Stavba Moravskoslezského kraje 2019

Müllerův dům, který získal cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019, je využíván jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea. Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s., Píšť; projektová dokumentace: ATELIER 38 s.r.o., Ostrava, TECHNICO Opava s.r.o. (foto: Roman Polášek)
Müllerův dům, který získal cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019, je využíván jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea. Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s., Píšť; projektová dokumentace: ATELIER 38 s.r.o., Ostrava, TECHNICO Opava s.r.o. (foto: Roman Polášek)

Nejvyšší ocenění cenu Grand Prix 14. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje získala stavba z kategorie Stavby občanské vybavenosti, a to rekonstrukce Müllerova domu a zahrady v Opavě.

Do letošního 14. ročníku se přihlásilo celkem 50 staveb – 47 staveb realizovaných na území Moravskoslezského kraje a tři stavby realizované mimo území kraje. Z toho bylo 15 novostaveb občanské vybavenosti, 14 změn dokončených staveb občanské vybavenosti, čtyři veřejná prostranství, jeden bytový dům, pět rodinných domů, dvě průmyslové stavby a šest staveb dopravních, inženýrských nebo vodohospodářských. Průběh byl ovlivněn opatřeními COVID-19. Návštěvy realizovaných staveb se z původně plánovaného termínu duben až květen přesunuly na období červen až červenec. Také původní červnový termín vyhlášení výsledků byl přesunut do druhé poloviny roku.

V odborné jedenáctičlenné porotě soutěže byli zástupci všech vyhlašovatelů. Ze členů poroty je vždy před začátkem nového ročníku hlasováním volen předseda, kterým se pro 14. ročník stal Ing. Martin Vilč (ČKAIT). Společně pak porota hodnotila jednotlivé přihlášené stavby a při posuzování sledovala nejen celkový stavebně architektonický výraz a zakomponování stavby do okolního prostředí, ale také kvalitu stavebních prací, vhodnost použitých stavebních materiálů a výrobků, plnění funkčních požadavků a další technická kritéria.

Vyhlášení výsledků soutěže mělo proběhnout 29. září 2020 v kompresorovně Landek Parku Petřkovice. Kvůli vládním opatřením se nakonec uskutečnilo v omezeném počtu v hotelu Imperial v Ostravě za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje a významných osobností regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatelů, účastníků výstavby a přizvaných hostů z politické a společenské sféry. Společně všichni mohli sledovat udílení 24 cen nejen v šesti základních kategoriích, ale také dalších speciálních cen – Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje, Ceny ministra průmyslu a obchodu a zvláštní ceny poroty za záchranu historické památky.

Osobnost stavebnictví Moravskoslezského kraje

Nechybělo také vyhlášení osobnosti stavebnictví, kterou se stal Ing. Jindřich Pater, jenž se v minulých letech také sám účastnil soutěže jako člen poroty. Již tradičně je součástí soutěže také Cena děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ta je udělována studentům doktorského studia za významné výsledky výzkumu a úspěšné řešení výzkumných projektů. Byly uděleny také tři ceny děkana stavební fakulty. Ing. Zuzana Marcalíková ji získala za významné výsledky výzkumu v oblasti železobetonových konstrukcí a publikace ve významných mezinárodních impaktovaných časopisech. Ing. Marie Horňáková byla oceněna za významné výsledky výzkumu v oblasti vlivu vnějšího prostředí na stavební konstrukce a publikace ve významných mezinárodních impaktovaných časopisech a také za aktivní rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Ing. Nikola Vavřínová byla oceněna za úspěšné řešení výzkumných projektů v oblasti pozemního stavitelství.

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje je pořádána již od roku 2006. Do této prestižní soutěže se v rámci kraje od prvního ročníku přihlásilo celkem 457 staveb, přičemž 236 staveb bylo oceněno v jednotlivých vyhlašovaných kategoriích. Z těchto důvodů se tato soutěž dostala do povědomí široké veřejnosti, nejen odborné, ale i té laické a stala se za 14 let vyhledávanou soutěží a společenskou akcí zároveň, jenž se snaží prezentovat a propagovat kvalitní projekty a stavby. Již od svého prvního ročníku si zachovává velmi vysokou úroveň. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA. Vyhlašovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Obec architektů, působící v rámci území kraje, a v neposlední řadě Moravskoslezský kraj.

Müllerův dům – rekonstrukce domu a zahrady, Opava

Müllerův dům (foto: Roman Polášek)

 • Ocenění: Grand Prix a hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce
 • Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s., Píšť
 • Projektová dokumentace: ATELIER 38 s.r.o., Ostrava, TECHNICO Opava s.r.o.
 • Stavebník: Slezské zemské muzeum

Müllerův dům byl původně součástí opavského hradu, později zámku z 2. poloviny 14. století. Od poloviny 19. století byl dům pronajímán, přičemž od 70. let figuruje jako nájemník advokát Franz Müller. Právě po něm se dodnes tento dům nazývá Müllerovým. Budova i s přilehlým parkem je využívána jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea. Návštěvník může vidět téměř všechny stavební fáze domu – od těch středověkých přes novověké až po ty současné, které umožnily podzemní propojení historické výstavní budovy s tímto domem. V zahradě se konají nejrůznější akce, vysazeny jsou zde původní slezské odrůdy.

Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka, Třinec

Hlavní cenu v kategorii novostaveb občanské vybavenosti získala tělocvična v Třinci. (foto: PULARY)

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Praha
 • Projektová dokumentace: FIALA ARCHITECTS, s.r.o., Třinec
 • Stavebník: Statutární město Třinec

Koncepce návrhu tělocvičny vycházela jak z funkčních požadavků investora, tak i z polohy objektu v centru města v blízkosti Třineckých železáren. Tělocvična se obrací čelem k blízké řece Olši a železniční trati. Zemní val a vnější fasáda z ocelového plechu chrání ocelovým brněním dřevěné srdce tělocvičny. Mezi valem a střechou vzniká horizontální průzor s okny osvětlujícími hrací plochu. Okolí tělocvičny dotváří kvetoucí zahrada. Jedná se o moderní halu sloužící dětem z obou přilehlých škol – české a polské. Na své si zde ale přijdou i sportovní kluby a širší veřejnost z celého Třince. Tělocvična nabízí veškeré potřebné zázemí pro řadu sportů, ale zároveň ji školy mohou využívat jako společenský sál. Při přípravě, realizaci a v průběhu samotného provozování je využita metoda BIM.

Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských horách a Hulvácích

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství
 • Zhotovitel: Technické služby, a.s., Slezská Ostrava
 • Projektová dokumentace: Ateliér Genius loci, s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: SMO – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Rekonstrukce Mariánského náměstí není pouhou akcí v podobě vydláždění náměstí, ale s celkovou obnovou zeleně, vybudováním kašny, vybavením novým mobiliářem a veřejným osvětlením. Náměstí po rekonstrukci získalo zpět svůj původní význam, slouží nejen jako shromažďovací prostor s pořádáním trhů, jarmarků a jiných kulturních akcí, ale rovněž jako klidová zóna pro odpočinek občanů.

Rodinný dům na Kojetíně

Jednu z hlavních cen si odnesl i rodinný dům v Kojetíně. (foto: PULARY)

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Rodinné domy
 • Zhotovitel: Probi inženýring, Českomoravský Beton, UAX, Alfest Lučina, Petr & Lázničková zahradní architekti
 • Projektová dokumentace: Kamil Mrva Architects, s.r.o., Kopřivnice, Václav Kocián, Tomáš Šenovský
 • Stavebník: Radek Leskovjan, UAX® s.r.o.

Rekonstrukce objektu bývalé stodoly do podoby rodinného domu s ateliérem byl realizován před více než deseti lety a nová stavba rozšiřuje tento objekt o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Principem přístavby je zachování původní rekonstrukce v co největší původnosti s přistavěním do svahu nenápadné stavby se zelenou střechou, která se otevírá do atria, v němž se odehrává život rodiny. Nová stavba zároveň opticky odděluje vstupní prostor na pozemek pomocí přístřešku pro automobily a také chrání historickou kamennou stěnu.

Suchá nádrž Jelení, Karlovice

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
 • Zhotovitel: Společnost „Nádrž Jelení“ – Sdružení společností OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Praha a POHL cz, a.s., Roztoky
 • Projektová dokumentace: AQUATIS a.s., Brno
 • Stavebník: Povodí Odry, státní podnik, Ostrava

Suchá nádrž Jelení je jednou ze staveb souboru opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě. Jejím účelem je snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby obce Karlovice před negativními účinky povodní z přívalových srážek. Současně se nádrž podílí na dosažení cílů ochrany před povodněmi na řece Opavě. Stavba spočívala zejména ve vybudování 16 m vysoké sypané nehomogenní hráze s injekční clonou, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužné komunikace, nouzového přelivu, provedení terénních a revitalizačních úprav v zátopě a v okolí nádrže. Součástí stavby je i přeložka silnice II. třídy. Zajímavostí je, že před zahájením výstavby proběhl archeologický průzkum, který odhalil jednu z mnoha vstupních chodeb do zlatorudných dolů, jež byly součástí těžební lokality v okolí Zlatých Hor.

Společenské centrum Sedlčany

 • Ocenění: hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje
 • Zhotovitel: HSF System a.s., Ostrava
 • Projektová dokumentace: A8000 s.r.o., České Budějovice
 • Stavebník: Maranatha z.s., Praha

Společenské centrum tvoří soubor dvou staveb. Obě stavby jsou architektonicky pojaty velmi odlišně – bytový dům si udržuje střízlivější výraz, jde o převážně pravoúhlou hmotu s bílou fasádou a plochou střechou, modlitebnu architekti navrhli naopak jako tvarově rozvolněnou stavbu s neobvyklou fasádou, kterou pokrývá „síť“ z tahokovu, pod kterou prosvítá červená folie – vizuálně se tak fasáda proměňuje podle polohy slunce i vzdálenosti pozorovatele.

Úspory energie v areálu společnosti TAZO, s.r.o., Český Těšín

 • Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Třinec
 • Projektová dokumentace: Ing. Václav Šimek, Ostrava-Hrabůvka, H1K ARCHITECTURE, s.r.o., Praha
 • Stavebník: TAZO, s.r.o., Český Těšín

Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU, Ostrava-Poruba

 • Ocenění: Cena hejtmana MSK
 • Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s., Ostrava
 • Projektová dokumentace: PROJEKTSTUDIO EUCZ. s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: SMO – městský obvod Poruba

Stavební úpravy zámku v Oldřišově

 • Ocenění: Cena odborné poroty
 • Zhotovitel: Hrušecká stavební, spol. s r.o., Hrušky, RAKORD R&R, spol. s r.o., Krnov
 • Projektová dokumentace: Slezská projektová společnost, s.r.o., Opava
 • Stavebník: obec Oldřišov

IVC Český Těšín pro Hasičský záchranný sbor MSK, Městskou policii a Policii ČR

 • Ocenění: Zvláštní ocenění SPS
 • Zhotovitel: Metrostav a.s., Praha
 • Projektová dokumentace: Idea Atelier spol. s r.o., Ostrava – Mariánské Hory
 • Stavebník: Moravskoslezský kraj Ostrava

Rekonstrukce objektu Charvátská 10 včetně hřiště, Ostrava-Výškovice

 • Ocenění: Cena laické veřejnosti
 • Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Brno-Veveří
 • Projektová dokumentace: D Opava s.r.o., Opava, PROINK s.r.o., Ostrava-Zábřeh
 • Stavebník: SMO – městský obvod Ostrava-Jih

Přístavba pavilónu "E" k základní škole v Brušperku

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby
 • Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., Žilina
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Tomáš Šonovský, Ostrava
 • Stavebník: město Brušperk

Stezka Valaška, rozhledna, naučný chodník, Pustevny

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – novostavby
 • Zhotovitel: TERA NOVA a.s., Rožnov pod Radhoštěm
 • Projektová dokumentace: Ing. Petr Káňa, Ostrava
 • Stavebník: Beskydská panoramata s.r.o., Ostrava-Zábřeh

Přístavba a stavební úpravy MŠ Ludgeřovice

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce
 • Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o., Ludgeřovice
 • Projektová dokumentace: DUPLEX s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory
 • Stavebník: obec Ludgeřovice

Rekonstrukce Červeného zámku v Hradci nad Moravicí

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce
 • Zhotovitel: H&B delta, s.r.o., Vsetín
 • Projektová dokumentace: ATELIER 38 s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: Národní památkový ústav, s.p.o.

Nábřeží Ostravice – most Miloše Sýkory – bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory vč. navazujících ploch

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti – veřejná prostranství
 • Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o., Slezská Ostrava
 • Projektová dokumentace: Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: Statutární město Ostrava

Rekonstrukce bytového domu Chalupnikova, Ostrava – Jih

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Bytové domy
 • Zhotovitel: BM Real Property s.r.o., Vřesina u Bílovce
 • Projektová dokumentace: Ing. Edvin Bartoš, Hladké Životice
 • Stavebník: Marek Bědroň, Vřesina u Bílovce

Rodinný dům – Atriový bungalov s dřevěným obkladem v Pržně

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Rodinné domy
 • Zhotovitel: Master Desing s.r.o., Ostrava
 • Projektová dokumentace: Master Desing s.r.o., Ostrava
 • Stavebník: Ing. Michal Dedek

Rodinný dům ve Frýdku – Místku

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Rodinné domy
 • Zhotovitel: Beston spol. s r.o., Frýdek-Místek, AL-Construct, Zlín, TDI Libor Macháček
 • Projektová dokumentace: Kamil Mrva Architects, s.r.o., Kopřivnice
 • Stavebník: manželé Janoviakovi, Frýdek-Místek

Rekonstrukce administrativního výškového objektu – Tower Development Centre Varroc Lighting System, s.r.o., Nový Jičín

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Průmyslové stavby
 • Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Praha
 • Projektová dokumentace: Ing. Dušan Glogar, Bernartice nad Odrou
 • Stavebník: Varroc Lighting Systems, s.r.o., Šenov u Nového Jičína

Přírodní koupací BIOTOP Studénka

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
 • Zhotovitel: Ridera Stavební, a.s., Ostrava-Poruba
 • Projektová dokumentace: BAPO, s.r.o., Rousínov
 • Stavebník: město Studénka

Silnice II/478 prodloužená Mostní I. Etapa, Ostrava – Paskov

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské
 • Zhotovitel: STRABAG a.s., Ostrava-Svinov
 • Projektová dokumentace: SHB, a.s., Ostrava
 • Stavebník: Moravskoslezský kraj Ostrava

Přestavba domu na firemní sídlo MM CITE+, Polsko

 • Ocenění: Čestné uznání v kategorii Stavby realizované mimo území Moravskoslezského kraje
 • Zhotovitel: Master Remonty, Polsko
 • Projektová dokumentace: Kamil Mrva Architects, s.r.o., Kopřivnice
 • Stavebník: MM CITE+, Petr Vavrouška, Bílovice

 

Více na stavbamsk.cz