Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2022

Na Shromáždění delegátů ČKAIT vystoupil i Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy. Slíbil proinvestiční rozpočet, kterým chce začít splácet dluh ve výstavbě infrastruktury. <em>Foto: Petra Bednářová</em>
Na Shromáždění delegátů ČKAIT vystoupil i Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy. Slíbil proinvestiční rozpočet, kterým chce začít splácet dluh ve výstavbě infrastruktury. Foto: Petra Bednářová

Shromáždění delegátů se konalo 24. září 2022 od 9:30 hod. do 14:45 v hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Přítomno bylo 161 delegátů z 200 pozvaných. Usnesení delegátů schválilo 105 přítomných, proti bylo 5 delegátů a 1 delegát se zdržel hlasování.

Shromáždění delegátů schválilo

 • výroční zprávu ČKAIT za rok 2021, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem;
 • zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2021 (součást Výroční zprávy), doplněnou Ing. Františkem Mrázem, a rozhodlo o ponechání zisku na účtu nerozděleného zisku z minulých let;
 • členský příspěvek pro rok 2023 ve výši 3 500 Kč a zároveň rozhodlo výši sníženého příspěvku ponechat na částce 1 000 Kč při zachování stávajících podmínek. Vstupní příspěvek nových členů dle složení slibu: 1. Q = 3 500 Kč, 2. Q = 2 625 Kč, 3. Q = 1 750 Kč, 4. Q = 875 Kč;
 • návrh rozpočtu ČKAIT pro rok 2023;
 • výši paušální částky 10 000 Kč pro účastníky disciplinárního jednání, kteří porušili své povinnosti – § 26, odst. 8 Disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT;
 • vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro případ vyrovnaného, anebo ztrátového hospodaření v roce 2023;
 • zprávu Dozorčí rady ČKAIT, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT a doplněnou prof. Ing. Miloslavem Novotným, CSc;
 • vyhlášení 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022;
 • změnu Volebního a jednacího řádu ČKAIT;
 • změnu Disciplinárního a smírčího řádu ČKAIT;
 • soutěžní řád ČKAIT.

Shromáždění delegátů vzalo na vědomí

 • že na základě přednesené zprávy o činnosti za r. 2021 bylo usnesení Shromáždění delegátů z 2. října 2021 splněno nebo se plní;
 • udělení čestného členství dle přiloženého seznamu;
 • průběžné výsledky hospodaření roku 2022.

Shromáždění delegátů uložilo představenstvu

 • vyhledání a pořízení potřebných kancelářských prostor pro Komoru. Pro pořízení lze využít 100 % aktuálních volných prostředků Komory s možností pokrytí vyšších pořizovacích nákladů úvěrem do výše max. 40 % těchto volných prostředků Komory. Tímto bodem se zrušil bod C.4 usnesení SD 2021;
 • v souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností;
 • vyhodnotit diskuzní příspěvky z dnešního jednání Shromáždění delegátů a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT;
 • v informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskuzní příspěvky z dnešního jednání Shromáždění delegátů v písemné formě;
 • informovat o průběhu a závěrech tohoto Shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů;
 • pokračovat v činnostech stanovených Strategickým plánem;
 • prosazovat, aby národní přílohy EC byly normativní;
 • v rozpočtu pro rok 2023 přesunout prostředky ve výši 1 mil. Kč z rezervy přímo do položky A.4.2. Periodika;
 • poskytnout delegátům SD návrh rozpočtu po kapitolách pro schvalované období v elektronické podobě;
 • v návrhu rozpočtu pro rok 2024 vyčlenit prostředky na propagaci oboru a ČKAIT s cílem zvýšit počet studentů středních a vysokých škol technického směru.

 

Z diskuze

Na Shromáždění delegátů zazněly tyto písemně podané diskuzní příspěvky:

 • Ing. Vojtěch Ježek - Odstranit nesoulad Volebního řádu a § 6, čl. 2 Organizačního řádu o nutnosti výběru 1. místopředsedy představenstva z jiného regionu, než je předseda.
 • Ing. Vojtěch Ježek - Do § 1, čl. 2 doplnit: „Každý kandidát má právo na rovné zacházení“. (pozn.: tento návrh zamítlo SD hlasováním 56 pro, 73 proti, 6 se zdrželo).
 • Ing. Michael Trnka, CSc., starší - Doporučuji představenstvu, aby zvážilo důsledky využití současného znění § 15, odst. 2 (vyloučení použití ustanovení § 6, odst. 2 tohoto řádu).
 • Ing. Jaroslav Urban - Doporučuji představenstvu projednat podněty o energetické krizi, popsané v přiložené příloze: Náměty na úpravu stavebního zákona (Ing. Bořivoj Málek).