Ostatní stavby podle NSZ

Výčet ostatních staveb podle NSZ neexistuje, ale pouze se dovozuje. Stejně tak lze z NSZ dovodit, že tyto stavby vyžadují povolení a kolaudaci. Patří sem ty, které nejsou uvedeny ve výčtu drobných, jednoduchých a vyhrazených staveb. Může se tedy pozemní komunikace s výjimkou dálnic, jinde neuvedená vodní díla, školy, nemocnice, bytové, obchodní či kancelářské domy, skladové a průmyslové haly a další.

Co spadá pod ostatní stavby není na první pohled jednoznačné

Ostatní stavby jsou všechny další stavby neuvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 k NSZ - tedy ty co nejsou drobnou, jednoduchou ani vyhrazenou stavbou. Uplatní se zde tedy vylučovací metoda.

Patří sem např.

  • stavby občanské vybavenosti (školy, zdravotnická a sociální zařízení, bytové, kancelářské či obchodní domy),
  • pozemní komunikace (vyjma dálnic),
  • v přílohách neuvedené stavby vodních děl,
  • také drobné stavby v případě, že u nich dojde k překročení příslušných parametrů, aniž by pak takto výslovně spadly pod stavby jednoduché.

Jaké nároky klade NSZ na ostatní stavby

Z jednotlivých ustanovení NSZ lze dovodit, že ostatní stavby:

  • vyžadují vydání povolení, ať už v klasickém řízení či jako první úkon stavebního úřadu v tzv. zrychleném řízení,
  • vyžadují kolaudaci,
  • musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím.

Při jejich provádění nebo odstraňování musí být veden stavební deník.

Projektová dokumentace pro povolení ostatních staveb a dokumentace pro jejich provádění musí být zpracovány projektantem.

Dozor projektanta u ostatních staveb povinný není. Obecně je dána (§ 161 odst. 2 NSZ) pouze povinnost stavebníka zajistit u jakékoli stavby (nejen ostatní) financované z veřejných prostředků, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby osobou oprávněnou podle autorizačního zákona. U jiných staveb je tedy dáno na vůli stavebníka, zda technický dozor mít bude či nikoliv, přičemž vzájemný vztah stavebníka a jeho technického dozoru je pak upraven soukromoprávně bez nutnosti mít pro výkon této činnosti autorizaci. Pro stavby financované z veřejných prostředků je však povinnost autorizace technického dozoru stavebníka stanovená přímo stavebním zákonem.

Dále je zde uvedeno, že zpracoval-li projektovou dokumentaci pro stavbu financovanou z veřejných prostředků projektant, zajistí stavebník dozor projektanta.

Povinný dozor projektanta u staveb financovaných z veřejných prostředků však nově neplatí pro stavby sítí technické infrastruktury.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.