Jak by mohlo vypadat poučení z typické kauzy Stavovského soudu ČKAIT?

Disciplinárnímu senátu Stavovského soudu ČKAIT se v roce 2020 podařilo uzavřít dlouhodobě řešenou kauzu, podruhé stěžovanou a disciplinárně řešenou prakticky ve stejné věci. Protože se jedná o typickou problematiku z oboru pozemní stavby, rád bych se o získané zkušenosti podělil s ostatními autorizovanými kolegyněmi a kolegy na příkladu lehce upraveného popisu kauzy.

Jednalo se o půdní vestavbu ve stávajícím rodinném domě stěžovatelky/stavebníka. Stávající dvoupodlažní rodinný dům se stanovou střechou měl být doplněn o obytné místnosti v prostoru nevyužívané půdy, nově napojené z 1. patra dvouramenným schodištěm. Součástí stavebních úprav mělo být i kompletní zateplení obvodového pláště stavby s tím, že dokončená stavba, resp. projektová dokumentace, bude podkladem žádosti o finanční příspěvek v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Otisk autorizačního razítka = převzít odpovědnost

Na základě plné moci byl disciplinárně obviněný (dále DO) v celém průběhu disciplinárního řízení zastupován právním zástupcem. DO byl autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby, který celou projektovou dokumentaci (dále PD) autorizoval, ačkoliv již z rozpisek na výkresech bylo zřejmé, že byla vypracována osobami bez autorizace. Původní PD z roku 2014, kterou DO kompletně autorizoval, byla vydána bez uvedení projektového stupně (jednostupňová dokumentace pro ohlášení i provedení stavby), bez samostatné konstrukční části (přesto, že stavební řešení zasahuje do nosné konstrukce domu) a v této formě byla ověřena stavebním úřadem.

Obviněný pracoval pro zhotovitele stavby jako jediná autorizovaná osoba

DO nebyl se stěžovatelkou v žádném smluvním vztahu, jeho jméno se na uzavřené smlouvě o dílo (SoD) vůbec nevyskytuje. Realizace stavby a inženýring probíhaly podle výše uvedené PD, vypracované podle údajů na rozpiskách formálně osobami realizační firmy, a na základě SoD mezi stěžovatelkou a touto stavební firmou zastoupenou majitelem. Z disciplinárního řízení dále vyplynulo, že DO byl odpovědným zástupcem pro vázanou živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výše uvedené realizační stavební firmy jako její jediná autorizovaná osoba. Odborným vedením stavby (pozice stavbyvedoucího) naopak nebyla pověřena osoba s požadovanou autorizací.

Minimální ceny mají dopad na kvalitu

Jednalo se o častý příběh na téma: stavebník očekává vyřízení všeho potřebného za minimální cenu a zhotovitel všechno nějak slíbí, ačkoli je již předem zřejmé, že to nemůže splnit. Po dokončení stavby podle vadné a nedostatečné dokumentace, původně stavebním úřadem akceptované, tentýž stavební úřad nepovolil užívání dokončené stavby bez odstranění dále uvedených vad.

Na základě první stížnosti byla dozorčí radou žalována zmíněná vadná projektová dokumentace pro ohlášení stavby, která nesplňovala podmínky vyhlášky č. 499/2006 Sb. a zejména podmínky ustanovení § 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Například nebyla dodržena minimální světlá výška 2300 mm ani nad polovinou podlahové plochy obytných místností a zároveň na hraně výstupního stupně schodiště v úrovni podkroví nebyla dodržena minimální podchodná výška 2100 mm.

Klient trvá na vadném řešení

Disciplinárně obviněný se hájil mimo jiné tím, že vadnou dokumentaci vypracoval na základě požadavku stěžovatelky, která odmítala zvýšení krovu s ohledem na investiční náklady. Taková obhajoba vadné PD v žádném případě neobstojí – při neústupnosti ze strany klienta může být jediným možným rozhodnutím autorizované osoby odstoupení od smlouvy. Disciplinární řízení bylo následně uzavřeno rozhodnutím o udělení pokuty ve výši 40 000 Kč, uložené samozřejmě DO, který autorizováním PD za ni převzal veškerou odpovědnost a záruky. V této první fázi sporu se také znovu potvrdilo, že stavební úřad ve stavebním řízení posuzuje (zde ale nepříliš pečlivě) předloženou PD pouze z hlediska správního, s akcentem na formální úplnost PD, autorizaci apod., nikoliv z hlediska možných vad technického řešení.

Klient přestane platit za vadné plnění

Stěžovatelka nestihla termín podání žádosti o dotaci proto, že projektant nevydal opravenou dokumentaci, včetně nově započitatelné obytné plochy v tabulce místností. Místo vydání kompletní opravené dokumentace, DO zaslal (nedoporučeným dopisem) stěžovatelce, údajně ještě v průběhu prvního disciplinárního řízení návrh úpravy podkroví a střechy v jednom vyhotovení s dotazem, zda by jí vyhovovalo řešení podle výkresu formou doplnění podélných vikýřů. Podmínkou bylo doplacení dlužné části ceny již provedeného díla s tím, že nebude účtováno jakékoliv penále a potom stavební firma provede dokončení a veškeré úpravy podkroví zdarma.

Druhá žaloba požaduje již odejmutí autorizace

Po výše uvedeném uzavření první kauzy, na základě urgence opravy PD a výše uvedeném opakovaném zaslání návrhu řešení, následovala ovšem druhá stížnost a druhý žalobní návrh DR z roku 2018 s požadavkem na odejmutí autorizace. Žalováno bylo druhé vydání nedostatečně opravené PD, přestože se jednalo pouze o samostatný výkres střechy a podkroví s návrhem opravy pomocí podélných vikýřů. Výkres byl autorizován (snad pro větší váhu odbornosti?), což sice nebylo nutné, ale autorizační zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění, ani řády Komory to nezakazují. Žalováno bylo také, že návrh řešení (nazvaný projektovou dokumentací) stěžovatelka obdržela údajně až po urgenci, tedy druhým dopisem o půl roku později než uvádí DO a žalován byl rovněž údajný požadavek DO v tomto dopise na „novou finanční úhradu za opět vadnou PD“. Nakonec, po řadě omluv z jednání, bylo toto druhé disciplinární řízení uzavřeno rozhodnutím o uložení pokuty pouze za nezapsané použití autorizačního razítka v deníku autorizované osoby. Žaloba na pozdní vydání, navíc znovu chybné a neúplné PD pro stavební úřad, byla odmítnuta, protože se jednalo o dosud nevyslyšenou žádost o odsouhlasení návrhu stěžovatelce na úpravu stavby a finanční vyrovnání, tedy pouze podklad k odsouhlasení. Rovněž údajná žádost o další honorář nebyla prokázána. V otázce data odeslání/nepřevzetí dopisu s návrhem opravy se jedná o zřejmé tvrzení proti tvrzení a v takovém případě disciplinární senát ve smyslu klasické právní zásady „in dubio pro reo“ (v případě pochybnosti ve prospěch obviněného) nemohl ani zde dát žalobě za pravdu.

Závěr

Kvalitní návrh kvalitního rodinného domu vždy něco stojí. Šetřit na přípravě projektové dokumentace se nevyplatí především investorům. Pokud autorizované osoby orazítkují nekvalitní projektovou dokumentaci, musí se připravit na možné soudní spory.

 

Ing. Jan Korbel
předseda Stavovského soudu ČKAIT