Proces autorizace rozhodně není formální

Zkušební komisaři se sešli v prosinci 2022, aby projednali otázky a problémy, s nimiž se při autorizačním procesu potkávají. Foto: Radek Drbohlav
Zkušební komisaři se sešli v prosinci 2022, aby projednali otázky a problémy, s nimiž se při autorizačním procesu potkávají. Foto: Radek Drbohlav

Středisko autorizací je významným článkem v činnosti ČKAIT. V průběhu roku musí vyřídit téměř 1000 žádostí o autorizaci. Organizuje proces autorizace, jehož cílem je, aby se členy ČKAIT, a tedy autorizovanými osobami mohli stát jen skuteční odborníci. Změny ve stavebnictví i v celé naší společnosti se samozřejmě projevují v samotném autorizačním procesu. Informace o něm by tedy měly zajímat nejen žadatele o autorizaci, ale i autorizované osoby.

Středisko autorizací je výkonným orgánem Autorizační rady ČKAIT. K jeho hlavním činnostem patří přijímání žádostí o udělení autorizace, komunikace s oblastními kancelářemi ČKAIT, komunikace se zkušebními místy (Praha, Brno) a vlastní autorizační proces. Zkušební komise jsou tvořeny z odborníků na konkrétní autorizační obor či danou specializaci, kteří jsou jmenováni Autorizační radou ČKAIT. Celkový počet zkušebních komisí je 23, zkušebních komisařů je 203. Současní zkušební komisaři jsou jmenováni na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Doplňování zkušebních komisí probíhá dle potřeb i v průběhu funkčního období, a to na základě podnětů ze zkušebních komisí a z autorizační rady. Završením autorizačního procesu je slavnostní slib, který se koná v Praze v prostorách Betlémské kaple, v Brně v prostorách auly FAST VUT.

Zkoušky probíhají po celý rok

Zkušební období ČKAIT pro rok 2023 začíná v Praze v prvním lednovém týdnu a v Brně v měsíci únoru. Zkušební období se stanovují v rozmezí od ledna do června a od září do listopadu. Například na leden 2023 bylo naplánováno celkem 17 termínů zkoušek z různých oborů a bylo vyzkoušeno přibližně 120 žadatelů. Nejvíce zastoupené obory jsou Pozemní stavby, Technologická zařízení staveb a Dopravní stavby. Autorizační proces začíná podáním žádosti na oblastní kanceláři, která je nejblíže bydlišti žadatele.

V průběhu minulého roku byl ve spolupráci oblastních kanceláří a zkušebních míst vypracován nový formulář žádosti o autorizaci, který schválila Autorizační rada ČKAIT a Představenstvo ČKAIT. Byly aktualizovány informace potřebné pro jeho vyplnění a podání, nově také byla zavedena možnost elektronického podání. První elektronické přihlášky byly podány v roce 2022 prostřednictvím Oblastní kanceláře Praha a vzápětí je zavedly i další oblasti. Bohužel, většina elektronicky podaných žádostí měla vážné nedostatky. Žadatelům jsme se snažili při doplnění jejich žádosti pomoci. Někteří správné údaje doplnili v listinné formě.

Hlavní problémy mají žadatelé s dokládáním praxe i vzdělání

Hlavním problémem při podávání žádostí jsou nesprávně potvrzené praxe. Nejčastěji je potíž v tom, kdo praxi žadateli potvrzuje, nedostatky nacházíme ale i v popisu odborných činností potřebných pro autorizaci, problémem je i nedostatečná délka praxe po ukončeném vzdělání. Příslušné vzdělání je také velice probírané téma, které dlouhodobě řeší i autorizační rada. Vzhledem k různým změnám ve vzdělávací soustavě a k úrovni vzdělání žadatelů je před samotnou zkouškou odborné způsobilosti častěji ukládána nutnost složení rozdílové zkoušky. Zvýšil se také počet žadatelů, kteří správné vzdělání nemají a žádají o výjimku ze vzdělání. Výjimku ze vzdělání může udělit autorizační rada na základě dostatečné délky odborné praxe.

Oblastní kanceláře podané žádosti evidují a zasílají na zkušební místa v Praze a Brně, kde probíhá další kontrola náležitostí každé žádosti a jejích příloh. Ve spolupráci s předsedy zkušebních komisí pro dané obory, kteří žádosti posuzují, pak zkušební místa informují žadatele o potřebě doplnění žádosti a v případě nejasností ověřují potvrzené praxe. Někde se však praxe prověřuje i namátkově. Pokud má žadatel příbuzné vzdělání, stanoví předseda zkušební komise rozdílovou zkoušku. Žádost žadatele s nevhodným vzděláním či jinými problémy je předána autorizační radě k posouzení a po rozhodnutí je žadatel informován o dalším postupu. Po přijetí žádosti je žadatel, který splnil všechny podmínky, do půl roku pozván ke zkoušce odborné způsobilosti.

Omluvit ze zkoušky se lze jen 2×

Zařazení žadatele na konkrétní termín zkoušky odborné způsobilosti je možné po schválení předsedou dané zkušební komise a žadateli je jeho jménem zaslána pozvánka nejpozději 15 dní předem. Omluva ke zkoušce je možná z vážných důvodů, a to pouze dvakrát. Při třetí omluvě je žádost předložena autorizační radě k rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Zkoušky se konají v Praze a v Brně, podle oblasti, kde žadatel podal žádost. V Brně jsou zkoušeny jen některé obory. O možnost být zkoušen jinde, než je obvyklé, musí žadatel požádat s uvedením důvodu již při podání žádosti. Vyhověno žadateli může být po domluvě se zkušebními místy s ohledem na plánování termínů zkoušek. Otázky a okruhy otázek k rozdílovým zkouškám jsou uveřejněny na webu Komory a jsou podle potřeby aktualizovány. Na úpravě znění otázek a okruhů otázek k rozdílovým zkouškám spolupracují členové zkušebních komisí s členy autorizační rady, a to na základě profesních znalostí a zkušeností z průběhu zkoušek.

V testu z právních předpisů je nutné dosáhnout 80 % správných odpovědí

S platností od 1. ledna 2023 schválila autorizační rada změnu v hodnocení písemného testu z právních předpisů. Nyní je pro úspěch v testu potřeba dosáhnout alespoň 80 % bodů jak pro inženýry, tak pro techniky. Úroveň vědomostí v právních předpisech musí být pro oba stupně autorizovaných osob stejná. Jsou tím chráněny hlavně zájmy budoucích autorizovaných osob, které by si měly být vědomy toho, jaká zodpovědnost je na ně vložena, když se stanou členy Komory. Absolvovat test z právních předpisů pro již autorizované osoby v rámci celoživotního vzdělávání je proto dalším možným řešením zvýšení úrovně odborných znalostí. Tento nápad je zatím v jednání se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT a Středisko autorizací ČKAIT chce tuto možnost podporovat.

Ústní zkouška je zčásti rozprava nad projektem žadatele

Samotná ústní zkouška probíhá, po úspěšném zvládnutí předchozích částí zkoušky, nejprve formou rozpravy nad dokumenty, které žadatel předloží, a následně zodpovězením dalších doplňujících otázek. Častým dotazem žadatelů je, jakou dokumentaci si mají k ústní části zkoušky donést. Každá zkušební komise ve svém oboru může mít odlišné zvyklosti, proto jsou žadatelé o formě dokumentace vyrozuměni v pozvánce. Vysvětlení jim také na jejich dotaz může poskytnout zkušební místo. Je třeba zmínit, že donesení správné dokumentace je především v zájmu žadatele, jenž nad ní prokazuje své znalosti a zkušenosti. Pokud předloží dokumentaci s chybami, které nebude umět vysvětlit, nebo nepředloží žádnou dokumentaci, bude zkoušen jen formou pokládání odborných otázek, namísto toho, aby mluvil nad projektovou dokumentací, kterou dobře zná.

V rámci pracovních setkání členů zkušebních komisí a autorizační rady jsou témata průběhu zkoušky odborné způsobilosti řešena pravidelně. Ve spolupráci členů zkušebních komisí a Střediska autorizací byl připraven návrh pravidel k průběhu zkoušky, který autorizační rada po jednání v prosinci loňského roku schválila. Závazné pokyny k průběhu zkoušky odborné způsobilosti ČKAIT mají za cíl nastavit stejnou úroveň zkoušek, způsob a kvalitu zkoušení napříč obory na obou zkušebních místech (Praha, Brno) a informovat nové žadatele o tom, co je u zkoušky čeká.

Výsledky zkoušek jsou předány autorizační radě, která je posledním článkem autorizačního procesu. Žádosti úspěšných i neúspěšných žadatelů jsou znovu posuzovány a na základě zjištěných faktů autorizační rada udělí nebo neudělí autorizaci. Autorizovanou osobou se úspěšní žadatelé stanou po složení slavnostního slibu, při němž převezmou autorizační razítko a osvědčení. Žadatelé, kteří žádali o rozšíření autorizace o další obor, již slib neskládají.

Přehled odzkoušených žadatelů o autorizaci za rok 2022

 

Obory Počet termínů Odzkoušených Podnětů na AR Uspěl Neuspěl Rozdílové zkoušky
Dopravní stavby 21 148 11 111 37 52
Energetické auditorství 1 1 0 1 0 0
Geotechnika 3 17 0 14 3 4
Městské inženýrství 1 6 0 6 0 0
Mosty a inženýrské konstrukce 11 62 4 48 14 15
Pozemní stavby 54 387 5 317 70 49
Požární bezpečnost staveb 6 33 4 26 7 17
Statika a dynamika staveb 6 30 0 13 17 1
Stavby vodního hospod. 15 95 5 61 34 31
Technika prostředí staveb 12 72 1 47 24 6
Technologická zařízení staveb 22 138 16 109 29 22
Zkoušení a diagnostika staveb 1 3 0 2 1 0
Celkový součet 153 992 46 755 236 197

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.