Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

Zavřít, nebo otevřít dveře? Zatímco bezpečnostní specialista by rád viděl
v případě teroristického útoku všechny dveře zavřené, požární specialista
vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. Projektant se tak dostává
do profesního konfliktu.
lustrace: Oldřich Horák
Zavřít, nebo otevřít dveře? Zatímco bezpečnostní specialista by rád viděl v případě teroristického útoku všechny dveře zavřené, požární specialista vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. Projektant se tak dostává do profesního konfliktu. lustrace: Oldřich Horák

Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy.

Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové události v oblasti školských zařízení i v České republice by měly vést zřizovatele k zavedení zvýšených bezpečnostních opatření, a to již při plánování výstavby a rekonstrukce.

Školy a školská zařízení procházejí v posledních letech řadou zásadních přestaveb, včetně výstavby nových školských zařízení. Řada návrhů na stavební úpravy a novou výstavbu není schopna vnímat bezpečnost jinak než jako pouhou ochranu vnitřních/vnějších prostor proti krádežím a vandalismu.

Při projektové přípravě v zásadě ne­existuje kvalitní a kvalifikovaná koordinace mezi stavbou a jednotlivými dodavateli mechanických bezpečnostních prvků, dveří certifikovaných v odpovídající bezpečnostní třídě, zámkových systémů, dodavateli plotů a vjezdových systémů, elektronických systémů a vazbou na požadovaný bezpečnostní režim a standard školy.

Obecně je koordinace projektové dokumentace a jednotlivých řemesel častým projektovým problémem, který se negativně projeví při vlastní výstavbě. V oblasti bezpečnosti školských zařízení navíc do této doby neexistovala norma, která by ukazovala, jaké oblasti procesu výstavby mezi sebou vyžadují koordinaci.

V projektové dokumentaci často chybí provázanost a integrace bezpečnostních systémů do nadřazených celků (ČSN CLC/TS 50398). Systémy jsou instalovány bez hlubších znalostí možné integrace s dalšími systémy, jako jsou ochrana perimetru přístupovými kontrolními systémy (ACS), vazba na kamerové systémy (CCTV), SW aplikace a další. Případná integrace těchto systémů do jednoho celku, která by významně zvýšila bezpečnost díky provázanému předávání informací a zpětným analýzám, je následně nemožná, nebo možná za podstatně vyšších ekonomických nákladů.

Zvýšený tlak na bezpečnost vedl Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, konkrétně JUDr. Tomáše Koníčka, aby iniciovalo vznik nové normy ČSN 73 4400:2016.

Cíle normy ČSN 73 4400:2016

Výrazy jako terorismus, ozbrojený útočník ve škole, nástražné výbušné zařízení, vyřizování účtů (například neúspěšný žák, naštvaný rodič), dítě jako nástroj vyřizování si účtů mezi rozvedenými rodiči (únos) nebo další mimořádné události již nejsou pouhou fikcí, ale skutečností.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách a školských zařízeních snadného přístupu do budovy či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají ke zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminality a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem normy ČSN 73 4400:2016. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro zřizovatele, projektanty, ředitele a pedagogický personál i další zainteresované strany.

Norma pomáhá koncepčnímu řešení

Norma usnadňuje orientaci ve značném množství zákonů, vyhlášek, technických norem a doporučení tím, že se na ně konkrétně odkazuje a zastřešuje vše potřebné pro projektování bezpečnosti a prevenci kriminality školských zařízení. Pomáhá tomu, aby koncepční řešení bezpečnosti škol již ve stadiu plánování výstavby či přestavby nebylo opomíjeno.

Norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách a školských zařízeních docházet.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce a zřizovatel školského zařízení by její aplikaci měl vyžadovat již v zadávací fázi projektu. U vedoucího projekčního týmu se naopak předpokládá, že jej znalost této normy povede k tomu, aby ji zřizovateli předložil jako jednu z norem důležitou pro kvalitní projekt školského zařízení. Své uplatnění nalezne již při územním plánování a zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace. Důležitým vodítkem je i při realizaci zakázky a následné údržbě.

Školy jako měkký cíl

Školy jsou typickým příkladem tzv. měkkých cílů. Označení je používáno pro místa s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům. V tomto ohledu jsou školy velmi specifickým měkkým cílem. Vzhledem k přítomnosti dětí a jejich mimořádné zranitelnosti a současně vzhledem k hodnotě, jakou představují děti pro celou společnost, jsou útoky ve školách vnímány jako jedny z nejhorších.

Norma řeší mimo jiné tyto oblasti výstavby:

  • volba pozemku a lokality;
  • bezpečnostní opatření závislé na zvolené lokalitě, při zvažování určitého typu kriminality a antisociálního chování, k nimž může docházet, bude-li škola a školské zařízení situováno v problémové lokalitě;
  • blízkost k místům předurčeným k veřejnému shromažďování (zejména rušné veřejné komunikace, uzly veřejné dopravy, sportovní zařízení, nákupní střediska, restaurace a kavárny, diskotéky a bary apod.);
  • dispoziční řešení s vazbou na vstupy a výstupy do objektu, přístupové cesty, shromaždiště, umístění toalet a další;
  • dispoziční řešení klíčových vstupů do školy – recepce, vrátnice;
  • okna a dveře v odpovídající bezpečnostní třídě podle umístění v objektu;
  • zámkové systémy;
  • ochrana perimetru školy – jak areálu, tak perimetru vlastního pláště budov;
  • systémy pro identifikaci a kontrolu vstupu, ostatní elektronické systémy;
  • další oblasti, které je nutné vzít na zřetel při navrhování stavby.

Norma obsahuje řadu praktických ­tabulek. Příkladem může být tabulka s určením úrovně kontroly vstupu a bezpečnosti jednotlivých dveří místností v rámci školy a typu místností. Jiná tabulka ukazuje základní systémy ochrany s odkazem na platné normy.

Není možné popsat zde veškeré řešené oblasti a vazby a logicky se očekává, že projektanti si normu před navrhováním školského zařízení prostudují.

Požár, nebo útok?

Pokud bude norma brána v úvahu již na samém začátku procesu navrhování, značně usnadní implementaci všech požárních a bezpečnostních předpisů.

Při plánování stavebních prací je nutné plně akceptovat platné požárně-bezpečnostní řešení stavby s ohledem na únikové trasy, dveře na těchto trasách a shromaždiště. Zatímco bezpečnostní specialista by rád viděl všechny dveře zavřené, požární specialista vyžaduje dveře po směru úniku vždy otevřené. Projektant i v duchu popisované normy (ČSN 73 4400:2016) musí brát požární řešení jako nadřazené (například ČSN 73 0802:2009 a novelizovaná ČSN 73 0810:2016), ačkoliv mnohdy stojí požadavky zabezpečení proti požárním požadavkům v profesním konfliktu. O to více je nutná koordinace bezpečnostních opatření již na úrovni projektové přípravy. Řešení existují a je chybou hledat je ve chvíli, kdy HZS neschválí kolaudaci stavby, protože není v souladu s platným požárně-bezpečnostním řešením.

Uvedení do praxe – Asociace bezpečná škola

Ačkoliv je norma nová, lze již v rámci České republiky nalézt budovy řešené v duchu této normy. Na začátku navrhování školského zařízení může být užitečná také účast bezpečnostního specialisty, který se zabývá auditem požadovaných řešení a navrhne v rámci projektu skutečné a ekonomické potřeby.

S pochopením normy a kontakty na bezpečnostní specialisty může napomoci Asociace bezpečná škola. Sjednocuje kompletní metodiku a jejím cílem je sladit přístup na území celé České republiky. V rámci své činnosti mimo jiné připravuje cyklus seminářů k dané normě, například na celostátní konferenci Bezpečná škola 2017 plánované na 25. května 2017 v Praze. Jejím pořadatelem je společnost Mascotte, s.r.o., a Asociace bezpečná škola je jedním z klíčových partnerů.

Více informací: www.asociacebezpecnaskola.cz

TABULKA:

Úroveň kontroly vstupu a bezpečnost jednotlivých dveří místností v rámci školy