Výluky z pojištění – část II.

Ze zásahu IZS u zřícené střechy v Příbrami. Zdroj: HZS Středočeského kraje
Ze zásahu IZS u zřícené střechy v Příbrami. Zdroj: HZS Středočeského kraje

V tomto článku přinášíme pokračování informací o výlukách z pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Najdete zde také další všeobecné informace ve vztahu k výlukám z pojištění v rámci odborné činnosti ve výstavbě.

Výluky z pojištění profesní odpovědnosti se u jednotlivých pojišťoven na trhu liší. Zde popisované výluky se týkají především pojištění a připojištění profesní odpovědnosti členů ČKAIT, které je sjednané u ČSOB Pojišťovny, a. s. formou rámcové pojistné smlouvy. Tyto výluky jsou stejné pro autorizované osoby (AO), které využívají pouze pojištění sjednané v rámci členských příspěvků, i pro ty, kdo si individuálně navýšili limit pojistného plnění formou připojištění. Jelikož se jedná o pokračování článku z minulého čísla, doporučujeme pro pochopení všech souvislostí seznámit se i s první částí, která byla uveřejněna v Z+i č. 6/2022.

Na vlastní škody se profesní pojištění nevztahuje

„Od stavebníka jsem dostal smluvní pokutu za pozdní odevzdání projektu, které ovšem zapříčinil úředník, který nerespektoval lhůty pro vyřízení a navíc neustále požadoval nějaké další a další doklady a vyjádření. Poskytne mi pojišťovna pojistné plnění?“

Hlavním úskalím této situace je, že pojištění se vztahuje na škody vzniklé jiným osobám než pojištěnému a v tomto případě pokutu dostala právě pojištěná AO. Za těchto okolností tedy pojišťovna ani výluku aplikovat nemusí, protože se jedná o „škodu vlastní“, a nikoliv o škodu způsobenou třetí osobě. Pojišťovna tedy následně nezkoumá, čí vinou k této situaci došlo. Právo AO na náhradu újmy vůči viníkovi sice není dotčeno, ale z pojištění AO to řešit nelze. I kdyby v tomto případě pokutu dostal někdo jiný než pojištěná AO (například generální dodavatel projektu či zaměstnavatel), tak by pojišťovna stejně neměla povinnost poskytnout pojistné plnění, jelikož narážíme hned na dvě výluky, které spolu úzce souvisí:

„Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní povinnost včas.“ (Cit. VPP-OPR 2014, čl. IV odst. 1. písm. o) ČSOB Poj.).

Časová prodlení, která mají za následek smluvní sankci či obdobný postih, nelze hradit z profesního pojištění. To se stává třeba při pozdním odevzdání projektu. Jiná situace však nastává u podobných případů, které se také týkají náhrady újmy vzniklé v důsledku časového prodlení, konkrétně u ušlých zisků (finanční újma). Pokud se jedná o ušlé zisky, které „poškozený“ prokáže, tak mu mohou být z pojištění nahrazeny. Aby se daly hradit ušlé zisky, musí být lhůty pro splnění reálné. Často se ušlé zisky hradí v souvislosti se vznikem další újmy, která při výkonu činnosti AO vznikne.

Jako příklad může sloužit situace stavbyvedoucího, který při výstavbě parkovacího domu použil v příjezdové části jiný typ betonové směsi než jaký předepsal projektant-statik. V důsledku toho musela být příjezdová část vybourána a opravena. Tato oprava byla jen první částí škody hrazené z pojištění, druhá část této škody (újmy) spočívala právě v náhradě prokazatelných ušlých zisků vzniklých v důsledku pozdního dokončení stavby. V tomto případě stavebník (investor) doložil podepsané nájemní smlouvy, na jejichž základě měl od zákazníků inkasovat nájemné za jednotlivá parkovací místa. To pochopitelně nemohl a za skoro dva měsíce ztráty na výdělku z nájemného mu pojišťovna poskytla náhradu.

S výše uvedenou výlukou obvykle souvisí další výluka, která se týká sankcí a vypadá následovně:

„Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené pojištěnému.“ (Cit. VPP-OPR 2014, čl. IV odst. 7 ČSOB Poj.).

V těchto případech opět „škoda“ vzniká přímo AO a nikoliv jiné osobě než pojištěnému. Obvykle pokuty a podobné platby vyplývají ze zákona nebo ze smluv o dílo uzavřených mezi AO a stavebníkem, v nichž AO navíc dobrovolně přijímá povinnosti nad rámec zákonem stanovených předpisů. Výjimkou může být situace, kdy je v souvislosti s pochybením AO udělena pokuta někomu jinému, nejčastěji zaměstnavateli AO nebo stavebníkovi. Není potom rozhodující, zda se jedná o zákonnou nebo smluvní sankci.

V této souvislosti lze použít příklad stavbyvedoucího, který měl na starosti provádění výkopových prací v bezprostředním okolí památkově chráněné stoleté lípy. Jelikož „hořely termíny“, tak se důkladně neseznámil se všemi podklady v rámci realizační dokumentace a nezjistil, že v okolí tohoto stromu je nutné provádět výkopové práce pouze ručně. Namísto toho použil obvyklou strojní techniku a při kontrole příslušného úřadu bylo toto pochybení zjištěno. Zaměstnavateli tohoto stavbyvedoucího, tedy realizační firmě, byla udělena pokuta ve výši 50 000 Kč. I v tomto případě musí být vše prokazatelně doloženo. Po dodání potřebných podkladů byla pokuta zaměstnavateli daného člena ČKAIT proplacena.

Pojištění ctí autorizační obory aneb na neoprávněnou činnost se vztahují výluky

„V rámci dobrých vztahů mě stavebník, starosta obce, požádal o vedení stavby při realizaci kanalizační přípojky u kulturního domu. Já mám sice autorizaci v oboru Dopravní stavby, ale s přípojkami mám zkušenosti. Poskytne pojišťovna plnění v případě, že při tom způsobím nějakou škodu?“

Tyto případy jsou poměrně časté, ale i na ně existuje výluka. Pojišťovna v tomto případě reaguje na povinnosti vyplývající z členství v ČKAIT (resp. povinnosti dané souvisejícím zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu činnosti AO). Zjednodušeně tento zákon říká, že obory autorizace je nutné ctít. Výhodu mají AO v oboru Pozemní stavby, které mají poměrně široký rozsah působnosti, ale i tento obor má své limity. Výluka, kterou by v tomto případě pojišťovna mohla aplikovat, zní následovně:

„Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně.“ (Cit VPP-OPR 2014, čl. IV odst. 1 písm. s) ČSOB Poj.).

Nejenže zde narážíme na výluku z pojištění a v případě zavinění škody by AO musela poskytnout náhradu z vlastních prostředků, ale navíc výkon činnosti mimo obor, pro který byla AO udělena autorizace, může být považována za porušení povinností vyplývajících z členství v ČKAIT, což může mít pro AO další nepříjemné následky.

V oblasti výluk má pojistná smlouva přednost před pojistnými podmínkami

„Pojistné smlouvy jsou vždy velmi obsáhlé. Kde najdu všechny ty výluky z pojištění a jak poznám, jestli se mě týkají? Celý život projektuji a i přestože vše, co podepisuji, řádně čtu, tak v pojištění se moc nevyznám.“

Jak bylo zmíněno dříve, výluk z pojištění profesní odpovědnosti existuje celá řada, u jednotlivých pojišťoven se mohou lišit a v rámci pojistné smlouvy (či pojistných podmínek) se nemusí vždy vztahovat k odborné činnosti ve výstavbě. Každá pojišťovna má odlišnou strukturu pojistné smlouvy, ale všechny tyto smlouvy se musí řídit zákonem a jasně uvádět, jaké pojistné podmínky se k nim vztahují. Ty se obvykle dále rozdělují na všeobecné, zvláštní a doplňkové podmínky. A právě v pojistné smlouvě a v souvisejících pojistných podmínkách jsou uvedeny všechny výluky, které se k danému pojištění vztahují. Pokud pojišťovna dovoluje určitou výluku z pojištění zrušit či zmírnit, potom to musí být jasně uvedeno v pojistné smlouvě a ujednání v této smlouvě mají přednost před pojistnými podmínkami. Některé pojišťovny používají pro zrušení či zmírnění výluk tzv. „doložku k pojistné smlouvě“ a tato forma je pro tyto účely také přípustná. Všechny dosud popsané výluky, včetně těch z minulého dílu, jsou považovány za tzv. výluky „tvrdé“. To znamená, že jde o výluky, které nejde zrušit ani zmírnit, a to ani za příplatek. Pokud si v rámci pojištění členů ČKAIT nejste některými výlukami nebo jejich výkladem jisti, neváhejte kontaktovat svého pojišťovacího makléře.

Mgr. Jakub Doležel
GSM: +420 725 321 530

e-mail: j.dolezel@greco.cz

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: +420 728 130 266

e-mail: p.bartonickova@greco.cz

Více informací na www.ckait.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.