Jubilea

Dopravní inženýr Jiří Schandl slaví 85 let

Narodil se 24. dubna 1932 v Suchdole nad Lužnicí – Klikově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni vystudoval v roce 1956 obor vodní hospodářství a později postgraduál dopravní stavby na ČVUT v Praze. Na umístěnku nastoupil do severočeských uhelných dolů v Mostě, kde pracoval na stavbách různého charakteru. Od roku 1969 vedl odbor technického rozvoje u podniku Silnice České Budějovice. V roce 1985 přešel na KIPUSH České Budějovice, kde řídil výstavbu dopravních staveb pro největší stavbu té doby – jadernou elektrárnu Temelín.

Vedle různorodé činnosti v oborech inženýrských staveb má mnohé společenské aktivity (VTS, ČSSI), které směřují zejména k růstu odborné úrovně a zvyšování prestiže profese. Je zakládajícím členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a od počátku působil jako přednosta v oblasti České Budějovice. Do roku 2005 pracoval jako člen stavovského soudu a při ukončení obdržel čestné členství Komory. Podílel se na zpracování vnitřních řádů a dalších předpisů Komory. Byl dlouholetým členem redakční rady časopisu Z+i. Jako předseda výboru a přednosta oblasti se zasadil o spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, odbornými organizacemi a stavebními školami v oblasti. V roce 1998 stál u zrodu spolupráce s rakouskou komorou Arch+Ing.

Činnost autorizovaných osob považuje za společensky velmi přínosnou s tím, že je nezbytné její úroveň nejen zvyšovat, ale i veřejně propagovat. Srdečně gratulujeme.

Ing. František Hladík, předseda oblasti ČKAIT České Budějovice


Statik Radko Moschner slaví 85 let

Radko Moschner se narodil v roce 1932 v České Třebové. Vystudoval Státní reálné gymnázium v Karlových Varech a odešel do Prahy ke studiu na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT (absolvoval v roce 1957 u prof. Bedřicha Hacara).

Po promoci nastupuje jako statik do firmy Pozemní stavby Karlovy Vary, v roce 1965 přechází do karlovarského střediska KPO Stavoprojekt jako vedoucí projektant oddělení konstrukcí staveb. Zde svou statickou odbornost uplatňuje v celé šíři, od navrhování široké škály konstrukcí až po problematiku mechaniky zemin a zakládání staveb či rekonstrukce historických objektů. S lehkostí navrhuje zastřešení zimního stadionu stejně jako mnohopatrovou výstavbu terasových domů v geologicky nepříznivém území v Praze – Břevnově.

Překvapoval elegantními, věcnými a přesnými řešeními. O nevšednosti jeho přístupu svědčí i celá řada patentových návrhů. Díky svým zkušenostem a schopnostem tyto znalosti prezentovat vrátil statice zasloužený respekt a uznání.

V listopadu 1989 se stává iniciátorem založení podnikové buňky OF ve Stavoprojektu a později členem rekonstruovaného Okresního zastupitelstva v Karlových Varech. Po transformaci Krajské projektové organizace v počátku 90. let pak úspěšně po řadu let zastával vedoucí funkci jednatele a ředitele nové společnosti. Aktivně působil v ČSSI v letech 1968–1978 i po roce 1989, přičemž v obou obdobích zastával funkci předsedy Oblastní pobočky Karlovy Vary i člena Prezidia ČSSI. Stal se jedním z prvních členů ČKAIT. Je znám jako soudní znalec v oboru stavebnictví se zaměřením na obor zakládání staveb a stavební konstrukce, geotechniku a statiku.

Jakoby jeho datum narození 7. března, den narozenin T. G. M., předznamenalo hodnoty, které sám po celý život uznával. Za jubilantem stojí k dnešnímu dni nekonečná řada realizovaných staveb. Popřejme mu, aby i v dalších letech v této řadě ještě dlouho ve zdraví pokračoval.

Ing. Vratislav Šteiner, člen oblasti ČKAIT Karlovy Vary


Bunkrolog Jaroslav Brož oslavuje 80 let

Požehnaných 80 let se dožívá v plném pracovním nasazení kolega Jaroslav Brož, aktivní zakládající člen OK ČKAIT Karlovy Vary, autorizovaný technik. Narodil se 16. dubna 1937 ve Velkém Poříčí nad Metují. Po absolvování Vyšší průmyslové školy A. Zápotockého v Hradci Králové nastoupil do Karlových Var do Pozemních staveb Karlovy Vary, kde nejdříve pracoval jako přípravář staveb a poté u závodu VHS – Vodohospodářská správa Pozemních staveb Karlovy Vary jako stavbyvedoucí. Po vzniku samostatného podniku Vodohospodářské stavby, a. s., Karlovy Vary pracoval jako vedoucí přípravář a v závěru kariéry jako vedoucí technické skupiny.

Jaroslav Brož patří do uznávané skupiny prvních badatelů a popularizátorů čs. opevnění z let 1935–1938. Tomuto koníčku se začal věnovat již za minulého režimu, před více než 40 lety, a vydržel mu až dodnes. V roce 1980 byl jedním ze zakládajících členů Klubu vojenství a historie Praha, sdružujícího zájemce o pevnostní problematiku. Vzhledem ke svým vazbám na Poříčí u Hronova se detailně věnoval především průzkumu těžkého opevnění v okolí Náchoda, zejména pak dělostřelecké tvrzi Dobrošov. Této problematice se věnoval jako spoluautor například v publikaci Opevnění na Náchodsku: Skutečnost a vzpomínky, která vyšla v roce 1988. Stranou jeho zájmu nezůstalo těžké, ale ani lehké opevnění v dalších lokalitách naší severní hranice. Specializací v tomto oboru se mu stala především dokumentace způsobu výstavby objektů opevnění, vodárenská vedení a jejich vnitřní zařízení, informace o prvorepublikových stavebních firmách, pracujících na opevnění atd. Výsledky své práce prezentoval v několika odborných článcích (např. Československé opevnění 1935–1938). Jaroslav Brož odvedl v průzkumu v oblasti československých opevnění velký kus práce a dodnes je řazen mezi přední odborníky na tuto problematiku. I v současnosti se nadále věnuje průzkumu archivních materiálů.

Ing. Jakub Mikolášek, Klub vojenství a historie Praha
Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary


Specialista na ocelové konstrukce Michael Trnka slaví 80. narozeniny

Ing. Michael Trnka, CSc., se narodil 27. dubna 1937 v Praze, kde vystudoval Nerudovo gymnázium a poté nastoupil na Fakultu inženýrského stavitelství při ČVUT. Kandidátskou práci na téma základů točivých strojů obhájil v roce 1977. Nejprve pracoval jako stavební technik u Železničního stavitelství Praha – SÚ Cheb, po ukončení vojenské služby působil jako geometr a následně stavbyvedoucí na stavbě železničního mostu přes Otavu v Katovicích. Od roku 1963 pracoval v Energoprojektu Praha na projektových dokumentacích elektráren Vojany, Počerady, Ledvice II B či tepláren Mariánské Lázně a Krnov. V podniku Škoda DIZ Praha navrhoval od roku 1968 ocelové konstrukce a od roku 1986 byl vedoucím stavebního oddělení. V podniku Škoda Praha projektoval ocelové konstrukce elektrárny Guddu v Pákistánu, Mashad v Íránu, Skikda v Alžírsku, Soma v Turecku, Kafr el Oawar v Egyptě, Shen-Tou v Číně nebo cukrovaru Karun v Íránu. Podílel se na návrhu střechy historické budovy Národního divadla nebo na zastřešení tribun stadionu Slavie.

Jako pedagog působil na katedře ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze (1967–1971), od roku 1978 spolupracoval s Kloknerovým ústavem ČVUT na řešení řady výzkumných úkolů. Byl členem mnoha odborných komisí, včetně státních zkušebních komisí FSv ČVUT či vědecké rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Má za sebou bohatou publikační činnost.

Michael Trnka se také aktivně podílel na činnosti ČKAIT, jejím členem je od roku 1994. Byl členem představenstva a poté stavovského soudu, více než dvacet let působil jako přednosta oblasti Praha a Středočeský kraj. Je předsedou redakční rady časopisu Stavebnictví od jeho vzniku, tj. od roku 2007.

Přejeme Michaelu Trnkovi, který je nejenom předním odborníkem v oboru ocelových konstrukcí, ale i příjemným kolegou, vše nejlepší k jeho jubileu, hodně zdraví do dalších let a také spoustu uměleckých zážitků.

Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj


Projektant mostů Milan Komínek slaví 70 let

Ing. Milan Komínek se narodil 4. ­března 1947 v Krnově. Po ukončení gymnázia v Olomouci odešel na Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde získal v roce 1970 diplom v oboru konstrukce a dopravní stavby. Zabýval se navrhováním mostů a inženýrských konstrukcí. Dvacet jedna let působil jako vedoucí projektant ve Vojenském projektovém ústavu v Praze, poté byl krátce zaměstnán ve firmě Power International. Od roku 1993 do roku 2016 byl spolumajitelem a jednatelem společnosti CITYPLAN, s.r.o., posléze AF-CITYPLAN s.r.o., v níž navrhoval a realizoval desítky mostních a inženýrských staveb. Je autorem několika patentů užitých a průmyslových vzorů. V letech 1983 až 1988 byl externím asistentem na katedře betonových konstrukcí a mostů FSv ČVUT v Praze.

Jako autorizovaný inženýr pro obor mosty a inženýrské konstrukce se podílel na řadě zajímavých projektů, mezi nimiž stojí za to připomenout dálnici D1 – most Podolí, dálnici D8 – mosty Trmice a Koštov, dále spolupracoval na návrzích segmentového mostu přes Počernický rybník na pražském silničním okruhu, vestibulů několika stanic metra (Můstek, Dejvická, Václavské, Karlovo a Palackého nám.), Strahovského silničního tunelu v Praze, parkoviště a lávky u Paláce kultury v Praze (nyní Kongresového centra), nového Tyršova mostu přes Bečvu v Přerově. Za řešení zavěšeného Mariánského mostu v Ústí nad Labem (1998), které navrhl společně s architektem Romanem Kouckým, získal řadu ocenění.

Spoluzakládal ČKAIT, od roku 2002 je členem výboru oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj, od roku 2011 je místopředsedou výboru oblasti. Má na starosti mimo jiné spolupráci s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE), kde je členem prezidia, a dále spolupráci s ARI. Je členem správní rady Sdružení pro výstavbu silnic, členem Rady České silniční společnosti, viceprezidentem společnosti ITS Czech Republic a členem společnosti IABSE.

Milan Komínek má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost u nás i v zahraničí. V roce 1990 mu byla udělena Českou národní radou za řešení stavebních a inženýrských konstrukcí Národní cena ČR. V současnosti je členem mezinárodního týmu pro zavedení nových technologií mostů v Nepálu 2016–2019.

Přejeme Milanu Komínkovi hodně štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě.

Ing. Ladislav Bukovskýpředseda oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj