Datové schránky z pohledu autorizovaných osob

Od ledna 2023 bude každý den včetně víkendů založeno kolem 50 tisíc datových schránek, z nichž největší část bude zřízena osobám samostatně výdělečně činným. Novými majiteli datových schránek se do konce března 2023 stanou přes 2 miliony živnostníků, nadací, spolků a sdružení, kterým má toto opatření usnadnit komunikaci s úřady. Po 1. červenci 2023 budou datové schránky povinně zřizovány také všem autorizovaným osobám, tedy členům ČKAIT a ČKA.

Datová schránka bude automaticky založena pro všechny osoby zapsané v registru osob s přiděleným IČO a obdrží ji i živnostníci s pozastavenou činností. Nedostanou ji pouze podnikatelé s ukončenou činností, u kterých došlo k výmazu ze zákonem stanovené evidence a k ukončení podnikání. Datovou schránku dále získají všechny právnické osoby, například společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace, a později také autorizované osoby. Pomocí datových schránek lze snadno a zdarma komunikovat s úřady – soudem, okresní správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou a dalšími orgány veřejné správy. „Digitalizace je jednou z hlavních priorit Ministerstva vnitra a toto je další důležitý krok, který pomůže přesunout komunikaci s úřady do on-line prostředí. Rostoucí počet uživatelů datových schránek, ale třeba i Portálu občana dokazuje, že v digitalizaci státu jdeme dobrým směrem, říká ředitel odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra Roman Vrba.

Doplňkovou zpoplatněnou službou určenou pro obchodní komunikaci jsou takzvané poštovní datové zprávy (PDZ), které umožňují bezpečné a ověřené zasílání zpráv mezi všemi subjekty, které datovou schránku vlastní. Uživatelé mohou poštovní datové zprávy využít při uzavírání smluv, ohlášení změny či pro úkony s elektronickým podpisem, což jim umožní nahradit osobní kontakt. Prostřednictvím poštovních datových zpráv je možné zasílat také smlouvy, objednávky, faktury, upomínky nebo další dokumenty, u kterých je potřeba prokázat jejich včasné odeslání a mít potvrzení o doručení. „Zájem o datové schránky zvyšuje především trend on-line komunikace, kdy lidé preferují vyřizování svých záležitostí elektronicky. ‚Datovky‘ přitom dokážou v mnoha ohledech nahradit služby klasické pošty, ale také nabízí možnost vyřizování běžné korespondence nebo přístup do Portálu občana, doplňuje Roman Vrba s tím, že počet uživatelů datových schránek bude i vzhledem k nové legislativě dále výrazně růst.

Během 1. čtvrtletí roku 2023 všechny fyzické podnikající osoby, nadace, spolky a sdružení, které si datovou schránku nezřídily dobrovolně, obdrží do svých poštovních schránek takzvaný „poslední dopis od státu“ s přístupovými údaji. Pro autorizované osoby bude platit stejný proces, který se odehraje „v druhé vlně“ po 1. červenci 2023.

Komunikace úřadů s podnikateli a autorizovanými osobami bude po zřízení datové schránky probíhat výhradně elektronicky. Datová schránka se aktivuje přihlášením na portálu mojedatovaschranka.cz, anebo automaticky, pokud se do ní její majitel sám nepřihlásí do 15 dní po jejím zřízení. Pokud si podnikatelé pořídili datovou schránku jako soukromá (fyzická) osoba, budou mít zřízenou další schránku jako OSVČ. Pokud má autorizovaná osoba založenou datovou schránku související se založenou živností, dojde pouze ke konverzi datové schránky na profesní typ, v opačném případě bude založena nová podle platného zákona. V případě, že AO měla zřízenou datovou schránku fyzické osoby již dříve, přístupové údaje k nové datové schránce neobdrží doporučeným dopisem, ale právě prostřednictvím dříve zřízené datové schránky.

Pro autorizované osoby je jistě důležitá zpráva, že od července 2023 by měla nově vzniknout možnost posílat zkomprimované přílohy ve formátu ZIP a velikost příloh datových zpráv bude zvýšena až na 1 GB.

Ministerstvo vnitra zahájilo od 1. listopadu kampaň s heslem „Nečekejte. Používejte datovku“, která v rámci své první fáze informovala veřejnost o legislativních změnách, jež se dotknou živnostníků a nepodnikajících právnických osob. V druhé fázi kampaně od začátku roku 2023 bude medializace zaměřena na komunikační podporu osobám, kterým bude automaticky založena datová schránka.

Co se tedy od ledna 2023 změní?

Od 1. ledna 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům a nadacím. Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS). Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod. Po 1. červenci 2023 budou povinné datové schránky zřizovány také všem autorizovaným osobám.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.