Daně v roce 2021? Novelizace ještě probíhá!

Ilustrace: M. Hassan Pixabay
Ilustrace: M. Hassan Pixabay

Větší novela, ve které by mělo být obsaženo zrušení tzv. superhrubé mzdy a kde by také měla být snížena sazba daně z příjmů fyzických osob, je plánována na rok 2021. Zatím jsou schváleny změny, které zavádějí možnost paušální daně.

V oblasti správy daní dochází v příštím roce ke změnám. Zákonem č. 283/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 k novelizaci daňového řádu. Kromě jiného by měl být zaveden portál Moje daně, který zavede tzv. online finanční úřad, kde bude možné řešit daňové věci elektronicky. V současné době je v Poslanecké sněmovně několik novel zákona o daních z příjmů, a to jak poslanecké návrhy, tak návrh vládní. Mělo by dojít ke změnám hlavně v oblasti daně z příjmů fyzických osob. V oblasti mezd by měl být zrušen výpočet daně z tzv. superhrubé mzdy a také by mělo dojít k úpravám sazeb daně. Je plánováno, že sazby daně budou ve výši 15 % a 23 %, nicméně v průběhu schvalování může ještě dojít ke změnám. Další změnou by mělo být zavedení stravenkového paušálu, kdy by měl zaměstnavatel na výběr, jestli zaměstnancům poskytne stravenky nebo peníze, které by nepodléhaly zdanění.

Žádost o paušální daň je třeba podat do 10. ledna 2021

Pro drobné živnostníky (neplátce DPH), kteří současně nemají příjmy ze závislé činnosti, je připravena novinka. Budou mít možnost odvádět daň a platby na sociální a zdravotní pojištění jednou částkou a jedním formulářem. Měsíční výše paušální daně pro rok 2021 je ve výši 5 469 Kč, částka v sobě zahrnuje daň (100 Kč) a sociální a zdravotní pojištění. Za rok tedy bude zaplacena částka ve výši 65 628 Kč a nic dalšího placeno nebude. Nebude také nutné podávat daňové přiznání, ani přehledy na OSVČ a zdravotní pojišťovnu. Současně ale nebude možné uplatnit si žádné další výdaje ani slevy na dani. Kdo bude chtít využít možnost paušální daně již v roce 2021, bude muset na finanční úřad zaslat formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu v termínu do 10. ledna 2021.

Ale jak jsem uváděl, další změny neustále probíhají, novely jsou schvalovány, a je potřeba nové věci stále studovat; k tomuto doufám pomůže i můj článek. Je však nutné neustále sledovat nové věci a můžeme se nechat překvapit, co nám rok 2021 v tomto ohledu přinese, a doufat, že se koronavirová situace uklidní a věci se vrátí do normálu.

 

Ing. Radim Dvořák
daňový poradce, zpracováno k 1. listopadu 2020

 

Informace o daňovém řádu

Kromě konkrétních daňových zákonů (zákon o daních z příjmů, zákon o DPH aj.), kterými se daňové subjekty musí řídit, je také důležité vědět o procesu správy daní, o tom, jaká mají podnikatelé i občané práva a povinnosti a jaká práva a povinnosti má správce daně, tedy finanční úřad. Veškeré tyto podmínky jsou popsány v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád. Protože v případě nesplnění povinností dané daňovým řádem se vystavují daňové subjekty možnosti postihu, doporučuji sledovat i tuto oblast, která je v poslední době na základě stanovování více a více povinností pro podnikatele čím dál důležitější.

Jako další informační zdroje (kromě tohoto článku a úplného znění zákona) ke správnému stanovení základu daně a správnému sestavení daňového přiznání bych doporučil pokyn Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, kde jsou uvedeny příklady a vysvětlení k některým položkám zákona.

Také je vhodné sledovat informace zveřejňované na stránkách Ministerstva financí, České daňové správy a Generálního finančního ředitelství na stránkách www.financnisprava.cz, kde se objevují informace k veškerým daním včetně samotných zákonů, daňových tiskopisů a ostatních dotazů k dané problematice.