Vzdělávání na jihu Čech

V rámci projektu celoživotního vzdělávání AO uspořádala OK ČKAIT České Budějovice dva semináře zaměřené na energeticky efektivní stavění a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kancelář také podpořila soutěž středních stavebních škol.

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Seminář se konal 16. února 2017 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Akci pořádala oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, přednášel Ing. Roman Šubrt. Velká pozornost byla věnována zejména domům s téměř nulovou spotřebou energie, které se musí začít stavět v termínech daných zákonem od 1. ledna 2016 do 1. ledna 2020. Na modelovém příkladu rodinného domu byly prezentovány zásady návrhu této kategorie budov. Velká část semináře byla věnována dotačním programům na úspory energie. Semináře se zúčastnilo 41 osob a podle reakce a živé diskuse se posluchačům líbil.

Soutěž Práce s grafickými programy

V rámci spolupráce se stavebními školami jsme podpořili soutěž studentů středních odborných škol stavebních, která se konala 23. března 2017 pod názvem Práce s grafickými programy na SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Jednalo se již o 16. ročník. Zúčastnilo se 26 škol (z toho dvě ze Slovenska – Žiliny a Trnavy); z každé školy přijeli dva studenti, celkem se tedy sešlo 52 soutěžících. Na základě zadaných schémat měli za úkol zobrazit půdorysy, řezy, pohledy a 3D náhledy v perspektivě (vše v měřítku 1 : 100, ve formě studie). Soutěžní porotu tvořili členové pedagogického sboru přihlášených škol, Fakultu stavební ČVUT v Praze zastupoval doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Předsedou poroty byl jmenován Ing. Stanislav Hronek, delegovaný naší oblastí ČKAIT.

Změny v zajišťování podmínek BOZP – činnost a plán koordi­nátora BOZP na staveništi

Seminář se konal 16. března 2017 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Přednášející Ing. Jindřich Pater seznámil účastníky s novelou zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Novela nabyla účinnosti 1. května 2016 a zavedla do výstavby od 1. ledna 2017 pozici koordinátora BOZP na staveništi a další nové prvky, jako je např. plán BOZP na staveništi nebo oznámení o zahájení činnosti na staveništi. Cílem semináře bylo seznámit posluchače se zkušenostmi z realizace nově zavedených poznatků do praxe. Seminář se zaujetím sledovalo 38 autorizovaných osob a rozvinula se i věcná diskuse.