Snese panelák opravdu všechno?

V rámci dlouhodobé debaty o problematice dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů přinášíme zkušenosti Stavovského soudu ČKAIT z minulého roku. Neodbornost a rozsah zásahu jsou někdy opravdu alarmující. Pokud se chyby dopustí autorizované osoby, musí se zodpovídat před disciplinárními orgány Komory.

Stavovský soud ČKAIT již několikrát řešil pochybení autorizovaných osob při zřizování otvorů v nosných stěnách v rámci modernizace či při dodatečných dispozičních úpravách bytů. V minulém roce se však jeden z disciplinárních senátů stavovského soudu zabýval žalobním návrhem ve věci, která svým rozsahem i mírou neodbornosti dalece přesahovala dosavadní „rutinní“ případy. Jednalo se o čtrnáctipatrový panelový bytový dům, realizovaný v 80. letech v prefabrikované stavební soustavě PS 69 s příčným uspořádáním nosných stěn.

Výbor SVJ uvedeného domu se rozhodl vylepšit estetický výraz a snad i provozní podmínky průchozího vstupního přízemí budovy. Cíle mělo být dosaženo jednotným zvětšením šířky i výšky devíti dveřních otvorů v nosných stěnách 1. NP. Realizační firma vypracovala v roce 2018 projekt rovnou ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS) a začátkem roku 2019 zahájila stavební práce, ovšem bez platného stavebního povolení!

Stavební úřad následně nařídil bezodkladné zastavení stavebních prací a provedení nutných zabezpečovacích opatření. Hlavním projektantem byl autorizovaný inženýr v oborech Pozemní stavby a Mosty a inženýrské konstrukce, jednatel realizační firmy. Osobou odpovědnou za odborné vedení stavby (dále jen stavbyvedoucí) byl autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby, jednatel stejné firmy.

Kontrolní komise SVJ podala v předmětné věci stížnost k ČKAIT. Disciplinární řízení probíhalo v rámci tří navazujících samostatných kauz, protože nakonec byl obviněn i autorizovaný technik pro pozemní stavby, odpovědný zástupce specializované firmy, která provedla v rámci subdodávky přímé vyřezání „přebytečného“ železobetonu. Protože stavebník-laik (SVJ) nebyl výše uvedenými autorizovanými osobami upozorněn, nezajistil vydání stavebního povolení ani řádný výkon technického dozoru.

Na základě pochybností kontrolní komise SVJ, resp. rozhodnutí stavebního úřadu, byl vypracován a autorizován stejným projektantem dodatek statického posudku k DPS a dále dokumentace pro stavební povolení s dodatky, což bylo předmětem disciplinárního řízení.

Opravdu kritická nezkušenost se zásahy do nosných konstrukcí paneláku

Již v rámci disciplinárního šetření disciplinárně obviněný projektant přiznal svou nezkušenost s panelovými konstrukcemi, až na výjimku, kdy údajně „před deseti lety řešil kontaktní zateplení paneláku“. Také uvedl, že v době zpracování předmětné projektové dokumentace nevěděl o existenci odborné příručky „Otvory v panelových domech“ (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík), vydané IC ČKAIT v roce 2014 a bezplatně poskytované Komorou zájemcům z řad autorizovaných osob. Pro vypracování dokumentace si nezajistil výkresy skladby všech podlaží, ani informace o vyztužení a kvalitě použitého betonu a neověřil, zda nebyly v domě dříve provedeny obdobné zásahy do nosné konstrukce ve vyšších podlažích. Nadpraží budoucích nově vzniklých otvorů, rozšiřovaných na obě strany většinově o 100 mm (z 1200 na 1400 mm), posoudil velmi zjednodušeně na ohyb od svislého zatížení jako prostý nosník s tím, že vyřezanou tahovou výztuž při spodním líci původního nadpraží nahradil ocelovou pásovinou umístěnou v tloušťce stěny na nový spodní líc a kotvenou závitovou tyčí s vlepením do vývrtu hloubky 150 mm po 200 mm.

Bez znalosti konstrukčního systému nelze projektovat

Jako zásadní důkaz neodborného přístupu lze považovat skutečnost, že v dokumentaci není nikde uvedeno, v jaké konstrukční soustavě je objekt realizován! Ještě v dodatku z roku 2021 projektant např. chybně uvažoval tloušťku stěnových panelů 180 mm místo 150 mm a neuvažoval s modulací svislých spár mezi stěnovými panely ani s vodorovnými styky se stropními panely – konstrukci staticky posuzoval jako monolitickou. Absenci vlivu vodorovného zatížení ve strojovém výpočtu později zdůvodňoval odkazem na článek v časopisu Beton č. 3/2013, ale neprokázal, zda informace z uvedeného článku prof. Witzanyho lze aplikovat pro předmětný výškový dům a skutečné rozměry otvorů, zejména s ohledem na poměr jejich šířky a výšky. Hodnoty vodorovného zatížení přitom podle Eurokódů vychází výrazně větší oproti době, kdy byl panelový dům navržen. Statický posudek byl shledán obtížně kontrolovatelným a bez specifikace vstupních dat. Ve výpočtových modelech také chybí rozměry nadpraží a není zohledněna skutečnost, že s ohledem na neodborné řezání otvorů je reálné ostění a nadpraží nových otvorů významně menší (výška nadpraží kolem 300 mm oproti započítávaným 500 mm).

Neprofesionální postup bouracích prací

V projektové dokumentaci, včetně dodatků, nebyl předepsán technologický postup bouracích prací. PD navíc svým obsahem a členěním neodpovídala ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. Nereálný byl návrh realizace sloupků ocelových rámů u dvou otvorů rozšiřovaných jednostranně o 300 mm, kdy nelze navržený způsob zesílení konstrukce technicky provést ještě před jejím zeslabením, tedy ještě před řezáním obvodu nových, zvětšených dveřních otvorů. Mimo uvedené konstrukční nedostatky projektant nedoložil požární posouzení navržených ocelových prvků. Při realizaci došlo k rozšiřování otvorů zcela neprofesionálním způsobem bez předem provedených jádrových vrtů v rozích otvorů, takže při řezání diamantovými kotouči došlo jak ve vodorovném, tak i ve svislém směru k prořezu 50–150 mm oproti předpokladům ve statickém posouzení, aniž by to zprvu někomu vadilo. Stavbyvedoucí neuvedl své oprávnění ve stavebním deníku otiskem autorizačního razítka, ale otiskem razítka firemního a nezajistil pasport nebo alespoň zaměření skutečně provedených stavebních úprav. Naopak poté, co byl na kontrolním dni vyzván k umožnění kontroly podivného postupu realizace, uvedl následující den ve stavebním deníku, že se již zednicky začišťují povrchy okolo vyřezaných otvorů.

Nevratné poškození konstrukcí stěn

V odvolacím řízení proti dodatečně vydanému stavebnímu povolení uvedl v roce 2020 krajský odvolací správní úřad ve svém stanovisku (také na základě posudku nezávislého statika), že stavební úřad nedostatečně posoudil, zda je stavba prováděna správně a zda jsou splněny základní požadavky na stavbu. Odvolací orgán dále konstatoval, že konstrukce stěn jsou nevratně poškozeny. Stavební úřad následně potvrdil, že realizované stavební úpravy vyžadují přesný výpočet vnitřních napětí dotčených stěn a v případě negativního výsledku stavebníkovi (SVJ) uložil povinnost realizovat další potřebné konstrukční úpravy. Dodatečné stavební povolení bylo pravomocně vydáno na základě opakovaného řízení až v roce 2021.

Autorizované osoby se musí zodpovídat

Naštěstí ani za výše uvedených okolností nedošlo k havárii či ke vzniku viditelných poruch nosné konstrukce. To bylo vlastně jedinou obhajobou disciplinárně obviněných, kterou však disciplinární senát Stavovského soudu ČKAIT nemohl přijmout. Výše uvedené jednání je totiž nepochybně v rozporu zejména s povinností autorizovaných osob zajistit odbornou úroveň své činnosti, resp. chránit při výkonu vybraných činností veřejný zájem (§ 2 odst. 1odst. 2 PEŘ), a také v rozporu s povinností projektanta přizvat ke zpracování PD další projektanty autorizované v příslušném oboru, není-li způsobilý sám některou část PD zpracovat (§ 3 odst. 8 PEŘ). Ze strany disciplinárně obviněného projektanta i stavbyvedoucího došlo k zásadnímu podcenění problematiky panelových budov a porušení povinností autorizovaných osob ve smyslu ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. a vnitřních řádů Komory. Proto jim byla udělena pokuta podle § 21 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona. Naopak odpovědnému zástupci subdodavatele nebylo disciplinární opatření uděleno, protože specializovaná firma poskytla pouze zařízení s obsluhou, prováděla práce pod vedením stavbyvedoucího a bez znalosti souvislostí.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.