Představujeme oblast Olomouc

Klášter Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci získal Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova
Klášter Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci získal Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova

Výbor oblasti ČKAIT Olomouc, zvolený na valné hromadě v roce 2015, a oblastní kancelář zaměřují svou činnost na potřeby 1471 autorizovaných osob evidovaných v regionu a na spolupráci s partnerskými organizacemi.

Přípravě a realizaci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT věnuje výbor oblasti a OK velkou pozornost. Každý měsíc organizujeme seminář na aktuální téma, které vyplyne buď z nové legislativy, nebo z aktuálních potřeb technického charakteru, například o vadách a nedostatcích při provádění staveb nebo o různých nových materiálech. Podle účasti členů oblasti na jednotlivých akcích se nám daří nabízet žádaná témata.

Pravidelně míváme seminář v rámci doprovodného programu stavebního a technického veletrhu STAVOTECH v Olomouci. Na tom letošním byly rovněž vystaveny panely s fotografiemi všech staveb přihlášených do soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. Překvapilo mě, kolik návštěvníků si vystavené panely se zájmem prohlíželo a chystalo se stavby navštívit. To mě utvrdilo ve správnosti šíření osvěty o nových zajímavých stavbách v kraji.

Exkurze na oblasti

V červnu 2016 jsme absolvovali velmi zajímavou odbornou exkurzi na centrum firmy FENIX GROUP a.s. v Jeseníku. Stavba získala titul Stavba roku 2016. Na konci roku jsme navštívili rozestavěný polyfunkční dům, Sokolská 5 v Olomouci. Jedná se o zajímavou stavbu i v návaznosti na požadavky Národního památkového ústavu a úpornost investora se s těmito požadavky poprat.

Pravidelně navštěvujeme SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou, obdivujeme práce i modely studentů. Škole předáváme literaturu a materiály, o kterých se domníváme, že jsou pro studenty přínosné.

Územní plán Olomouce

Neoprávněný požadavek v ÚP Olomouce týkající se činnosti, kterou může vykonávat pouze autorizovaný architekt, se datuje od 27. listopadu 2013. Po mnoha připomínkách a odvoláních i za velké pomoci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka se podařilo dosáhnout rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které ruší ty části ÚP, proti nimž jsme podávali námitky.

Spolupráce se stavebními úřady

Na základě požadavku Ing. Hany Mazurové, vedoucí oddělení stavebního řádu a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje, jsem na společné schůzce stavebních úřadů kraje podala informaci o náležitostech konstrukční části projektové dokumentace pro stavební povolení. Odkazuji se na přílohu č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., část D.1.2. Pro pomoc doporučuji podrobný popis v Profesním informačním systému ČKAIT, který je na webových stránkách Komory, a na DVD v části Metodické pomůcky autorizovaných osob: MP1, MP1.7, MP1.7.1 – projektová činnost – statika staveb, 2.2.2 Dokumentace pro stavební povolení, 2.3 Obecné požadavky na statické výpočty, 2.3.2 Rozsah statického výpočtu, 2.3.3 Požadavky na statický výpočet. Všechny stavební úřady každoročně obdrží od OK Olomouc DVD PROFESIS a všichni členové ČKAIT mají přístup na aktualizované webové stránky PROFESISu. Nevím o tom, že by mohla být liberalizována matematika a fyzika. A to je statika. Aby mohlo proběhnout statické posouzení, musí být nejdříve návrh, aby bylo co posuzovat.

Příprava činnosti na další pololetí

V současnosti připravujeme a zajišťujeme přednášející na 2. pololetí roku 2017. Společně s OP ČSSI připravujeme odbornou exkurzi na zajímavé stavby – oceněná Tančírna v Račím údolí, rekonstrukce železnice a nádraží v Jeseníku, Pivovar Hanušovice a další, kde se podaří exkurzi zajistit.

Stavba roku 2016 Olomouckého kraje

Olomoucký kraj společně s OK ČKAIT Olomouc vyhlásily 28. března 2017 výsledky sedmého ročníku veřejné neanonymní soutěžní přehlídky Stavba roku 2016 Olomouckého kraje. Do soutěže se přihlásilo 45 staveb.

Záměrem soutěže bylo vybrat a ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2015 až 2016. Snahou organizátorů je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavitelství, architekturou a projektováním v Olomouckém kraji. Soutěž má sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění kvalitních dodavatelských a projektových firem v Olomouckém kraji.

Hodnotitelská porota byla složena z deseti odborníků, kteří byli jmenováni vyhlašovatelem a zaštiťujícími institucemi. V porotě byli zástupci kraje, ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR a architekti. Porota udělila pět titulů a dvanáct čestných uznání.

Soutěž vyhlašujeme jednou za dva roky a vždy jsme mile překvapeni počtem přihlášených staveb. Kvalita stavebních prací jako jedno z kritérií hodnocení je dnes již samozřejmostí. Stoupající nároky na stavební objekty, jak legislativní, tak investorské, jsou při prohlídkách staveb zjevné. Důležitý je účel stavby, který je zabalen do krásného kabátu.

Oceněné stavby přispívají v Olomouckém kraji ke kultuře stavění a bez účasti erudovaných odborníků v investiční výstavbě si dnes nelze představit kulturní vyjádření staveb pro obyvatelstvo, včetně jeho sociálních, ekologických a společenských potřeb.

Vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen v pěti kategoriích proběhlo ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 28. března 2017. Na přípravě a realizaci dále spolupracovali OP ČSSI, SPS v ČR a společnost Omnis Olomouc, a.s., která celou akci organizačně a technicky zajistila.

Stavby určené k bydlení a rekreaci

• Stavba roku – Termální park Velké Losiny

Autoři: Ing. arch. Michal Sedlář, Ing. Martin Plachý, SECCO atelier, s.r.o.

Investor: Lázně Velké Losiny, s.r.o.

Termální park Velké Losiny je citlivě zasazený do parku přiléhajícího k budovám lázní. Celková plocha zastavěného areálu je 2576 m2, velikost vodních ploch je 1495 m2. Areál představuje důležité rozšíření nabídky turistům, kteří přijíždějí do Jeseníků za odpočinkem, sportem, turistikou i lyžováním. Projekt využil termální sirné vody z pramene Žerotín, která má léčebné účinky na pohybový aparát a nemoci kůže.

• Čestné uznání – Hotel Theresian Olomouc

Autoři: Ing. Možný, Ing. arch. Bernard, ALFAPROJEKT Olomouc, a.s., Martin Libra atelier

Investor: KYSA rerum, a.s.

• Čestné uznání – Hotel GARNI Loučná nad Desnou

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Atelier Polách a Bravenec, s.r.o.

Investor: Relax Resort Desná, s.r.o.

Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

• Stavba roku – Aplikační centrum BALUO Olomouc

Autor: Ing. Miroslav Pospíšil, atelier-r, s.r.o.

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Budovy areálu tvoří jednoduché kvádry, které se navzájem liší provozním využitím i objemem hmot. Fasáda je tvořena dřevěným obkladem navozujícím atmosféru plovárny v přírodě. Plochy fasád z kvalitně provedeného pohledového betonu jsou doplněny plastovými horolezeckými chyty, které plní funkci estetickou a na vybraných fasádních plochách jsou určeny i k testům práce ve výškách a horolezeckému výcviku. Půdorysně rozlehlý prostor bazénové haly je prosvětlen lineárními svislými okny, které pocitově dodávají vnitřnímu prostoru potřebnou výšku. Budovy slouží jako zázemí pro vývoj a inovaci mechanických pomůcek, určených k podpoře pohybových aktivit, výuce i výzkumu v oboru sportovního a tělovýchovného lékařství. Aplikační centrum bude využíváno i veřejností.

Titul Stavba roku v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor získalo Aplikační centrum BALUO Olomouc

• Čestné uznání – Rozárium Olomouc – I. etapa

Autoři: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Zdeněk Sendler, Václav Babka

Investor: Statutární město Olomouc

Rozárium Olomouc obdrželo Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

• Čestné uznání – Kulturní dům ve Šternberku

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Atelier Polách a Bravenec, s.r.o.

Investor: Město Šternberk

• Čestné uznání – Resort Hodolany v Olomouci

Autor: Ing. Miroslav Pospíšil, atelier-r, s.r.o.

Investor: ENDL + K, a. s.

Resortu Hodolany v Olomouci bylo uděleno Čestné uznání v kategorii Stavby
občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

• Stavba roku – Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Autoři: Ing. Ondřej Pavlík, Ph.D., Ing. Alexandra Hradská, AQUATIS, a.s.

Investor: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Realizace stavby má značný vliv na životní prostředí v podobě snížení vnosu znečištění ze stokové sítě do řeky Bečvy. Stavba také vyřešila a nahradila některé nekapacitní a nevyhovující trasy kanalizace a zlepšila se i ochrana kanalizace před pronikáním vody z Bečvy. Na trase stoky A-1 byly provedeny protlaky a na části byl použit hornický způsob – štítování s ohledem na značnou hloubku uložení stoky a nevhodnou geologii pro pažený výkop mezi odkalovacími lagunami. Náročný projekt v náročných podmínkách s výrazně kladným dopadem na životní prostředí v regionu.

• Čestné uznání – Revitalizace trati Bludov – Jeseník

Autoři: Ing. Stanislav Vávra, Moravia Consult Olomouc, a.s.

Investor: SŽDC, s.o.

• Čestné uznání – Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

Autor: SUDOP Brno, s.r.o.

Investor: Svazek obcí údolí Desné

Revitalizace trati Bludov – Jeseník byla oceněna Čestným uznáním v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské

Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství

• Stavba roku – Administrativní budova FENIX GROUP v Jeseníku

Autoři: Ing. Roman Kalina, Ing. arch. Robert Žalud, Ing. Tomáš Soška, Ing. arch. Lukáš Kacíř, STING PROJECT, s.r.o.

Investor: FENIX GROUP, a.s.

Kancelářská budova realizovaná jako objekt s téměř nulovou spotřebou elektrické energie ve standardech roku 2020. Budova slouží jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „inteligentní sítí“. Jedná se o budovu, kde není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická. Tento výzkumný – pilotní projekt je zabalen do elegantního kabátu s dřevěným obkladem fasády zapadajícím do krásné okolní přírody Jeseníků.

• Čestné uznání – Dostavba administrativní budovy firmy Tomek v Olomouci

Autoři: Ing. arch. Pražáková, Ing. Tomek, Ing. Kolda, Ing. Ruček, Ing. Zdeněk Tomek –stavební firma, a.s.

Investor: manželé Tomkovi

• Čestné uznání – Skleníky Haňovice

Autoři: NWT, a. s., B-Projekting, spol. s r.o.

Investor: Zemědělské družstvo Haňovice

Rekonstrukce a obnova

• Stavba roku – Rekonstrukce a využití objektů zámku Čechy pod Kosířem

Autor: Ing. Miroslav Pospíšil, atelier-r, s.r.o.

Investor: Olomoucký kraj

V roce 1943 zemřel poslední majitel zámku, pak na něj byla uvalena německá správa. Následně byl zámek vyrabován. Dlouhá léta byla v zámku zvláštní internátní škola a této funkci bylo vše přizpůsobeno. Záměrem rekonstrukce bylo v maximální míře obnovit původní stav, což se z 80 % podařilo. Deset prohlídkových místností je rekonstruováno a restaurováno podle archivního fondu, který je naštěstí uložen v Brně. Velmi kvalitní rekonstrukce včetně truhlářských výrobků prováděl zkušený dodavatel s kvalitními řemeslníky. První rok po otevření navštívilo zámek 50 000 návštěvníků. V rekonstrukci areálu se pokračuje.

• Čestné uznání – Tančírna v Račím údolí

Autoři: Ing. arch. Michal Sborwitz, Ing. arch. Marie Sborwitzová, Ing. Karel Prášil, Sborwitz architekti

Investor: Obec Bernartice

Tančírna v Račím údolí získala v soutěži Stavba roku 2016 Olomouckého kraje Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova

• Čestné uznání – Pevnost poznání v Olomouci

Autor: Ateliér Bonmot, s.r.o.

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Pevnost poznání v Olomouci obdržela Čestné uznání v kategorii Rekonstrukce a obnova

• Čestné uznání – Klášter kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Autoři: Ing. arch. Jan Polách, Ing. Robert Bravenec, Atelier Polách a Bravenec, s.r.o., Vojtěch Jemelka, Jiří Marek, Jan Mléčka, m2ai.com

Investor: Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františk