Změna v přístupu k neplatičům

Každý rok, po všech výzvách a šetřeních disciplinárními orgány, zůstává cca 100 neplatičů a z poloviny jsou to tytéž osoby. Vzhledem k neudržitelné situaci s každoročním nekonečným vymáháním malé části členských příspěvků, rozhodlo Představenstvo ČKAIT o důsledném právním vymáhání nezaplacených členských příspěvků, a to včetně sankcí a pokut.

Na Komoru se vztahuje povinnost starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, a proto nelze nezaplacené členské příspěvky promíjet ani „zapomínat“. V předchozích letech byli neplatiči disciplinárně řešeni jen našimi disciplinárními orgány – dozorčí radou a stavovským soudem. Neplatič byl potrestán pouze disciplinárním opatřením, v prvním případě (poprvé) pozastavením autorizace na 18 měsíců, ve druhém případě pozastavením autorizace na 24 měsíců a až ve třetím případě disciplinárním opatřením odejmutím autorizace a členský příspěvek se promíjel.

Tzv. neplatiči jsou upozorňováni na nesplnění své povinnosti postupně kanceláří Komory, posléze dozorčí radou a v případě, že dále nereagují, řeší toto disciplinární provinění na základě žalobního návrhu dozorčí rady nakonec stavovský soud. Výkon uložených disciplinárních opatření potom prováděla kancelář Komory. Podle délky vymáhání se dlužný členský příspěvek zvyšuje o sankce za vyvolané nutné úkony, jejichž výši, stejně jako výši příspěvků, obsahuje platná směrnice Komory č. 3/2016. Je nutné připomenout, že splatné dluhy vzniklé na základě povinností člena Komory nezanikají ani odebráním autorizace.

Vymáhání pohledávek může skončit až exekucí

Pokud dlužníci nezaplatí alespoň se zpožděním, nesnaží se řešit svoji eventuální svízelnou ekonomickou či sociální situaci například ani formou dohodnutého splátkového kalendáře nebo nabídnutým přerušením autorizace, je případ předán kanceláří Komory právní společnosti, která se zabývá vymáháním pohledávek.

Vymáhání se týká většinou AO – chronických neplatičů. V roce 2016 Komora mohla předat k vymáhání neplatiče za roky 2013, 2014 a 2015, starší případy jsou již promlčené. Neplatiči za rok 2013 byli z časových důvodů předáni právnímu zástupci Komory.

Na konci února 2016 jsme tedy předali údaje cca 100 dlužníků advokátní kanceláři Buřič, Sadílek a partneři. Ta rozeslala předžalobní výzvy. Pokud dlužníci nezaplatí ani v této fázi, je případ předán místně příslušnému soudu, který vydá elektronický platební příkaz. V této fázi už je částka vyšší o náklady soudního řízení, v našem případě se dlužná částka 3000 Kč + sankce téměř zdvojnásobí.

Pokud dlužník nezaplatí ani v této fázi, je případ předán k exekučnímu řízení a částka se opět navyšuje. Pro neplatiče z let 2014 a 2015 jsme z ekonomických důvodů vybrali jiné společnosti. Seznam cca 200 dlužníků jsme rozdělili mezi dvě společnosti – inkasní společnost Alektum s.r.o. a advokátní kancelář JUDr. Michňák. Podle dosažených výsledků Komora rozhodne, se kterou společností bude spolupracovat v dalších letech. Spolupráce s jednou společností zjednoduší administrativu s tím spojenou.

Cílem je neplatičům automaticky zrušit autorizaci

Situaci také zjednoduší novela zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která do § 12 – Práva a povinnosti autorizovaných osob – doplnila odstavec 7, který uvádí: Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky. Doposud tento autorizační zákon odkazoval na vnitřní předpisy Komory (PEŘ, § 6, odst. 5a), kde je tato povinnost uvedena. Přesto některými soudy byla právní váha řádů ČKAIT zpochybňována. Nyní je tedy povinnost definována přímo v autorizačním zákoně (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění) a tím snad skončí všechny obstrukce, členství nezodpovědných AO na úkor ostatních členů Komory a často marné plýtvání silami, resp. prostředky, které Komora potřebuje vynakládat efektivněji.

Do budoucna bude užitečné zaměřit úsilí Komory na doplnění autorizačního zákona ve smyslu automatického zrušení autorizace členům (AO), kteří jsou bez zdůvodnění nebo dohody s Komorou v prodlení delším než šest měsíců se zaplacením členského příspěvku nebo jiné platby a tyto dluhy nezaplatili ani do jednoho měsíce poté, co byli k tomu Komorou vyzváni s poučením o následcích ­nezaplacení – analogicky, jako tuto problematiku řeší zákon o advokacii v případě advokátů.


Způsob úhrady členských příspěvků

Základní povinností člena ČKAIT (dále jen Komory) je do posledního dne měsíce března běžného roku uhradit na účet Komory členský příspěvek ve výši stanovené shromážděním delegátů.

• Základní výše členského příspěvku činí dlouhodobě 3000 Kč/rok.

• Senioři s příjmem z činnosti autorizovaných osob (dále jen AO) nižším než 50 000 Kč/rok a invalidé mohou písemně požádat o snížení příspěvku na 1000 Kč/rok.

• AO starší 70 let (starobní důchodci s ukončenou aktivní činností) mohou být na základě písemné žádosti od placení osvobozeni. Osvobozeni od placení členského příspěvku jsou také čestní členové a členky/členové na mateřské dovolené.