prof. Miroš Pirner †94 let

prof. Miroš Pirner †94 let

Odešel významný stavební inženýr a odborník na dynamiku staveb, zejména účinky větru na stavební konstrukce, čestný člen ČKAIT.

Prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c., (* 11. září 1928 – † 13. prosince 2022) studoval v letech 1947–1952 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Později působil na Vysoké škole dopravní v Žilině, kde také zastával pozici proděkana pro vědu a výzkum. Miroš Pirner svou odbornou a vědeckou činnost zaměřil především na teoretické a experimentální studium účinků větru na stavební konstrukce. V roce 1963 dosáhl vědecké hodnosti kandidáta věd (CSc.) s prací nazvanou „Vliv statických a elastických sil na předpjaté závěsné konstrukce“. V roce 1965 se habilitoval podáním vědeckého díla s názvem „Statické a dynamické účinky větru na povrchové konstrukce“ a byl jmenován docentem. Odborného uznání se mu dostalo později v roce 1979, kdy byl jmenován Městským soudem v Praze znalcem v oboru Dynamika staveb. Získat další, vyšší vědeckou hodnost DrSc. se mu povedlo v roce 1982 po obhajobě své práce nazvané „Pružné lineární soustavy náhodně zatížené, aplikované na vysoké zatížení větrem“.

V září 1970 nastoupil Miroš Pirner do Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) Akademie věd ČR v Praze, kde s přestávkou, vynucenou politickými důvody, pracoval až do pokročilého věku 94 let. V letech 1990–1998 byl dokonce ředitelem ústavu. Prof. Pirner byl členem mezinárodních profesních organizací, jmenujme alespoň International Association of Space Structures a International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM). Byl také členem redakční rady periodika Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics a časopisu Fluid Abstract: Civil EngineerIng. Miroš Pirner patřil k zakladatelům a později čestným členům Inženýrské akademie ČR a čestným členům České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V rámci České společnosti pro mechaniku působil jako vedoucí skupiny větrové inženýrství.

Z profesních úspěchů profesora Pirnera uveďme alespoň ty nejvýznamnější: roku 1973 získal Cenu akademika Kloknera (spolu s O. Fischerem a J. Náprstkem); roku 1983 mu byla společně s M. Baťou, O. Fischerem a J. Náprstkem udělena Státní cena za „Rozvoj teorie dynamiky a aeroelasticity a jejich aplikace při realizaci inženýrských staveb“; roku 1998 dostal čestnou medaili E. Macha za úspěchy ve fyzikálních vědách; roku 1998 byl oceněn medailí za zásluhy na rekonstrukci Národního divadla v Praze; roku 1999 se stal čestným členem ČKAIT; roku 2000 získal medaili za zásluhy o výstavbu Technické univerzity Pardubice; roku 2003 čestný doktorát Technické univerzity v Žilině; roku 2003 byl oceněn Zlatou medailí za spolupráci na výstavbě Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava; roku 2003 mu bylo uděleno Zvláštní uznání za celoživotní práci a činnost v oblasti mostů Ministerstvem dopravy ČR; roku 2003 získal Stříbrnou medaili Stavební fakulty TU v Žilině a roku 2018 pamětní medaili ředitele ÚTAM AV ČR.

Miroš Pirner napsal více než 350 článků do domácích i zahraničních časopisů či sborníků z vědeckých konferencí, a také několik knih. Byl jedním z prvních autorů z východního bloku, kteří se začali věnovat oblasti větrného inženýrství a propagovali toto multidisciplinární odvětví v rámci inženýrské komunity ve východní Evropě. Prof. Pirner byl velmi aktivní v inženýrské komunitě při práci či při konzultacích u mnoha důležitých staveb, jako jsou mosty a věže. Řešil zde především problematiku dynamické odezvy a výzkumu aeroelastických nestabilit. Problematikou vibrací konstrukcí, mostů a závěsných lan a táhel se prof. Pirner zabýval dlouhou dobu a byl velmi aktivní v diskuzích mezi světovými experty.

Miroš Pirner měl rád anglický humor a uměl i vážné situace řešit s nadhledem. Byl přesvědčen, že humor je důležitou součástí života a není správné jej opomíjet; v těžké době byl vždy jakýmsi ventilem v napjatých situacích. V roce 2014 vydala ČKAIT Pirnerovu knížku „Úsměvy v mechanice“. Jak už odpovídá autorově povaze, najdeme v ní převážně postřehy úsměvné a optimisticky laděné.

Vážený pane kolego a příteli, děkujeme Ti za vědeckou a inženýrskou práci, kterou jsi odvedl pro rozvoj dynamiky a aero­elasticity inženýrských konstrukcí. A přejeme si, abys svým příkladem inspiroval mladé lidi k objevování dosud neznámého.

Poznámka redakce: Profesor Pirner byl profesní akademií a senátem ČKAIT vybrán mezi 30 osobností, které významně ovlivnily stavebnictví za dobu 30 let existence ČR i ČKAIT.