Konferencia Statika stavieb 2017

Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch.

Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., sa venoval problematike teoretickej a experimentálnej analýzy navrhovania spriahnutých stĺpov s plným oceľovým jadrom, prof. dr. Ing. Vladimír Benko, PhD., uviedol proces posudzovania porúch a následnej sanácie objektu Centroom v Piešťanoch. Ing. Miloš Nevický, PhD., sa venoval téme vybrané činnosti, povinnosti a práva inžiniera ako tvorcu projektovej dokumentácie stavby, Ing. Ján Ďurica sa vo svojom príspevku venoval hodnoteniu konštrukcií po požiari a Ing. Erik Zemánek podrobne popísal správne označovanie betónov a konzistencie podľa STN EN 206, ktorá zmenila STN EN 206-1 a v SR platí od 1. januára 2017.

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc., prezentoval príspevok o vybraných príkladoch stability a plasticity a rozviedol príklad striedavého plastizovania a jeho možné následky na postupné narastanie deformácií. Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., sa venoval statickej problematike nevyhovujúceho mosta cez vodnú nádrž Ružín na východnom Slovensku z hľadiska zakladania a geotechniky. Ing. Miloslav Taraš, PhD., vo svojom príspevku analyzoval výpočet škrupinových konštrukcií v praxi s akcentom na potrebu výsledky výpočtu následne overovať a porovnať podľa možnosti dostupnými meraniami in situ počas prevádzky. Prof.  Ing. Peter Turček, PhD., popísal vplyv výstavby podzemných objektov na stabilitu budov Všeobecnej úverovej banky a Ing. Jozef Špánik sa podrobne zaoberal výpočtom odolnosti proti pretlačeniu pri použití špeciálnej výstuže posúdením odolnosti stropných dosiek a základových konštrukcií proti pretlačeniu pri použití špeciálnej výstuže, prispôsobenej tomuto účelu (v tomto prípade Halfen-HDB).

Ing. František Lužica uviedol výsledky laboratórnej skúšky skrytého polotuhého spoja dreveného rámového rohu, ktoré je možné považovať za jeden z prvých krokov vo vývoji novodobých polotuhých prípojov. Doc. Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc., predniesol príspevok o sanácii mosta na križovatke Kapucínskej a Staromestskej ulice v Bratislave. Ing. Ján Kyseľ zdôraznil naliehavú potrebu vytvorenia systému permanentnej informovanosti o poruchách a haváriách nosných konštrukcií stavieb ako prostriedku účinnej prevencie. Ing. Jozef Kuzma rozviedol vplyv zaťaženia od dopravy na budovy so zdôraznením potreby rešpektovať nielen normy, ale aj nariadenia vlády a vyhlášky jednotlivých ministerstiev a okrem výpočtu prihliadať aj na dovolené limity.

Ing. Anton Vyskoč pripomenul najčastejšie chyby pri výpočtoch a vystužovaní valcových nádrží a zdôraznil individuálne požiadavky a použitie konštrukcie, ktoré majú zásadný vplyv na spôsob návrhu, ktoré treba vždy zohľadniť. Ing. Igor Klačko sa venoval problematike technickej seizmicity a porúch sakrálnej stavby z pohľadu vplyvu zmien týchto stavieb, ktoré prechádzajú modernizáciami, elektrifikáciou, napr. zvonov a s tým vyvolaného zvýšeného namáhania nosných konštrukcií. Doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD., predniesol problematiku návrhu automatizácie plavebných komôr na vtokoch Vodného diela Gabčíkovo. Ing. Bohumil Bohunický vo svojom príspevku nazvanom Prečo to ešte nespadlo – alebo, kde sa skryla „milosť Božia“? poukázal na skutočnosť, že aj v prípade, keď je konštrukcia preťažená a nesprávne vystužená, možno nájsť jednoduché a racionálne vysvetlenia, prečo napriek tomu konštrukcia stále odoláva.

Príspevky kolegov z okolitých krajín V4

Dr.-inž. Zygmunt Rawicki z Poľska informoval o pravidlách pre získavanie stavebných oprávnení v Poľsku, Ing. Václav Mach popísal vzdelávaciu činnosť v ČKAIT systémom PROFESIS (profesní informační systém), hovoril o vydávaní časopisov a publikácií, o odborných podujatiach pre statikov, o súťaži Hala roku, stálej stavebnej výstave Statika hrou v NTM v Plasích, o problémoch s určením zaťaženia snehom apod. Ing. Svatopluk Zídek predstavil šesť publikácií vydávaných Informačným centrom ČKAIT pre statikov a Inž. Csaba Holló z Maďarska informoval o pozícii statikov počas minulých 25 rokov a spôsobu získania oprávnenia na projektovanie pre zahraničných uchádzačov v Maďarsku.

V priebehu konferencie bola Ing. Jánovi Ďuricovi za jeho výnimočné odborné pôsobenie v oblasti navrhovania a posudzovania nosných konštrukcií stavieb pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením odovzdaná Cena Spolku statikov Slovenska.

Hlavným organizátorom po každej stránke úspešnej konferencie bol Spolok statikov Slovenska. Na požiadanie zašle Spolok statikov Slovenska záujemcom zborník príspevkov v elektronickej forme ­(e-mail: kysel@nextra.sk).