Stanovisko MMR k digitalizaci stavebního deníku od 1. ledna 2021

Ze stanoviska MMR vyplývá, že stavebník u nadlimitní veřejné zakázky bude muset až do 1. července 2023 papírový stavební deník konvertovat do autorizované elektronické podoby jako celek podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Chybí totiž elektronické autorizační razítko i přechodné ustanovení.

Dne 29. září 2020 schválila poslanecké sněmovna zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2021.

Povinnost definuje § 152 stavebního zákona

Jako jeden ze souvisejících zákonů k tomuto zákonu byl projednáván také zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto projednávání bylo do stavebního zákona na základě pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vložen do ustanovení § 152 nový odstavec 6, který od 1. ledna 2021 stanovuje stavebníkovi povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. Tuto povinnost může stavebník přenést smluvně na zhotovitele, neboť současně platí, že podle ustanovení § 157 stavebního zákona je stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.

Specifikaci elektronické formy stavebního deníku uvádí příloha č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která uvádí: V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou. Zápis do stavebního deníku mohou provádět jak projektant, tak stavbyvedoucí, kteří jsou oba autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Tyto autorizované osoby, které podle ustanovení § 13 autorizačního zákona opatřují dokumenty související s výkonem jejich činností vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace, mohou vlastnit elektronický podpis, nikoli však (podle v současné době platné legislativy) elektronické razítko.

V souladu s autorizačním zákonem bude muset být stavební deník konvertován jako celek

Vzhledem k tomu, že je stavebním zákonem založena stavebníkovi nová povinnost u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě, musí být zápisy autorizovaných osob převedeny do elektronické formy v souladu s postupy podle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto není obsaženo v přijaté novele stavebního zákona žádné přechodné ustanovení, proto tato povinnost vzniká od 1. ledna 2021.

Změnu přinese až účinnost zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to od 1. července 2023, kdy vejde v účinnost také změna ustanovení § 13 autorizačního zákona, která umožní autorizovaným osobám, aby byly dokumenty související s výkonem jejich činnosti opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Vybráno z dopisu MMR z listopadu 2020

Stanovisko Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj z února 2021