Odpovědnost odpovědného zástupce

Vykonává-li odpovědný zástupce pro podnikatele činnost stavbyvedoucího či stavebního dozoru, nese samozřejmě i veřejnoprávní odpovědnost. Rozsah soukromoprávní odpovědnosti odpovědného zástupce závisí na smlouvě uzavřené mezi ním a podnikatelem. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k němuž je ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Dle § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), může podnikatel provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

§ 11 odst. 2 živnostenského zákona normuje, že odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7.

§ 11 odst. 3 tohoto zákona dále stanoví, že osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže být po dobu trvání tohoto zákazu odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá. Odpovědným zástupcem pro stejnou živnost nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Dle § 11 odst. 4 daného zákona je povinen odpovědného zástupce ustanovit

  • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7),
  • podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti (§ 7). Do funkce odpovědného zástupce ustanoví česká právnická osoba takovou osobu, která je členem jejího statutárního orgánu a která splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Zahraniční právnická osoba ustanoví do funkce odpovědného zástupce vedoucího odštěpného závodu umístěného na území České republiky, jenž splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje odbornou způsobilost u regulované živnosti. Právnická osoba ustanovuje odpovědného zástupce povinně u všech regulovaných činností a odpovědný zástupce právnické osoby vždy splňuje jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. Institut odpovědného zástupce umožňuje podnikat v oborech, pro něž fyzická osoba nemá dostatečnou kvalifikaci. Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti však musí nastat vždy u podnikatele samotného, tyto podmínky odpovědným zástupcem nahradit nelze (bezúhonnost, věk). Živnostenská úprava zachovává princip rovného postavení právnických a fyzických osob při vstupu do živnostenského podnikání, i osob, které nesplňují odbornou způsobilost požadovanou zákonem, a umožňuje provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce.

Odpovědný zástupce je osoba (fyzická osoba), jež odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Tato odpovědnost je ustanovením § 11 odst. 1 živnostenského zákona stanovena pouze ve vztahu k podnikateli. Podnikatel a odpovědný zástupce jsou ve smluvním vztahu a je zcela na podnikateli a odpovědném zástupci, jakým způsobem smlouvu uzavřou, jak budou povinnosti odpovědného zástupce stanoveny a zda a jakým způsobem podnikatel bude vůči odpovědnému zástupci uplatňovat odpovědnost za případné nedodržování živnostenskoprávních předpisů. Ve vztahu k živnostenskému úřadu odpovídá za provozování živnosti vždy pouze podnikatel. Všechny nuance vztahu podnikatel – odpovědný zástupce budou upraveny ve smlouvě a jak bylo již zdůrazněno, záleží jen na smluvních stranách, co vše budou chtít ve smlouvě mít upravené – způsob výkonu, odměnu, náhradu škody způsobené podnikateli odpovědným zástupcem při výkonu jeho funkce atd.

Forma smluvního vztahu není upravena ani živnostenským zákonem, ani jiným právním předpisem. Živnostenský zákon pouze vyžaduje souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce; odpovědný zástupce tak činí formou prohlášení. Pro tento případ ale doporučuji uzavřít příkazní smlouvu dle § 2430 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

To ale neznamená, že by odpovědný zástupce nenesl při výkonu své funkce žádnou odpovědnost. Odpovědný zástupce totiž sám o sobě nese trestněprávní odpovědnost. Pokud by při výkonu jeho funkce došlo ke spáchání trestného činu, odpovídá zde odpovědný zástupce sám, podezření ze spáchání trestného činu by bylo řešeno přímo s ním, a nikoliv s podnikatelem, pro něhož odpovědný zástupce svoji funkci vykonává.

Vykonává-li odpovědný zástupce pro podnikatele činnost stavbyvedoucího či stavebního dozoru, nese samozřejmě i veřejnoprávní odpovědnost. Tu těmto osobám stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) prostřednictvím povinností uvedených v § 153. Jejich porušení těmito osobami představuje naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 180 odst. 3 a 4, za nějž může být stavebním úřadem uložena pokuta až do výše 200 000 Kč. Jedná-li se o projektanta jako autorizovanou osobu, nese veřejnoprávní odpovědnost ve smyslu § 159 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona.

Je-li odpovědným zástupcem autorizovaná osoba, musí si uvědomit, že obecně odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace ve smyslu § 12 odst. 1 autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb.)

Rozsah soukromoprávní odpovědnosti odpovědného zástupce závisí na smlouvě uzavřené mezi ním a podnikatelem, jak již bylo výše uvedeno. Obecně i zde nese autorizovaná osoba odpovědnost podle § 5 občanského zákoníku a je povinna svoji činnost vykonávat s odbornou péčí.

Funkce odpovědného zástupce nemůže být vykonávána pouze formálně, protože odpovědný zástupce splňuje za podnikatele odbornou způsobilost a očekává se, že při výkonu své funkce přispěje k bezproblémovému podnikání podnikatele.