Nejasnosti v provádění nového energetického auditu

Hlavní otázkou je, do kdy mají subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.) naplnit povinnost provést nový energetický audit. Odbor energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a Státní energetické inspekce (SEI) proto vydaly 15. října 2020 společné stanovisko k praktické implementaci těchto vybraných ustanovení.

Schválený zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb."), účinný od 25. ledna 2020, výrazně pozměnil oblast povinnosti provádět energetický audit. I přes snahu přinést novou úpravou snížení administrativní i finanční zátěže subjektům dotčeným touto povinností a vyjasnění některých aplikačních prvků, po přijetí zákona č. 3/2020 Sb. se objevily některé nejasnosti. Jednou z nich je aplikace čI. II Přechodná ustanovení odst. 3 zákona č. 3/2020 Sb. ve vztahu k ustanovením § 9 odst. 2, 3, 6 a 8 zákona č. 406/2000 Sb.

Ustanovení § 9 odst. 8 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. stanovuje, že povinnost provést energetický audit je potřeba naplnit do jednoho roku od vzniku povinnosti. V případě, že by nebylo formulováno přechodné ustanovení v čI. II Přechodná ustanovení odst. 3 zákona č. 3/2020 Sb. (dále jen „přechodná ustanovení“ ), musely by subjekty vymezené v § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. provést energetický audit do 25. ledna 2021. Přechodné ustanovení však dále uvádí, že energetický audit zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To znamená, že subjekty podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb., které mají provedený energetický audit podle předchozí právní úpravy1, je platný i po přijetí zákona č. 3/2020 Sb., a to deset let.

Pokud však došlo na energetickém hospodářství povinného subjektu ke změně, po které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně2 oproti stavu z platného energetického auditu, pak je potřeba provést nový energetický audit. Toto ustanovení se však aplikuje od jeho účinnosti, tzn. 25. ledna 2020. Skutečnost, zda v energetickém hospodářství subjektu došlo ke změně nakládání s energií oproti původnímu stavu energetického hospodářství popsaném v původní zprávě o energetickém auditu, však povinný subjekt zjistí poprvé až v roce 2021 po získání informací o spotřebách za rok 2020. Následně v roce 2022 vyhodnotí, zda je změna relevantní i pro následující rok, tzn. dva po sobě jdoucí roky. Pokud se v roce 2022 potvrdí, že ke změně došlo dva po sobě jdoucí roky, musí subjekt do jednoho roku, tzn. do roku 2023, naplnit povinnost provést energetický audit.

S ohledem na výše uvedené mohou vzniknout tři případy s následujícím řešením:

  • subjekt podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. nemá provedený energetický audit před účinností zákona č. 3/2020 Sb. a nově mu povinnost nastává. V tomto případě má povinnost provést energetický audit do začátku roku 2021;
  • subjekt podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. má provedený energetický audit před účinností zákona č. 3/2020 Sb.

– který pokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství podle definice § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. v rozsahu do 25 % původního nakládání s energií. Takový energetický audit je platný deset let od účinnosti zákona č. 3/2020 Sb. nebo do změny energetického hospodářství, po které došlo za dva po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu;

– který nepokrývá aktuální nakládání s energií v energetickém hospodářství podle definice § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. v rozsahu do 25 % původního nakládání s energií. Takový subjekt vyhodnotí změnu nakládání s energií v kalendářních letech 2021, 2022. Pokud je tyto dva roky hodnota nakládání s energií vyšší než 25 % původní hodnoty nakládání s energií, pak subjekt provede energetický audit do roku 2023.

Roční lhůta na provedení energetického auditu, ať již od vzniku povinnosti nebo při změně energetického hospodářství o více než 25 % nakládání s energií, nemusí být splněna, pokud subjekty vyjmenované v ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb. překročí úroveň průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za dva po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh. V takovém případě musí být energetický audit proveden do tří let.

 

Ing. Vladimír Sochor
ředitel odboru energetické účinnosti a úspor MPO

Ing. Pavel Gebauer
ústřední ředitel Státní energetické inspekce

 


Převzato z www.mpo.cz

1 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění před přijetím zákona č. 3/2020 Sb. a vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů.

2 Nakládání s energií je nezbytné posuzovat na subjektu jako celku, nikoliv na jednotlivých ucelených částech. Zjednodušeně řečeno se jedná o jednu hodnotu za celou organizaci.