Valná hromada Jihlava 2023

Valné hromady oblasti Jihlava se zúčastnilo 53 autorizovaných osob, tj. 5 % členské základny oblasti Jihlava, která sdružuje celkem 1037 AO.

Valná hromada oblasti Jihlava schválila zprávu o činnosti za rok 2022 a plán na rok 2023. Bylo zvoleno 6 delegátů a 4 náhradníci, kteří se budou účastnit volebního Shromáždění delegátů ČKAIT. Do orgánů ČKAIT byli nominováni tito kandidáti: Bc. Libor Honzárek (do představenstva), Ing. František Kavina (do dozorčí rady), Ing. Arnošt Fabík (do stavovského soudu).

Ze zprávy o činnosti oblasti Jihlava

Rok 2022 je možno charakterizovat jako rok návratu k normální činnosti Komory i oblastní kanceláře. Nelze však opomenout, že rok 2022 byl zároveň rokem 30. výročí založení naší Komory. Ano, ČKAIT existuje již 30 let a za tuto dobu si získala silnou pozici v naší společnosti. Pokud jsme u bilancování, letos se v Jihlavě konala již 24. valná hromada.

Spolupráce s Krajem Vysočina

Dlouholetá úspěšná spolupráce se samosprávou a správou našeho kraje má kvalitní právní podklad. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Spolupráce s HZS Vysočina

S vedením HZS kraje jsme dohodli parametry spolupráce s vybranými kolegy – se statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími jsme vytvořili havarijní tým, který spolupracuje s HZS v krizových situacích. Ukazuje se však potřeba průběžně aktualizovat seznamy expertů.

Spolupráce se středními stavebními školami kraje

Cílem je přiblížit školy současné praxi, propojit zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami středních stavebních škol.

Spolupráce s SPS Vysočina

Oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Udělení cen Stavba Vysočiny proběhlo loni tradičním způsobem. Ceny byly předávány v Humpolci za účasti hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Šreka. Již několik let udělujeme také Cenu ČKAIT. Vítěze této ceny určují členové výboru oblasti, kteří na základě seznamu soutěžních návrhů určí tři dle jejich názoru nejlepší. Cenu ČKAIT za rok 2021 získala stavba Větrný mlýn Třebíč.

Odborné semináře

Probíhají pravidelně v prostorách krajského úřadu, jsou na ně zváni i pracovníci krajského úřadu, stavebních úřadů a zástupci středních stavebních škol. Důvodem je zejména vzájemné propojení prostoru povolování staveb s prostorem projektování.

Konference

Osmý ročník konference „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“ byl zaměřen v obecné rovině na problém vnímání architektury jako takové, dále pak na přístup projektantů k navrhování nových staveb, zejména v kontextu s již stávající historickou zástavbou. Dílčí akcent byl věnován i specifickému zaměření návrhů výplní otvorů a barevnosti fasád památkových objektů. V původním termínu 20. října 2022 přijel do Havlíčkova Brodu „šumný“ architekt Vávra. Ondřej Šefců pak vystoupil v náhradním prosincovém konferenčním termínu.

Exkurze do Spojených arabských emirátů

Dvakrát odložená exkurze na EXPO Dubaj se uskutečnila v březnu 2022. Viděli jsme vrchol stavebnictví současnosti, kterého lze dosáhnout v případě, že stavitel má k dispozici neomezené finanční prostředky.

Exkurze do Jižních Tyrol

Zatímco v našem kraji se chlubíme Krajskou knihovnou, nedávno vybudovanou v Havlíčkově Brodě, v Jižním Tyrolsku byla takováto nová a moderní knihovna součástí každého námi navštíveného města.

Zasedání V4 na Vysočině

Na přelomu září a října proběhlo na Vysočině společné zasedání profesních komor Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. Delegace těchto zemí jsme hostili v resortu Zámek Valeč ve Valči. Jednání bylo zakončeno podpisem společného prohlášení.

Hospodaření oblastní kanceláře Jihlava

Hospodaření oblastní kanceláře vychází ze schváleného rozpočtu ČKAIT. Pro rok 2021 byl schválen rozpočet OK Jihlava v částce 1 503 000 Kč. Do konce listopadu bylo vyčerpáno 1 189 074 Kč. Plán na rok 2023 předpokládá zvýšení rozpočtu o cca 5 %.

Rezortní působnost členů oblastního výboru

Ve vrcholných orgánech ČKAIT působili v představenstvu Ing. Karel Vaverka, v dozorčí radě Ing. František Kavina a ve stavovském soudu Ing. Arnošt Fabík. V diskuzi bude dostatek prostoru, aby jmenovaní kolegové prezentovali svoji práci ve vrcholových orgánech Komory.

Slovo závěrem

Uplynulý rok 2022 proběhl ve znamení končící pandemie koronaviru, války na Ukrajině a také energetické krize. Všechny tyto vlivy se promítly do naší práce. Většina našich akcí však proběhla dle plánu. Na podzim letošního roku shromáždění delegátů zvolí nové Představenstvo ČKAIT. To budou čekat velké úkoly. Například revize nového stavebního zákona, který nesmí ohrozit ČKAIT a zejména její členy. Dalším úkolem je digitalizace povolovacích procesů a konsolidace stavebnictví. Závěrem zprávy je nutno zaslouženě poděkovat kolegyním a kolegům z výboru oblasti, naší tajemnici Lence Zemanové, našim smluvním partnerům a v neposlední řadě vám, aktivním členům naší oblasti. Bez vás by naše Komora nebyla…

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.