

Pro naše akce se nám daří získávat zkušené odborníky z praxe, včetně projektantů, ale i vyšetřovatelů požárů či statiků. Jsme otevřeni podnětům ohledně dalších témat, která by zajímala autorizované osoby v oblasti požární bezpečnosti. Na semináře a webináře pořádané PA PBS je umožněn přístup i studentům a pracovníkům Hasičského záchranného sboru.

Tvorba norem

Bezpečnost FVE – Fotovoltaické elektrárny se staly klíčovým prvkem v globálním úsilí snížit emise uhlíku a posílit energetickou nezávislost. Pro dosažení maximálního potenciálu obnovitelné energie je však nezbytné mít jasné normy a standardy, které budou určovat jejich provoz a bezpečnost. Fotovoltaické elektrárny mohou být v případě požáru rizikové, zejména pokud jsou umístěny na střechách budov. Z toho důvodu se v posledních letech pracovalo na normě ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb – fotovoltaické elektrárny, při jejíž tvorbě spolupracoval PA PBS.

Tato norma se zabývá především minimalizací šíření případného požáru a ohrožení zasahujících osob v případě požáru. Norma rozlišuje požadavky jednak na stavbě a mimo stavbu a rozděluje FV systémy na systémy s omezeným vývinem tepla a bez omezeného vývinu tepla a upřesňuje dále požadavky na jednotlivé typy. Jedním ze stěžejních požadavků normy je požární oddělení jednotlivých prvků FVE, odstupové vzdálenosti a možnost vypínání těchto systémů. V rámci připomínkového řízení tak bylo složité najít kompromis mezi požadavky na technické provedení a možnosti provedení zásahu.

V rámci PA PBS bylo vzneseno více než 100 připomínek, přičemž valná většina byla akceptována a do normy byla zapracována.

Norma byla vyhlášena ve Věstníku ÚNMZ v květnu 2024 s účinností od 1. června 2024. Norma je vydána jako předběžná (ČSN P 73 0847), tzn. v následujícím období budou sbírány zkušenosti s její aplikací, které budou následně promítnuty do finální verze normy.

Na eduK je přístupný pro autorizované osoby webinář na téma Požární bezpečnost fotovoltaických systémů – ČSN 73 0847 - 13. 6. 2024 - (ZW-24-06-032)

V rámci zvyšování znalostí požární bezpečnosti staveb byly zpracovány dva články na téma „I ‘malá‘ FVE do 50 kW je složité elektrické zařízení, přesto se obejde bez požárně bezpečnostního řešení?“ a „Kdy se instalace FVE neobejde bez stavebního povolení?“, které byly vydány v časopise Z+i. V neposlední řadě měl PA PBS také zastoupení mezi přednášejícími v rámci Fóra Střechy 2024 na téma Fotovoltaika a bezpečnost staveb.

Bezpečnost dětských skupin – V současnosti probíhají jednání ohledně nové přílohy týkající se předškolních zařízení především dětských skupin a mateřských škol. Děti potřebují specifické přístupy k požární bezpečnosti vzhledem k jejich věku, schopnostem a chování. Nová příloha ČSN 73 0802 pro požární bezpečnost v dětských skupinách a mateřských školách je klíčovým dokumentem, který stanovuje přesné požadavky a procedury, které mají zajistit ochranu životů dětí a zaměstnanců v případě požáru. Tato příloha hraje významnou roli v prevenci požárů a minimalizaci rizik spojených s nimi a měla by stanovit požadavky na instalaci a udržování požárních zařízení, jako jsou automatické detektory požáru, dělení stavby do požárních úseků a požadavky na únikové cesty. V současnosti proběhlo první jednání a připomínkové řízení jehož součástí byl také PA PBS.

Tvorba metodických listů – Mezi neméně významnou aktivitu patří spolupráce s TNK 27 a Generálním ředitelstvím HZS na tvorbě metodických listů k normám týkajícím se požární bezpečnosti staveb. První odpověď již byla zveřejněna na webových stránkách České agentury pro standardizaci, která je zodpovědná za vydávání českých technických norem. V současné době jsou ve schvalovacím procesu odpovědi na další čtyři dotazy. Technické normy jsou základními standardy v požární bezpečnosti staveb. Nicméně, samotné normy mohou být komplexní a obtížné k porozumění, což vede k potřebě jejich vykládání.

Technické normy mohou obsahovat jazykové a technické terminologie, která není běžně srozumitelná, a dochází tak k různým výkladům. Je důležité, aby byly normy vykládány srozumitelným způsobem, aby bylo jasné, co přesně požadují a jaké jsou jejich cíle. Právě z toho důvodu byla založena pracovní skupina na zpracování metodických listů, na jejímž zpracování se PA PBS aktivně podílí.

Provázanost praxe s normotvorbou – Další činností, které se chce PA PBS věnovat ve spolupráci s HZS ČR, je přenos výstupů ze zjišťování příčin a průběhů požárů do projekční praxe. A to jak formou vzdělávání AO, tak i úpravou platných norem nebo tvorbou norem nových. V tomto směru již byly učiněny první kroky.

Specializace v oboru požární bezpečnosti staveb

Úpravy zákona o požární ochraně na konci roku 2021 přinesly do oboru požární bezpečnosti staveb nové požadavky, které se zásadním způsobem dotýkají autorizovaných osob a výkonu jejich činnosti. Tyto změny byly jedním ze zásadních faktorů, který přispěl k výraznému oživení PA PBS. Z řad autorizovaných osob vyvstala řada dotazů týkajících se toho, kdo a jakým způsobem bude po uplynutí přechodných období moci vypracovat, potažmo autorizovat požárně bezpečnostní řešení.

Změny při udělování autorizací – PA PBS v období od začátku roku 2022 do poloviny roku 2023 pozval na svá jednání zástupce autorizační rady, čímž se podařilo nastartovat interní komunikaci a zprostředkovat autorizovaným osobám rámcové informace z procesu přípravy rozšíření oboru PBS o specializaci. PA PBS na jaře 2023 vybral ze svých řad svého zástupce jako kandidáta do autorizační rady pro obor PBS, který byl následně také zvolen.

Na jednání PA PBS v březnu 2024 byly garantem oboru PBS v autorizační radě prezentovány základní principy procesu žádosti o udělení specializace v oboru požární bezpečnost staveb (dále jen „PBSS“), které jsou součástí dokumentu předkládaného Představenstvu ČKAIT ke schválení. Proces žádosti o PBSS lze rozdělit do dvou rovin. Zaprvé ze strany stávajících autorizovaných osob v oboru PBS a zadruhé ze strany osob, které ještě autorizované nejsou. Kromě obecných požadavků vyplývajících z autorizačního zákona se jedná o požadavek na vysokoškolské vzdělání a na rozsah dokladované praxe žadatele.

V následujících měsících a letech je cílem PA PBS v záležitosti PBSS dále pokračovat ve spolupráci s autorizační radou. Bude se jednat především o složení nové zkušební komise pro PBSS a dále o průběh autorizační zkoušky PBSS.

Elektromobilita a hromadné garáže

Jedním z aktuálních problémů jsou elektromobily a jejich parkování a nabíjení v hromadných garážích. Tuto problematiku lze vnímat pohledem více zainteresovaných stran, z tohoto důvodu byla Generálním ředitelstvím HZS ČR v loňském roce zřízena Strategická pracovní skupina k technickým podmínkám požární ochrany garáží (dále jen „pracovní skupiny“). V této pracovní skupině je kromě HZS ČR, ministerstev, asociace developerů a dalších zastoupen i ČKAIT skrze členy PA PBS. Pracovní skupina měla za úkol připravit podklady pro politická jednání na úrovni ministrů (MV, MPO, MD) a GŘ HZS. Pracovní komise po náročných jednáních dospěla k variantám řešení požární bezpečnosti garáží. Požadavky z hlediska požární bezpečnosti budou rozlišovat stávající a nové garáže a dále, zda se bude nebo nebude jednat o tzv. dedikované nabíjení s odpovídajícím provedením elektrické instalace. K tématu hromadných garáží a elektromobilů se vrátíme v některém z příštích čísel Z+i.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.