Volební Shromáždění delegátů ČKAIT 2017

Na Shromáždění delegátů ČKAIT 2017 proběhly volby do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (foto: Petra Bednářová)
Na Shromáždění delegátů ČKAIT 2017 proběhly volby do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady (foto: Petra Bednářová)

 200 pozvaných osob se letošního jednání účastnilo 193 delegátů. Shromáždění delegátů zvolilo nové členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady. V čele ČKAIT stojí i nadále Ing. Pavel Křeček – předseda představenstva. Nyní je ve funkci čtvrté volební období, tedy od roku 2008 do 2020.

„Za devět let jsem se setkal s tolika lidmi, že mne již nic nepřekvapí. Věřte mi, že tuto zkušenost dokáži využít,“ řekl Ing. Křeček ve své úvodní řeči před svým zvolením. Jako jeden z hlavních úkolů pro další období chce prosadit zjednodušení povolování staveb a zavést expertizu staveb. Komora by měla více pomáhat investorům při definování správného zadání na stavební práce, neboť právě správná příprava stavebních zakázek je podmínkou vzniku kvalitní stavby. Kalkulačka ceny projektových prací slouží především investorům, kteří si s její pomocí mohou ujasnit, kolik bude stát stavba, kterou chtějí realizovat. Poděkoval všem kolegům z představenstva a vyzdvihl činnost předsedkyně oblasti ČKAIT Olomouc.

Prvním místopředsedou ČKAIT se stal opět prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, který se i nadále bude věnovat zahraničním vztahům Komory a odpovídat za průběh celoživotního vzdělávání.

Dva členové představenstva – Ing. Josef Mitrenga a Ing. Pavel Štěpán, kteří se rozhodli již nekandidovat, byli nahrazeni novými kolegy. Nejmladším členem představenstva se stal Ing. Michal Drahorád, Ph.D. (37 let) z oblasti ČKAIT Praha, který se zaměřuje na statiku a dynamiku staveb. „Komora musí v současnosti aktivně čelit novým výzvám, aby vylepšila nebo alespoň uhájila postavení své i svých členů,“ uvedl Ing. Drahorád jako důvod své kandidatury.

V představenstvu nyní pracují již dvě ženy. Ing. Vladimíra Špačková z oblasti ČKAIT Praha a Středočeský kraj, která se zaměřuje na ekonomiku a požární bezpečnost staveb, byla zvolena již podruhé. Novou členkou představenstva se stala Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., z oblasti Ostrava, která se zaměřuje na naplňování požadavků na bezbariérové užívání staveb.

Shromáždění delegátů ČKAIT 2017 schválilo: Výroční zprávu ČKAIT za rok 2016, zprávu dozorčí rady ČKAIT, zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2016, rozpočet ČKAIT pro rok 2017. Dále byla schválena změna organizačního řádu, profesního a etického řádu, disciplinárního a smírčího řádu, volebního a jednacího řádu v návaznosti na změnu autorizačního zákona a možnost udělování čestné medaile ČKAIT. Bylo schváleno udělení čestného členství Ing. Pavlu Štěpánovi a čestných medailí Ing. Václavu Machovi, Ing. Bohumilu Ruskovi a Ing. Josefu Mitrengovi. Členský poplatek pro rok 2018 zůstal ve výši 3000 Kč a snížený poplatek ve výši 1000 Kč (viz rámeček na str. 23).

Z vystoupení čestných hostů

Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva na Ministerstvu pro místní rozvoj připomněla vznik nového autorizačního zákona, který platí teprve od 1. ledna 2017. V parlamentu ležel více než rok a byl neustále odkládán. Dále se zmínila o novém stavebním zákoně. Podle jejího názoru ani ten české stavebnictví nespasí. Proč musíme mít čtyřicet dotčených orgánů (DO)? Tady kompetence MMR nestačí, neboť DO spadají do pravomoci celé řady ústředních orgánů.

Ing. Petr Serafín z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) poděkoval za součinnost při přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek a připomněl, že nyní je třeba urychlit práce na metodikách, například jak posuzovat mimořádně nízkou cenu či jak hodnotit podle kritérií kvality. Není možné, aby kritérium cena projektových prací mělo váhu 90 % Uvedl, že již existuje rozsudek Evropského soudu, který uvádí, že takový postup je v rozporu s evropskými pravidly. V souvislosti s projednávanou novelou stavebního zákona je podle něj nutné se zabývat obsahem činnosti technického dozoru stavebníka.

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT v Brně, uvedl, že vysoké školy potřebují podporu a pomoc ČKAIT zejména při posuzování kvality absolventů.

Čestnými hosty na shromáždění delegátů byli Ing. Marcela Pavlová z MMR a Ing. Petr ­Serafín z MPO (foto: Petra Bednářová)

Úkoly ČKAIT na rok 2017

Podle přednesené zprávy o činnosti ČKAIT za rok 2016 bylo usnesení loňského shromáždění delegátů splněno. Shromáždění delegátů ČKAIT 2017 uložilo Představenstvu ČKAIT následující úkoly:

• Ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.

• Vyhodnotit diskusní příspěvky a výsledky promítnout do činnosti ČKAIT:
– jednat o zjednodušení povolovacího procesu staveb;
– podpořit přípravu nového stavebního zákona na úrovni SIA ČR – Rady výstavby.

• Informovat o průběhu a závěrech SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

• Pokračovat ve stavebních úpravách a dostavbě sídla Komory v Praze, Sokolská 15.

• Sledovat problematiku činnosti hostujících osob a aktualizovat směrnici pro uznávání kvalifikace občanů EU.

• V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z letošního jednání SD předané v písemné formě.

• Podporovat zavedení jednotného povolovacího řízení staveb slučujícího ÚR, SP a rozhodnutí o povolení vztahující se k ŽP do jednoho rozhodnutí.

Shromáždění delegátů schválilo usnesení 178 hlasy, jeden byl proti a 4 se zdrželi hlasování.

Nově zvolené Představenstvo ČKAIT (foto: Petra Bednářová)

Složení nových orgánů ČKAIT od 25. března 2017

Představenstvo ČKAIT

Ing. Pavel Křeček – předseda

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. ­místopředseda pro celoživotní vzdělávání, spolupráci s vysokými školami a zahraniční činnost

Ing. František Hladík – místopředseda pro legislativu

Ing. František Mráz – místopředseda pro ekonomiku

Ing. Jindřich Pater – místopředseda pro ediční radu a RPRP

Ing. Robert Špalek – místopředseda se zaměřením na pozemní stavby, zákon o zadávání veřejných zakázek a jednání s ÚOHS

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Ing. Radim Loukota

Ing. Martin Mandík

Ing. Pavel Pejchal, CSc.

Ing. Vladimíra Špačková

Ing. Karel Vaverka

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ing. Svatopluk Zídek

Dozorčí rada ČKAIT

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. – 1. místopředseda

Ing. Petr Bureš – místopředseda

Ing. František Kavina

Ing. Vlastimil Klazar

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Ing. Ladislav Smola

Ing. Martin Šafařík

Ing. Vlastimil Šmiřák

Stavovský soud ČKAIT

Ing. Jan Korbel – předseda

Ing. Petr Chytil – místopředseda

Ing. Vítězslav Bezpalec

Ing. Pavel Hořejší

Ing. Miroslav Klos

Ing. Josef Luňáček

Ing. Michal Odvody

Ing. Milan Skyva

Ing. Zdeněk Tomek

Ing. arch. Zdena Umlášková

Ing. Jaroslav Urban