Jak autorizovat zápisy v elektronickém stavebním deníku?

Povinnost vést elektronický stavební deník se nově týká všech veřejných staveb zadávaných v nadlimitním režimu. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou ty, jejichž hodnota překročí 137 366 000 Kč bez DPH. Změna byla schválena společně s liniovým zákonem a dalšími souvisejícími zákony jako pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP. Bohužel bez přechodných ustanovení a návaznosti na ostatní předpisy.

V návaznosti na schválený liniový zákon odeslal 6. října 2020 Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, na Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Žanet Hadžić, ředitelce Odboru stavebního řádu, následující dotaz: Jaký postup v realizační praxi mají zvolit autorizované osoby, pokud od nich stavebník nebo zhotovitel bude od 1. ledna 2021 požadovat prokázání svého oprávnění do elektronického stavebního deníku?

Elektronický deník je povinný od 1. ledna 2021 u veřejných staveb nad 137,4 mil. Kč

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR 29. září 2020 schválila novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Předpokládáme podle čl. XXXII, že účinnost nastane 1. ledna 2021. Změnovým zákonem k této novele je i stavební zákon, kde se do § 152 doplňuje nový odstavec 6: U stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě. K tomuto odstavci je přechodné ustanovení: Povinnost vést stavební deník v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, se použije, je-li zadávací řízení zahájeno po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Autorizované osoby dosud nemají elektronické autorizační razítko

Pokud má ČKAIT naplnit své povinnosti vyplývající z § 23 odst. 6 písm. p) zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, měla by znát odpověď na dotazy svých členů, kteří v průběhu realizace těchto veřejných zakázek budou vystupovat v pozici stavbyvedoucího, autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, jakým způsobem budou naplňovat ustanovení přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., která vyžadují od autorizovaných osob otisk autorizačního razítka a vlastnoruční podpis. Navíc v této příloze a její části C odst. 3 se píše: V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Elektronické razítko je uzákoněno až od 1. července 2023

MMR jako gestor autorizačního zákona si je určitě vědomé, že elektronické razítko a elektronický podpis byl uzákoněn v § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona jako změnový zákon k zákonu č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, následovně: Dokument související s výkonem činnosti autorizované osoby je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Problémem v návaznosti na nový odst. § 152 stavebního zákona ovšem je, že účinnost schválené novely autorizačního zákona je až od 1. července 2023.
Je nám známa i skutečnost, že předmětný odstavec stavebního zákona byl navržen Hospodářským výborem PSP v rámci druhého čtení novely zákona č. 416/2009 Sb., máme ovšem za to, že neutrální stanovisko všech třech ministerstev (MMR, MD i MPO) k tomuto návrhu bylo poněkud nešťastné.

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT