Co podle nového stavebního zákona musí projektovat autorizovaná osoba

Většinu jednoduchých staveb - s výjimkou jednoduchých staveb pro bydlení - může projektovat i neautorizovaná osoba s odpovídajícím vzděláním a třemi lety praxe. Za povšimnutí stojí, že pokud půjde o změnu jednoduché stavby pro bydlení (přístavba, nástavba, stavební úprava) a nedojde-li k překročení v zákoně uvedených parametrů, postačí dokumentace pro povolení stavby zpracovaná neautorizovanou osobou.

Vybrané činnosti

V novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. (NSZ) se stejně jako v dosavadním starém stavebním zákoně (SSZ) dotýkají autorizovaných osob tzv. vybrané činnosti.

Podle § 155 NSZ jsou vybrané činnosti ty, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Může je vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle jiného právního předpisu.

NSZ § 155 písm. a), b), d) říká, že vybranými činnostmi podle autorizačního zák. č. 360/1992 Sb. jsou:

 1. zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie a projektové dokumentace,
 2. odborné vedení provádění stavby nebo její změny anebo odstraňování stavby,
 1. výkon dozoru projektanta.

NSZ § 155 písm. c) říká, že vybranými činnostmi podle zeměměřického zák. č. 200/1994 Sb. jsou:

 1. ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentací se rozumí podle NSZ § 157 odst. 1) dokumentace pro následující účely:

 1. povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“), s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. c) a e) až p) a odst. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
 2. rámcové povolení,
 3. povolení změny využití území,
 4. provádění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
 5. odstranění stavby, s výjimkou jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. c) a e) až p) a odstavci 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

Dokumentace pro povolení záměru

Dokumentací pro nový pojem – pro povolení záměru, se rozumí dokumentace

 1. povolení stavby,
 2. rámcové povolení,
 3. povolení změny využití území.

Projektová činnost zabezpečovaná autorizovanou osobou

Projektová činnost je uvedena v § 156 NSZ. Autorizovaná osoba neboli projektant zpracovává následující dokumentace podle bodu 1 tohoto paragrafu.

 • územně plánovací dokumentace
 • územní studie
 • projektová dokumentace

Projektant jako autorizovaná osoba musí vyprojektovat dokumentaci jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 přílohy č. 2 k stavebnímu zákonu pro jednoduché stavby. Jedná se o písm. a), b) a d). Jednoduchými stavbami podle těchto bodů jsou zde stavby nebo zařízení, a to

 1. stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží,
 2. podzemní stavby do 300 m² zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury,
 1. reklamní zařízení a stavby pro reklamu.

Dokumentace většiny jednoduchých staveb může zpracovat i neautorizovaná osoba

Dokumentaci ostatních jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. c) a e) až p) a odst. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu a dokumentaci stávajícího stavu stavby (dále jen „pasport stavby“) může zpracovat též osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.

Stavby pro bydlení podle zákona může projektovat jen autorizovaná osoba

Stavby pro bydlení podle § 13 NSZ jsou upřesněny v bodech b) a c) tohoto paragrafu. Jde o následující definice:

 1. bytovým domem je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení,
 2. rodinným domem je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.

Stavba pro rekreaci není zde definována.

Podklady z digitální mapy

Zákon také uvádí, že projektantovi se podle § 156 odst. 3 poskytují údaje z neveřejné části digitální technické mapy kraje v rozsahu nezbytném pro projektovou činnost.

Možnosti zpracování dokumentace

Dokumentace Zpracovatel projektu
1 Územně plánovací dokumentace projektant – AO
2 Územní studie
3 Projektová dokumentace pro povolení stavby
4 Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. a), b) a d)
5 Projektová dokumentace pro rámcové povolení
6 Projektová dokumentace pro povolení změny využití území
7 Projektová dokumentace pro odstranění stavby včetně jednoduchých staveb uvedených v odst. 1 písm. a), b) a d)
8 Dokumentace pro povolení stavby jednoduchých staveb podle přílohy č. 2 SZ, v odst. 1 písm. c) a e) až p) a v odst. 2 AO nebo VŠ stavebního nebo arch. směru, SŠ stavebního směru, 3 roky praxe v projektování staveb
9 Dokumentace pro odstranění stavby jednoduchých staveb podle přílohy č. 2 SZ, v odst. 1 písm. c) a e) až p) a v odst. 2
10 Pasport stavby

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.