Normy

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá na překladatele norem

  MPO interně projednalo dotaz ČKAIT z 15. března 2017 s věcně příslušným útvarem a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a již 30. března 2017 přišla velmi překvapivá odpověď, kterou zde uveřejňujeme: České technické normy nejsou podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., obecně závazné. Uvedené
 • Projektant, nebo překladatel?

  Anglická verze technické normy s národní titulní stranou je stále častějším jevem. Česká republika sice přejímá evropské technické normy, ale nemá personální možnosti na zajištění jejich překladu. Zdá se, že státu nevadí, že individuální překlad uživatelů se může lišit od významu zamýšleného v originále! Jak poznat, které normy jsou závazné a které nikoliv? Již v časopise Z+i 5/2015 Legislativní komise ČKAIT zveřejnila k dané problemati
 • Jak ověřit dostatečnost geotechnického průzkumu

  K prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP) má sloužit nově vytvořený Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu. Dokument připravil profesní aktiv geotechniků jako pomůcku pro potřeby autorizovaných inženýrů geotechniků a příbuzných specializací. Revizní protokol se řídí podle požadavků společného článku 5.1.5 tzv. technologických evropských norem pro práce speciálního zakládání vypracovaných technickou komi
 • Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

  Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy. Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové událos