Veřejný zadavatel může stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu

ČKAIT připravila na 15. března 2017 setkání novinářů a odborníků nad problémem kvality veřejných staveb, a to jak novostaveb, tak i stavebních úprav staveb stávajících. Je nutné změnit formalistický přístup a lépe využívat nových nástrojů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

V poslední době došlo k několika haváriím staveb vzniklých v režimu veřejné zakázky (VZ). Z tohoto důvodu navrhujeme změnu přístupu zejména ke specifikaci požadavků na takové stavby.

Kvalita stavby začíná u výběru projektanta

Výsledná kvalita stavby počíná již erudovaným zadáním zakázky či výběrem projektanta, kde zadavatel specifikuje veškeré požadavky, a to jak ekonomické, tak funkční, technické i další; v neposlední řadě se jedná o požadavky právních předpisů. Ve většině případů se zpracovatel projektové dokumentace u veřejných zakázek na stavby dosud vybíral jen podle nejnižší nabídkové ceny, což byl ten nejhorší možný způsob. V současnosti už ZZVZ nepřipouští cenu jako jediné kritérium pro výběr projektanta v případě nadlimitních zakázek, přesto i nyní může být jedinou možností výběru u zakázek podlimitních, kterých je většina. Soutěžit na více kritérií je totiž pro zadavatele složitější.

Při zadání formou architektonické soutěže o návrh, což je cca 1 % zakázek, je často preferován vzhled stavby před funkčními a technickými vlastnostmi. Mnohdy vyhrává návrh nadmíru efektní na prezentaci soutěžícího, ale mimo finanční možnosti zadavatele či nesplňující některé funkční požadavky.

Přesto je postup výběru zpracovatele projektové dokumentace formou soutěže o návrh tím nejvhodnějším způsobem z pohledu celkových životních nákladů stavby. Je pouze nutné přesně zadat všechny požadavky objednatele, hodnotit nejen estetické, ale i technické a funkční vlastnosti, a to s ohledem na ekonomickou efektivitu celého projektu v rámci jeho životního cyklu.

Obecně je kvalita staveb či jejich úprav souhrnem jejich vlastností, které vyjadřují schopnost plně uspokojovat požadavky vlastníka/uživatelů stavby po dobu návrhové životnosti při běžné údržbě.

Nedostatečná kontrola zadávací dokumentace

Další velmi významnou součástí je řádné převzetí zadávací dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele. V neposlední řadě si uvědomujeme nutnost kontroly výkazů výměr (rozpočtů). Splnění požadavků kvality nelze zjednodušovat pouze na administrativní hodnocení a předkládání certifikátů, což je sice snazší, ale často omezeně funkční. Zjednodušení kontroly na vyplňování obecných a zastaralých kontrolních listů představuje cestu do pekla, nikoliv ke kvalitní trvanlivé a funkční stavbě.

Metodická pomoc pro malé zadavatele

ČKAIT připravuje poradenské středisko pro menší veřejné zadavatele a zároveň vzdělávání specialistů z řad svých členů po celé republice pro technické specifikace veřejných zakázek, to znamená pro pomoc se zadáváním a vyhodnocováním veřejných zakázek. Připravíme i jednoduchý popis postupu přípravy VZ zejména pro menší zadavatele.

Hlavní problémy veřejných zakázek na stavební práce:

• zákon i po zásadní inovaci umožňuje hodnotit zakázku na stavební práce pouze z hlediska výše nabídkové ceny, což zajišťuje jistotu pro osoby vybírající uchazeče, nikoliv rozumné zadání;

• ve většině případů je nedostatečná specifikace požadavků na stavební práce, respektive stavby a jejich funkční vlastnosti;

• osoby, které administrují VZ, jsou často zaměřeny pouze na právní aspekty zadání a nejsou schopny technicky správně zakázku zadat tak, aby stavba byla funkční, trvanlivá, ekonomicky přiměřená a splňovala požadavky udržitelnosti;

• zakázky na stavební práce připravují osoby, které nemají technické znalosti a zkušenosti, v mnoha případech přitom neznají ani základní odbornou terminologii, což vytváří nejistoty ve výsledném hodnocení stavby;

• dlouho přetrvávající představa úředníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že služby související s přípravou VZ na stavební práce může někdo dělat zadarmo v řádné kvalitě, tvoří fantazijní prvek;

• při zadávání se vychází z neodůvodněně nízké předpokládané hodnoty veřejné zakázky;

• finanční prostředky jsou velmi často limitovány technicky nerozumným datem plnění; osobám, které zodpovídají za stavební projekt, nezbývá v mnoha případech než převzít zakázku, která nebyla řádně dokončena, aby zadavatel nepřišel o investiční prostředky;

• při zadání se nikoliv výjimečně nerespektují platné předpisy hlavně zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Zákon zakázal vybírat projektanty u nadlimitních zakázek pouze podle nejnižší nabídkové ceny

Od 1. října 2016 platí nový zákon o zadávání veřejných zakázek

• § 114 odst. (3) zakazuje hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky pouze na základě nejnižší nabídkové ceny u vybraných služeb uvedených v oddílu 71 CPV (např. služby architektonické, projektové, technické, inspekční apod.);

• § 116 odst. (4) Zadavatel také může stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu.