Dozorčí rada ve volebním roce 2020

Letošní rok byl jednoznačně poznamenán koronavirovou pandemií, která omezila přímé shromažďování většího počtu osob a tímto prodloužila dobu, po kterou pracovala i dozorčí rada, o šest měsíců nad standardní tříleté volební období. Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen DR ČKAIT) pokračovala v plnění běžné agendy, kterou je dohled nad dodržováním zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění a řádů Komory, a to všemi členy Komory i všemi volenými orgány Komory.

 

Ostatní orgány ČKAIT jen přihlíží k doporučením dozorčí rady

V této souvislosti musím pro všechny členy (autorizované osoby) zopakovat funkci DR ČKAIT. DR ČKAIT má právo nahlížet a kontrolovat všechny dokumenty a činnosti vzniklé působením jak volených orgánů Komory, tak i autorizované dokumenty vzniklé působením autorizovaných osob. V případě porušování zákona č. 360/1992 Sb. a řádů Komory může upozorňovat orgány Komory na nesrovnalosti a doporučovat nápravu, v případě autorizovaných osob může navrhovat Stavovskému soudu ČKAIT potrestání autorizovaných osob podle shledané míry provinění. DR ČKAIT však nemá žádné donucovací prostředky jak své návrhy vůči orgánům Komory ani vůči autorizovaným osobám prosazovat. Právě z tohoto důvodu se do usnesení shromáždění delegátů dostal kontrolovatelný bod, který vybízí volené orgány Komory, aby k doporučením DR ČKAIT přihlížely při své činnosti.

Bylo uzavřeno 27 ze 42 stížností

Vlastní obvyklá činnost DR ČKAIT, respektive dozorčích komisí ČKAIT Praha a Brno, které připravují podklady ze šetření jednotlivých stížností pro rozhodnutí DR, se projevila tím, že ke konci října 2020 již eviduje a řeší 42 stížností na autorizované osoby a u 27 stížností již i své šetření uzavřela. Plných 10 stížností bylo podle nové úpravy disciplinárního a smírčího řádu „odloženo“, což znamená, že v případě nových skutečností mohou být ihned znovu otevřeny.

Komora musí dbát na osobní odpovědnost svých členů

Volební rok s posunutými volbami byl i pro DR ČKAIT specifický i rozsáhlou diskusí nad způsobem komunikace mezi volenými orgány a členskou základnou, a to jak v otázce dalšího směřování Komory, tak v ochraně zájmů autorizovaných osob. V této souvislosti chci připomenout začátky Komory: „Autorizovaná osoba je osobně odpovědná za činnosti, které smí podle autorizačního zákona vykonávat“ – to byl hlavní motiv autorizace – návrat k právu konkrétních, odborným studiem a specifickou praxí vyškolených osob vykonávat konkrétně stanovené činnosti ve výstavbě. A stát tomuto požadavku nakonec vyhověl a vznikly dvě komory (inženýrů a architektů), které tento požadavek realizovaly a realizují. Současně s tím pak komory musí dbát právě na onu konkrétní osobní zodpovědnost svých členů. Na druhou stranu ona osobní zodpovědnost je podmíněna vnějšími podmínkami, za kterých ji mohou a musí autorizované osoby nést. Tyto podmínky však musí být jak ze strany státu, tak i klientů autorizovaných osob korektní. V tomto smyslu zase musí Komora stát za svými členy, které reprezentuje.

Odpovědnost autorizovaných osob je vysoká, ale neměla by být neomezená

Právě tady se chci velmi krátce vrátit k již mnohokrát diskutovaným tématům haváríí staveb v posledních letech.

Po havárii střešních vazníků ve sportovní hale v České Třebové, která nastala krátce po dokončení stavby, byli obviněni projektant se statikem. V tomto případě se lze těžko zastávat kolegů, kteří se pokouší dělit nedělitelnou odbornou odpovědnost, ke které se zavázali, což správně konstatoval Nejvyšší soud v dovolacím řízení, a který se neschovával za znalecké posudky (na rozdíl od soudů nižších instancí).

Destrukce trojské lávky vedla k obvinění projektanta po několika desítkách let od vzniku projektu a dokončení stavby. V tomto druhém případě je třeba pečlivě sledovat výsledek soudního řízení s obžalovanými, protože již formálně (míněno dikcí obžaloby) nebyly zjevně dodrženy korektní podmínky, za kterých je možno osobní zodpovědnost vyžadovat.

 

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
předseda Dozorčí rady ČKAIT