Zvýšení členských příspěvků ČKAIT od roku 2023

ČKAIT po třinácti letech zvyšuje příspěvky členů z původních 3 000 Kč na 3 500 Kč. Důvodem je nejen současná inflace způsobená růstem cen energií, ale i snaha udržet ekonomickou stabilitu profesní organizace a nutnost poskytovat členům širší služby.

ČKAIT každoročně plánuje svůj rozpočet s návrhem výdajů limitovaných výší členských příspěvků 3 000 Kč na člena, a to od roku 2009. Dlouhou dobu se to dařilo, především díky nárůstu členské základny (cca 500 až 600 nových členů ročně). Tento nárůst představoval zvýšení příjmové části hospodaření. Kromě toho ČKAIT při návrhu rozpočtu nepočítala s výraznými změnami v některých položkách, které si to vyžadovaly.

V tabulce číslo 1 je uvedeno, jak od roku 2008 přibývalo členů, dále je z ní zřejmé, jaký byl meziroční nárůst a při stále stejné výši členských příspěvků přínos rozpočtu. Vlastní hospodaření ČKAIT v průběhu roku kontrolujeme porovnáním se schváleným rozpočtem a projednáváme na každém zasedání představenstva ČKAIT. Zatím ČKAIT každoročně dosahuje úspory ve výdajích a v příjmové části dodržuje odhadované částky, uvedené v rozpočtu. Je to způsobeno nejen disciplínou ve sledování a dodržování plánovaných výdajů, ale v posledních letech také rušením chystaných akcí způsobeným opatřeními proti šíření nemoci Covid-19.

Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2023 k projednání v představenstvu ČKAIT a následně na Shromáždění delegátů ČKAIT (24. září 2022) jsme srovnávali stavy se zvýšením členských příspěvků (o 100 až 500 Kč) a oproti tomu s ponecháním dosavadní výše 3 000 Kč. Pro rok 2023 jsme zvolili zvýšení členských příspěvků na 3 500 Kč, a to proto, že předpokládáme zvýšení výdajů především na:

  • větší valorizaci platů zaměstnanců kanceláří ČKAIT (8 %) – 2,011 mil. Kč;
  • nárůst počtu zaměstnanců kanceláře v Praze o 6 pracovníků – 4,253 mil. Kč;
  • zvýšení výdajů SVI za publikace pro všechny členy – 1,6 mil. Kč;
  • zvýšení výdajů STI na digitalizaci procesů a informační sytém – 1,3 mil. Kč;
  • periodika (časopisy) – 0,4 mil. Kč;
  • odborné činnosti včetně konferencí, seminářů atd. – 4,4 mil. Kč.;
  • vyšší náklady na energie a nájmy kanceláří ČKAIT – nelze zatím vše odhadnout.

V tabulce číslo 2 je uvedeno porovnání výše hlavních kapitol rozpočtu s navýšením členského příspěvku a bez navýšení. V oblasti osobních výdajů zaměstnanců (mzdy a odvody státu z mezd) je při zvýšeném členském příspěvku (3 500 Kč) započítán stav 6 nových pracovníků a valorizace 8 %. Při ponechání stejné výše členských příspěvků jako dosud (tj. 3 000 Kč) jsme mohli počítat s navýšením jen o 2 pracovníky a valorizaci platů všech zaměstnanců 5 %.

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl předložen představenstvem ČKAIT na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze dne 24. září 2022, projednán a většinou delegátů schválen. Mění se základní výše členského příspěvku na 3 500 Kč. Snížená sazba členského příspěvku 1 000 Kč zůstává (pozn.: týká se členů pobírajících řádný starobní důchod a jejichž příjmy z činnosti autorizovaných osob jsou nižší než 50 tis. Kč). Z diskuze na Shromáždění delegátů vyplynuly i další náměty na úpravu rozpočtu roku 2023. S ohledem na plánovanou rezervu a také na možné úspory v některých položkách rozpočtu můžeme tyto úpravy akceptovat.

Zabývali jsme se rovněž otázkou, zda zvýšení členských příspěvků od roku 2023 na 3 500 Kč bude dostatečné i pro rok 2024. Zatím můžeme konstatovat, že by se snad k opětovnému zvyšování členského příspěvku přikročit nemuselo, ale nemůžeme předvídat vývoj inflačních vlivů a případné jiné skutečnosti nastalé mimo Komoru, anebo i uvnitř.