Zasedání představenstva v září 2022

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem ČKAIT na 4. zasedání, které se konalo 22. září 2022 v Praze. Jako vždy sledovalo průběh hospodaření ČKAIT i IC ČKAIT. Byly podány informace o škodním průběhu pojištění autorizovaných osob. Celý zápis lze najít na neveřejné části www.ckait.cz.

Rozhodnutími per rollam mezi řádnými jednáními bylo schváleno: 25. srpna 2022 návrh úprav volebního a jednacího řádu ČKAIT [8 pro – 0 zdržel se – 7 proti], 2. září 2022 udělení čestného členství pro Ing. Petr Serafín, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Jiří Kliner, Ing. Pavel Pejchal, CSc. [15 pro – 0 zdržel se – 0 proti] a 10. září 2022 žádost o udělení záštity veletrhu FOR ARCH, FOR INTERIOR [13 pro – 0 zdržel se – 2 proti].

Zpráva o plnění průběžných úkolů

Ing. Loukota informoval o rozhodnutí v případu zřícené Trojské lávky, obžalovaní byli osvobozeni. Bylo vydáno rozhodnutí v případu pádu mostu ve Vilémově. Dva členové byli mj. odsouzeni k zákazu výkonu činnosti stavbyvedoucího. Při takto specifikovaném rozhodnutí nelze pozastavit autorizaci podle § 11, odst. 1, písm. b) zákona č. 360/1992 Sb.

Ing. Drahorád připravuje zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV, čeká na součinnost s komisí ZZVZ. Předložil finální verzi základních pravidel pořádání konferencí, která bude rozeslána k připomínkám a poté ke schválení.

Ing. Vokurka informoval o probíhající kontrole studijních plánů škol, jejichž absolventi žádají o autorizaci v oboru Geotechnika.

Prof. Materna a Ing. Vaverka připravili odborný a doprovodný program setkání V4, partnerské organizace účast potvrdily. Složení naší delegace bude: Ing. Špalek, prof. Materna, Ing. Pater, Ing. Vaverka, Ing. Loukota a Ing. Hnízdil.

Ing. Hnízdil informoval, že i nadále trvá úkol zpřístupnit e-learning na testy z právních předpisů členům ČKAIT, bude projednáno na Autorizační radě. Byl ukončen úkol požádat o registraci ochranných známek na názvy zavedených konferencí – doplnit do názvu konference zkratku ČKAIT a užívat logo ČKAIT. O ochranné známky žádat nebudeme.

Ing. Hladík předložil stanovisko Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři k výkladu odpovědnosti autorizované osoby v pozici odpovědného zástupce. Ve stanovisku je konstatováno, že nelze za činnost odpovědného zástupce uplatnit odpovědnost dle autorizačního zákona. Stanovisko bude předloženo DR a StS.

Ing. Řehůřková informovala, že úkol změnit formulář o udělení záštity ČKAIT trvá i nadále.

Stav autorizací a žádostí

Termíny slibů v Praze jsou 3. 11. 2022, 1. 12. 2022, termín slibů v Brně je 9. 12. 2022. Pro rok 2023 je opět zajištěna Betlémská kaple v termínech 28. 2., 27. 4., 22. 6., 31. 10., 30. 11.

Počet autorizací a žádostí k 21. 9. 2022

Celkem Praha Brno
členů 32 326 20 569 11 757
žádostí 399 222 177
usazené AO 348
hostující 2

Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce

Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. Motyčka vypracoval pro dnešní jednání přehled výsledků průběžného hospodaření ČKAIT k 31. srpnu 2022. Prognóza výsledného hospodaření ČKAIT v letošním roce: výsledek bude s přebytkem.

  • příjmy limitované časti rozpočtu dosáhly částky 92,019 mil. Kč, tj. 97 % ročního rozpočtu, z toho členské příspěvky činí 87,937 mil. Kč, tj. 98,3 %
  • výdaje limitované části rozpočtu vykazujeme ve výši 51,524 mil. Kč, tj. 56 %

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl sestaven jako základní informace pro delegáty na Shromáždění delegátů 24. září 2022. Předpokládá schválení zvýšení členských příspěvků od r. 2023 na 3 500 Kč.

Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Průběžný výsledek hospodaření k 30. srpnu 2022 je podle jednatelky Ing. Janouškové cca +600 tis. Kč. Prognóza celého roku: předpokládáme, že výsledné hospodaření bude ziskové.

Pojištění autorizovaných osob

Dle informací našeho pojišťovacího makléře, firmy GrECo, je k 12. září 2022 následující stav:

  • vyplacené plnění = 88 711 798 Kč
  • vytvořené rezervy = 48 617 321 Kč
  • zasloužené pojistné = 215 280 807 Kč
  • škodní průběh = 63,79 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového pojištění)

Shromáždění delegátů

Jednací sál a služby jsou zajištěny na základě smlouvy z roku 2021. Podklady byly delegátům oblastí rozeslány více než 21 dní před jednáním. Návrh složení mandátové a návrhové komise je připraven. Hostům byla také odeslána pozvánka dostatečně včas. Účast potvrdil ministr dopravy Mgr. Martin Kupka, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, děkani stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava, předseda TAČR a další.

Výročí 30 let ČKAIT

Předseda informoval o připravených akcích oslav 30 let ČKAIT. Publikaci popisující 30 let činnosti ČKAIT zpracuje Informační centrum ČKAIT, s.r.o. 10. října bude na fasádě Kongresového centra v Praze prezentováno výročí originálním videomappingem. Promítneme nevšedně pojaté představení 30 nejvýznamnějších staveb realizovaných v ČR od roku 1992 a účastníci obdrží publikaci 30 staveb – 30 let ČKAIT – 30 let ČR. 20. října uspořádáme předání pamětních medailí 30 vybraným osobnostem v Lichtenštejnském paláci v sále Bohuslava Martinů a účastníci obdrží publikaci 30 osobností – 30 let ČKAIT – 30 let ČR. Po předání bude následovat koncert Západočeského filharmonického orchestru Mariánské Lázně. Mimo uvedeného bude na dalších akcích Komory probíhat předávání pamětních medailí za významný přínos Komoře.

Hledání potřebných kancelářských prostor

Od posledního jednání představenstva došlo k vývoji situace zvažovaného nákupu nemovitosti v ul. Sokolská 32. Nemovitost je zatížena úvěrem na 30 let u Sberbank CZ. Dne 28. srpna 2022 byl vyhlášen úpadek této banky, nyní je v likvidaci a všechny úkony musí schválit likvidátor. Za současné situace nebude na Shromáždění delegátů nákup doporučen.

Informace o novém stavebním zákoně

Ing. Hladík informoval o stavu stavebního zákona (SZ). Platný SZ č. 283/2021 Sb. a změnový zákon č. 284/2021 Sb. prochází stále novelizací. Zákonem č. 195/2022 Sb. byla posunuta jeho účinnost o jeden rok vyjma vyhrazených staveb. Rovněž byla posunuta účinnost přechodného období na zpracovávání projektové dokumentace podle SZ č. 183/2006 Sb. V současné době je v legislativním procesu další novela, která hlavně řeší začlenění stavebních úřadů. K této novela zaslala ČKAIT v mezirezortním připomínkovém řízení 24 připomínek, především technického rázu. Podrobnosti o vypořádání připomínek ČKAIT k této novele jsou uvedeny v Z+i č. 4/2022 v článku JUDr. Kuzmové. Podrobnosti o vydání navazujících vyhlášek zatím nemáme.

Různé, informace z jednání

Ing. Špalek, předseda informoval o odvolání pana Nechyby z odboru koncepce BIM Agentury ČAS. Informoval o jednání s ministrem MPO Ing. Síkelou. Nadále probíhá jednání s HZS ČR o vyhlášce o kategorizaci staveb z pohledu požární bezpečnosti staveb a důsledcích pro autorizované osoby. Byl odeslán dopis plk. Valouchovi s dotazem na jeho stanovisko a žádostí o setkání. Byli jsme osloveni Ministerstvem spravedlnosti ČR s dotazem na sblížení oborů znalců s obory autorizace. Dále informoval o jednání s Mgr. Veselým o přípravě normy na geotechnické průzkumy, normu bude zpracovávat profesní aktiv pro obor Geotechnika.

prof. Materna, 1. místopředseda, informoval o získání projektu DoubleDecker. Informoval o vývoji stavu prací na zavedení metody BIM v ČR.

Ing. Pater, místopředseda, pozval Bc. Honzárka na výjezdní jednání Rady pro podporu rozvoje profese do Ostravy.

Ing. Dospiva informoval o jednání malé V4 v Maďarsku. Diskutováno bylo postavení soudních znalců a profesních komor. Dále informoval o žádosti o spolupořádání nebo záštitu konference soudních znalců.

Ing. Drahorád informoval o své účasti v soutěžním dialogu na pražské mosty. Je užitečné zastoupení inženýra, člena ČKAIT.

Prof. Kabele informoval o poradenském centru ČKAIT na veletrhu FOR ARCH, kde odborníci řeší především dotazy na úspory energií. Kapacita lidských zdrojů na výměnu zdroje tepla je na tři roky vyčerpána. Kritizoval návrhy vyhlášek MZ ČR, kde jsou sníženy teploty na příliš nízkou hodnotu, při níž bude nezbytné řešit kondenzaci vody na konstrukcích.

Ing. Majer navrhuje doplnit rejstřík/index článků v elektronické verzi časopisu Zprávy a informace ČKAIT.

Ing. Řehůřková předložila žádosti o záštitu Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha [11 pro – 1 proti – 0 zdržel se], Týden Facility Managmentu 2022 Praha [12 pro – 0 proti – 0 zdržel se], žádosti o finanční příspěvek nadaci Františka Faltuse – 20 000 Kč a Zvoníčkově nadaci – 25 000 Kč – Praha [11 pro – 1 proti – 0 zdržel se].

Ing. Šafařík informoval o jednání profesního aktivu pro obor Geotechnika. Návrh nových členů aktivu bude projednán per rollam.

Ing. Vokurka informoval o jednání Autorizační rady (AR) a výstupech. Snahou AR je sjednotit zkušební otázky pro zkušební místo v Praze a Brně a také sjednotit podmínky pro splnění testu z právních předpisů – představenstvo bere na vědomí.

Ing. Zdařilová informovala o přípravě požadavků na bezbariérové řešení Stavby roku Moravskoslezského kraje. Představila úpravu pravidel Ceny Inženýrské komory 2022.

Ing. Hnízdil předložil návrhy na lepší zhodnocení naspořených finančních prostředků prostřednictvím termínovaného účtu. Předložil nabídky dvou bank. Představenstvo pověřilo Ing. Mráze a ekonomickou komisi, aby rozhodli, zda a jaký termínovaný účet využijeme a jakou částku uložíme [12 pro – 0 proti – 0 zdržel se] Představenstvo schválilo navýšení stravenkového paušálu pro zaměstnance na 90 Kč od září 2022 [10 pro – 2 proti – 0 zdržel se].

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda – online; místopředseda Ing. Jindřich Pater; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková – online; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda Autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory;

Omluven: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda Dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda Stavovského soudu; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 24. 11. 2022, 23. 2. 2023, 20. 4. 2023