Z průběhu jedinečné revitalizace národní kulturní památky klášter v Oseku

Ing. František Koňařík při výkonu dozoru projektanta 20.3.2020 kontroluje klempířské prvky na hřebeni transeptu ve výšce 25 m nad zemí.
Ing. František Koňařík při výkonu dozoru projektanta 20.3.2020 kontroluje klempířské prvky na hřebeni transeptu ve výšce 25 m nad zemí.

Jak začala revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie popisuje Ing. František Koňařík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, který byl nejen hlavním projektantem, ale vykonával i dozor projektanta při realizaci stavby. Jeho Ateliér IFK Litvínov má velkou zásluhu na tom, že se obnova této Národní kulturní památky podařila.

Po úspěšném dokončení projektování a realizaci stavby Obnova pivovaru (1. a 2.etapa) v roce 2013 až 2014 se ve stejném roce (2014), v poněkud zpomaleném časovém režimu, zahájila dvoustupňová projektová dokumentace Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Objednatelem všech uvedených činností bylo cisterciácké opatství Osek, jehož statutárním zástupcem je maltézký rytíř dr. Jindřich Koska, kterému se podařilo NKP  kláštera cisterciáckého opatství, konkrétně kostel Nanebevzetí Panny Marie (SO 203) zařadit do programu IROP se spolufinancováním celého projektu z evropských fondů.

V roce 2014 byl Ateliér IFK Litvínov požádán o zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dílčího objektu Obnovy elektroinstalace kostela. Ateliér IFK přizval ke spolupráci mimo jiné tyto specialisty a odborníky:

 • Ing. Jan Jiruška z pražského AST ateliéru, který měl reference ze zpracovávání elektroinstalace v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
 • Ing. Pavel Dolanský, Dopac, s.r.o. Most, na stavebně-konstrukční část a statiku
 • Petr Vlček z Mostu na elektrotechnickou komunikaci (ozvučení, EZS, EPS)
 • Roman Souček z Livínova na architektonicko-stavební řešení a zakreslování všech situací
 • Jindřich Jirsa z Mostu na hromosvodovou ochranu a uzemnění
 • Ing. arch. Tomáš Koňařík, architekt stavby - dohled architektonicko-stavebního řešení
 • Mgr. Marek Koňařík, grafik - na IT servis s dohledem nad výpočetní technikou i na samotný management
 • Adéla Hoblíková, asistentka hlavního projektanta - osobností provázející celý projekt
 • RNDr. Milena Nečásková, akademická malířka z firmy Brandl, s.r.o. - na oblast restaurátorských činností, která vyšla z výběrového řízení,

Za 10 týdnů byla hotova projektová dokumentace pro provádění stavby

Koncem dubna 2016 bylo doobjednáno zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby s termínem červen 2016.

Během 10 týdnů byl zpracován Ateliérem IFK Litvínov zpracován kompletní projekt pro provádění stavby. V souladu s přílohou č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. obsahoval všechny části:

 1. Průvodní zprávou,
 2. Souhrnnou technickou zprávou
 3. Situace organizace výstavby a Harmonogram výstavby
 4. Dokumentací objektů a technických zařízení
 5. Dokladovou část včetně všech závazných stanovisek KÚÚK Ústí nad Labem, stavebních či jiných povolení vydaných Stavebním úřadem Osek, zápisů z konzultačních schůzek a vyjádření objednatele k jednotlivým dílčím objektům. Dokladová část obnášela v závěru i restaurátorský průzkum výmalby presbytáře a lodí spodních (nejcitlivějších) částí stěn umělecké restaurátorské společnosti Brandl.

Projektová dokumentace pro provádění stavby zahrnovala tyto dílčí projekty:

 • Výměna střešní krytiny

  Architektonicko-stavební řešení obnášelo půdorysy úrovně 1, krovu, střechy, řezy, pochozí lávky, úpravy půdního schodiště, detailně provětrávací pultové vikýře s jejich umístěním na modelu střechy, střešní výlezy a při hřebeni bezpečnostní háky pro úvazy pokrývačů při opravách krytinových šablon. Jako krytina byla navržena opět břidlice, ale tloušťky 8–10 mm, dovezená ze Španělska.

  Stavebně-konstrukční řešení obnášelo samostatný statický výpočet, půdorysy úrovně krovu části I až V, výměny krokví, pozednic, krátčat a ostatních dřevěných konstrukcí, např. detailní řešení závěsného pracovního lešení, (které zhotovitel nevyužil a volil své lešení ocelové kotvené do fasády) výměnu bednění, přípoje vzpěr, pětibokých a ostatních vaznic apod. V závěru realizace stavby se ukázalo, že bude v rámci této stavby vhodné provést Doplňkem č.1 vyvěšení stávajícího poddimenzovaného podlahového trámu, do kterého byly přes bačkory se zádlaby přenášeny šikmé síly ze vzpěr od centrální věže v kříži hlavní lodi s příčnou.

 • Požárně bezpečnostní řešení - Technika prostředí – Obnova elektroinstalace

  Architektonicko-stavební řešení obnášelo půdorys úrovně 1 a detaily vedení kabelů:

  • silnoproudá elektrotechnika – vnitřní osvětlení obnášely půdorysy – úroveň 1, 2, 3, krovu, řezy
  • silnoproudá elektrotechnika – vnitřní rozvody obnášely půdorysy – úroveň 1, 2, 3, krovu zásuvkových a účelových okruhů, půdorysy – úroveň 1, 2, 3, krovu světelné okruhy, řezy – kabelové trasy, přehledová schémata rozvaděče RH, R1 a R3, zásuvková skříň
  • úpravy hromosvodové ochrany obnášely hromosvodovou dispozici, řezy, detaily uzemnění svodu č. 1 a 2, č. 3 a 5, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8, 9, 10, vedení svodu po okapových rourách, umístění PPV přípojnice + fotodokumentace průběhu stávajících kabelových tras.
  • elektrotechnická komunikace – ozvučení obnášela půdorysy – úroveň 1, 2, řezy
  • elektrotechnická komunikace – EZS – obnášela půdorysy – úroveň 1, 2
  • elektrotechnická komunikace – EPS – obnášela půdorysy – úroveň 1, 2, 3, krovu, řezy a schéma rozvodů

  V době zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (EPS) nedošlo s památkovou péčí ke shodě názoru na umístění klíčového trezoru (KT) poblíž bočního vchodu do kostela. Po novém otevření tohoto nedořešeného umístění se v dubnu 2021 na místo dostavili zástupci HZS KÚÚK Teplice a za účasti HP a TDI se přistoupilo k cílovému umístění na severní straně východního hospodářského křídla, což je v souladu s jeho umístěním navrhovaném v PD 3. etapy stavby Obnovy pivovaru (restaurace) a 4. etapy (Úpravy severního vjezdu). Toto řešení bylo všemi stranami i vlastníkem odsouhlaseno, vyžádalo si však navíc cca 200,0 metrů vnějších zemních tras kabelového vedení navíc. Toto řešení se projektově dopracovalo v doplnění č. 2 PD a v polovině téhož roku kompletně realizovalo. Funkce EPS byla následně odzkoušena.

 • Restaurování dlažby v interiéru

  Nejprve bylo nutné zmapovat kamennou dlažbu ve formě inventarizace jako projektového podkladu pro restaurátorský záměr všech tří lodí (Dolní loď konvršů, Horní loď mnichů, Severní boční loď a Jižní boční loď), mimo presbytář. Dispozice byla rozdělena do 22 sektorů A až X, kde byla graficky zakreslena každá kamenná dlaždice s vyjádřením stupně poškození a druhem poškození, materiál a počet dlažebních desek v sektoru. V závěru textové zprávy byl uveden doporučený způsob restaurování desek se stanovenými podmínkami pro uskutečňování těchto prací. Počet kamenných desek v celkově řešené ploše 928,43 m2 činí 3 703 ks. Přílohou byl doložen Restaurátorský záměr oprávněné osoby s Rozhodnutím MK ČR.V závěru realizace stavby byl hlavním projektantem zpracován Doplněk dlažby interiéru, a to v Letní sakristii (technická zpráva + přílohy).

 • Restaurování kleneb a stěn 3. a 2. úrovně, stěn, sloupů, stacionáře (bočních oltářů...) včetně schodiště na kůr a mobiliáře

  Na tento dílčí objekt hlavní projektant nezpracovával projektovou dokumentaci. Práce byly podle Rozhodnutí MK ČR garantovány zpracovaným Restaurátorským záměrem oprávněné osoby firmy Brandl, s.r.o. .

 • Restaurování varhan, demontáž a restaurování píšťalového fondu, stroje a skříně, zpětná montáž, seřízení, intonace a ladění

  Ani na tento dílčí objekt se PD hlavním projektantem nezpracovávala, práce byly garantovány zpracovaným Restaurátorským záměrem oprávněné varhanářské osoby/firmy s Rozhodnutím MK ČR.

 • Sadové úpravy

  Byly provedeny úpravy povrchů ploch po stavbě v prostoru mezi severní stranou kostela a jižními chodníky budov Infocentra. Součástí byly i zásahy do zvýšených záhonů na západní straně kostela s jejich oproštěním od přestárlé nevhodné zeleně. To zahrnovalo kácení dřevin, zemní práce a úpravy kamenivem, zatravnění, provizorní plůtky proti sešlapání trávníků a následnou péči.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.