Daně z příjmů za rok 2020

Z důvodu trvající koronavirové krize máme řadu změn a nových pravidel. Najednou je důležité sledovat nejen to, jaké daňové změny jsou na pořadu dne, ale také jestli vůbec můžeme vykonávat svoji podnikatelskou činnost.

Situaci, která v březnu roku 2020 nastala, asi většina z nás nepamatuje. Koronavirus naši společnost zasáhl ve všech oblastech a samozřejmě i v oblasti ekonomické a podnikatelské.

Co se týká daňových změn, tak systém zdanění v roce 2020 zůstal stejný jako v roce předchozím. V tomto článku se pokusím popsat nejdůležitější změny pro rok 2020 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi, včetně změn souvisejících s koronavirem. Budu se snažit také upozornit na některé skutečnosti, na které je důležité dát si pozor. Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat.

Na úvod bych rád zopakoval základy k různým způsobům zdanění. Systém zdanění zůstává stejný jako v minulých letech. Autorizované osoby mohou vykonávat svou činnost různými způsoby jako zaměstnanci, fyzické osoby podnikající na základě živnosti, fyzické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon) nebo právnické osoby. Každý z těchto způsobů v sobě zahrnuje různé skutečnosti, které je nutné zohlednit při sestavení daňového přiznání.

Jak platí daně autorizované osoby – zaměstnanci

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je počítána z tzv. superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy, která je navýšena o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a o pojistné na zdravotní pojištění. Tímto matematickým výpočtem tedy u zaměstnanců dochází ke zvýšení sazby daně (ze zákonných 15 procent).

V současné době existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o možnost poskytování stravenek, o vyplácení cestovních náhrad, o poskytování různých vstupenek na sportovní zápasy, rekreace, kulturu apod. Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel. Pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.

Pokud má zaměstnanec v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 6 000 Kč, může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání a tím je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na 1. července.

Už od roku 2014 je zde limit ve výši 10 000 Kč. Z tohoto příjmu je odváděna konečná daň pro uplatnění konečné srážkové daně u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu (na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku). Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 3 000 Kč (dříve byl limit 2 500 Kč), pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na tzv. solidární zvýšení daně, kdy v určitých případech musí i zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než příjmy ze zaměstnání, podat daňové přiznání k dani z příjmů. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

 Jak platí daně autorizované osoby – podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, můžou postupovat třemi základními způsoby při evidenci svého podnikání:

 1. vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví
  • Fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč.
 2. vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů
  • V tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.
 3. použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (stejné podmínky jako v roce 2019)
  • Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), můžou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
  • Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst.1 písm. b) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 60 %.
  • Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (§ 14 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 40 %.
  • Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.
  • Maximální výše příjmu, při které je možné uplatnit maximální výši paušálu, jsou 2 miliony Kč. Celková výše paušálu je omezena na 800 000 Kč u paušálu ve výši 40 %, na 600 000 Kč u paušálu 30 %, na 1 600 000 Kč u paušálu ve výši 80 %, resp. 1 200 000 Kč u paušálu 60 %. To znamená, že pokud mám např. příjmy ze živnosti ve výši 3 mil. Kč, kde 60 % je 1,8 mil. Kč, tak jako paušál můžu uplatnit maximálně částku ve výši 1 200 tis. Kč.
  • V případě využití paušálu lze také uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení.
  • Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, tak musí výdajové paušály využít buď u všech, nebo u žádné, nelze kombinovat daňovou evidenci a výdajové paušály.
  • Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července. Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů, není nutné sledovat žádné výdaje.

Jak platí daně autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, tak podle zákona o účetnictví musí vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona o daních z příjmů

V roce 2020 je také nutné prověřovat celkovou výši příjmů, a to z důvodu tzv. solidárního zvýšení daně. Jde o druhou sazbu daně, ze které musí odvádět daň osoby, které splní podmínky uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů.

Pokud je součet základu daně ze závislé činnosti a z podnikání větší než 48násobek průměrné mzdy, tak je poplatník povinen zaplatit z tohoto nadlimitního příjmu daň ve výši 7 %. Pro rok 2019 je hraniční hodnota, od které je nutné platit tuto zvýšenou daň, ve výši 1 672 080 Kč. Měsíčně jde o částku hrubé mzdy převyšující 139 340 Kč.

Současně pro tyto fyzické osoby platí, že si musí podat daňové přiznání, i když mají jen příjem ze závislé činnosti. V tomto případě zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování. Tato podmínka podání přiznání platí pouze v případě, že fyzická osoba přesáhne roční hodnotu příjmu, tedy 1 672 080 Kč. Pokud je určitý měsíční příjem vyšší než 139 340 Kč a roční výše příjmu nepřesáhne uvedenou hodnotu, povinnost podání daňového přiznání nevzniká.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

V zákoně o daních z příjmů je novinka v oblasti uplatnění daňové ztráty. Kromě uplatnění v pěti následujících zdaňovacích obdobích po vzniku ztráty je zde nově možnost uplatnění zpětně, a to ve dvou bezprostředně předcházejících obdobích, a to až do výše 30 mil. Kč. Toto již platí i pro daňové ztráty vyměřené v roce 2020, kdy je zde možnost uplatnit tyto ztráty i v předchozích letech (2018, 2019).

Dopady koronavirové pandemie na daně za rok 2020

V letošním roce je také z důvodu koronavirové situace důležité sledovat stránky Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde se objevují potřebné informace. Jednotlivá rozhodnutí o posečkání daně, prominutí záloh na daň apod. jsou uvedena ve finančních zpravodajích.

Z aktuálních informací uveřejněných v čísle 25/2020 upozorňuji na prominutí úroku z prodlení za pozdní platbu DPH za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, pokud k úhradě dojde do 31. prosince 2020. Jsou také prominuty zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2020 a také zálohy na daň z příjmů splatné v období 15. října až 15. prosince 2020. Celkovou výši daně bude nutné zaplatit v plné výši.

Kromě daňových zákonů je vhodné sledovat i podmínky zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, na základě kterého OSVČ a společníci malých s.r.o. můžou čerpat bonus ve výši 500 Kč za každý den nouzového stavu.

Tento bonus se ale na rozdíl od jara týká pouze činnosti osob, která byla zakázána nebo omezena protiepidemickými opatřeními. Žádosti přijímá finanční správa.

Závěr

Daňové zákony přináší neustálé dohady o tom, jakým způsobem správně a legálně zaplatit daně. Současně se objevují různé komentáře a názory k daňovým zákonům, které můžou měnit i zaběhlou praxi. Tento článek nemá za cíl „naučit“ daně a daňovou problematiku, ale pouze upozornit na skutečnosti týkající se daňové oblasti s jejími neustálými změnami a vyvíjejícími se názory. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.