Jaké má nařízení EU č. 305/2011 vztah k činnosti autorizovaných osob?

Jeden z osmi titulů Stavba roku 2020 a Českou cenu za architekturu získalo nové sídlo sklářské firmy Lasvit v Novém Boru. Plášť i střecha jsou pokryty atypickými skleněnými šablonami, které vychází z lomu plátů břidlice. Autoři: ov architekti s.r.o.; projekt: m3m, s.r.o.; dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. (foto: archiv Stavba roku)
Jeden z osmi titulů Stavba roku 2020 a Českou cenu za architekturu získalo nové sídlo sklářské firmy Lasvit v Novém Boru. Plášť i střecha jsou pokryty atypickými skleněnými šablonami, které vychází z lomu plátů břidlice. Autoři: ov architekti s.r.o.; projekt: m3m, s.r.o.; dodavatel: BAK stavební společnost, a.s. (foto: archiv Stavba roku)

I když se jedná o několik let starý stále platný evropský právní předpis, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, stále existují nedorozumění v jeho interpretaci v praxi autorizovaných osob. Článek vysvětluje otázky, které jsou nejvíce diskutovány na seminářích celoživotního vzdělávání autorizovaných osob.

Na Shromáždění delegátů ČKAIT 12. září 2020 se vedla diskuse o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS, zejména ve vztahu k výkonu autorizovaných osob. Vzhledem k tomu, že zde nebyl, a ani nemohl být dostatečný prostor na diskusi na toto téma – specifické pro činnost autorizovaných osob – budeme se tomuto tématu v tomto článku věnovat podrobněji.

Nařízení EU jsou závazná a vymahatelná

Pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se běžně používá zkratky odvozené od názvu v angličtině CPR. Všechna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), na rozdíl od směrnic a rozhodnutí, se stávají datem účinnosti součástí právního řádu všech členských států EU a jsou tedy právně závazná a tedy i vymahatelná. Nejsou publikována ve sbírce zákonů České republiky, zatím nejsou k dispozici ani na známém serveru
www.zakonyprolidi.cz. Nařízení EU jsou publikována v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU – Official Journal of the European Union) a jsou k dispozici pouze v elektronické verzi ve všech jazycích členských států EU, na serveru právních předpisů EU, EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu).

CPR zmocňuje Evropskou komisi (EK) vydávat v přenesené pravomoci k CPR změny ve formě nařízení nebo rozhodnutí. Protože nebylo v OJEU publikováno CPR v platném znění, a změny vydané EK zásadně mění vybrané požadavky, jsou dále uvedena tato nařízení, kde je z názvu zřejmé, co je předmětem daného nařízení.

 • Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 1062/2013 ze dne 30. října 2013 o formátu evropského technického posouzení pro stavební výrobky;
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce (platnost dnem vyhlášení, tj. 21. února 2014);
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III CPR o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků;
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. února 2014, kterým se mění příloha V CPR, pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

CPR stanoví jednotné podmínky uvádění stavebních výrobků na trh

Předmětem CPR je stanovení podmínek pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh stanovením harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro používání označení CE u těchto výrobků. Prakticky každého překvapí, že CPR nestanoví žádné požadavky na stavební výrobky, ale pouze harmonizovaná, tedy společná pravidla pro způsob vyjádření vlastností stavebních výrobků. Proto např. používaný odkaz v technických zprávách nebo ve smlouvách, že výrobky použité do stavby musí odpovídat požadavkům CPR, je irelevantní.

Požadavky na vlastnosti stavebních výrobků podle ČSN EN

V původních národních normách výrobků ČSN, DIN a podobně se vlastnosti, které vykazoval výrobek, např. pevnost v tlaku, nasákavost, vodotěsnost, tolerance rozměrů apod., uváděly přímo číselnými hodnotami s uvedením fyzikálních jednotek, popř. verbálním hodnocením. Hodnoty vlastností až na výjimky, kdy evropské normy výrobků stanoví požadované mezní hodnoty, evropské normy uvádí ve formě tříd a úrovní, ke kterým jsou přiřazeny hodnoty vlastností s příslušnou fyzikální jednotkou. Např. výrobce deklarující pevnost desek z EPS při 10% stlačení hodnotou 70 kPa, ji vyjadřuje ve formě třídy CS(10)70, definované v ČSN EN 13163+A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace. Obdobně u stejného výrobku je třeba vyjádřit toleranci tloušťky výrobku ±1 mm formou třídy T(1). Ne vždy jsou ale třídy nebo úrovně voleny tak, že z nich lze odvodit hodnoty fyzikálních parametrů jako ve výše uvedených případech.

Požadavky na vlastnosti stavebních výrobků, mající rozhodný vliv na vlastnosti stavebních konstrukcí v rozsahu základních požadavků na stavby a specifických požadavků podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., popřípadě podle tzv. Pražských stavebních předpisů na výrobky, by se měly v projektové dokumentaci uvádět formou tříd nebo úrovní definovaných v příslušných evropských normách výrobků, nikoliv hodnotami, které jsou k jednotlivým třídám nebo úrovním přiřazeny.

CPR – nástroj regulace při uvádění a dodávání stavebních výrobků na evropský trh

Většina stavebních výrobků může ohrozit stavbu z hlediska jednoho nebo i více základních požadavků na stavby podle jejich funkce ve stavbě, např. z hlediska mechanické odolnosti a stability, tepelné ochrany apod. Mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí obvykle ovlivňuje více mechanických vlastností výrobků. Skupinu těchto vlastností CPR nazývá „základními charakteristikami“ a jsou to ty charakteristiky stavebního výrobku, které se vztahují k základním požadavkům na stavby. Vlastnosti výrobků definuje jako vlastnosti související s příslušnými základními charakteristikami vyjádřenými úrovní, třídou nebo popisem.

EK svým rozhodnutím, které vydává vždy ke skupině výrobků, např. tepelné izolace budov, hydroizolační pásy a fólie, stanoví seznam regulovaných základních charakteristik výrobků v návaznosti na zamýšlené použití, které mohou ohrozit oprávněný zájem. Např. asfaltové pásy a fólie pro použití jako parozábrana nebo pro použití jako hydroizolace střech.

Seznam těchto regulovaných charakteristik uvádí evropské harmonizované normy (EN) výrobků, v ČR vydávané jako ČSN EN. Evropské normy regulované charakteristiky uvádí v tabulce ZA.1 „Předmět a příslušné charakteristiky“, která je součástí přílohy normy obvykle označované ZA „Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích“.

Pro ilustraci je na následující straně uvedena část tabulky ZA.1, jak ji uvádí ČSN EN 13163+A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace.

Typ výrobku

Oproti zvyklostem podle původních národních norem definuje CPR typ výrobku jinak. Definuje ho jako „Soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám tohoto výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem“.

Při stejné kombinaci surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem je jiným typem výrobku výrobek, u kterého uvádí výrobce o jednu nebo více vlastností více nebo méně. Samozřejmě při deklaraci jiné úrovně nebo třídy dané vlastnosti by se teoreticky mělo jednat také o jiný typ výrobku. To ale není pravidlem, např. výrobky o různých tloušťkách výrobci označují kódovým číslem jako jeden typ výrobku.

Prohlášení výrobce o vlastnostech při uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh ≠ návrhová hodnota

Existenci tohoto dokumentu, jeho obsah a zejména význam při navrhování, ale zejména provádění staveb, by si měla osvojit každá autorizovaná osoba. Jedná se o dokument, který jako jediný vydává výrobce na svoji odpovědnost a uvádí, kromě administrativních informací, deklarované vlastnosti typu výrobku. Označuje se obvykle zkratkou PoV (odvozeno z českého názvu) nebo DoP (odvozeno z anglického názvu dokumentu). Závazný obsah a vzor prohlášení o vlastnostech stanoví změna CPR, to je Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, kterým se mění příloha III CPR o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Prohlášení o vlastnostech vydává výlučně výrobce stavebního výrobku bez ohledu na to, kde je jeho sídlo.

Výrobce není povinen uvádět v prohlášení o vlastnostech všechny vlastnosti příslušné k jednotlivým základním charakteristikám, jak je uvádí tabulka ZA.1 v harmonizované evropské normě nebo obdobná tabulka v dokumentu EAD (dokument pro evropské posuzování). Výrobce je povinen uvést vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku významných pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení, jak je uvádí příloha ZA.1. V prohlášení by měl výrobce uvést tabulku ZA.1 a minimálně u jedné charakteristiky a příslušných vlastností by měl uvést třídu nebo úroveň. U vlastností, které se rozhodl nedeklarovat, uvede zkratku NPD – tato vlastnost nebyla stanovena. V návaznosti na výše uvedené je zřejmé, že co typ výrobku, to jiné prohlášení. Z uvedeného vyplývá zásadní význam tohoto dokumentu pro všechny účastníky výstavby. Tímto dokumentem zhotovitel dokládá, že použil pro konkrétní stavební konstrukci výrobek s vlastnostmi navrženými projektantem, popř. není-li v projektové dokumentaci stanoveno, tak typ výrobku zvolený zhotovitelem tak, aby vyhověl požadavku § 156 stavebního zákona. Je třeba důrazně upozornit, že hodnoty deklarované výrobcem nejsou hodnoty návrhové.

I když logicky prohlášení nemůže být odkazováno explicitně ve stavebním zákoně jako dokument vyžadovaný stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby, je tento dokument obvykle považován za „certifikát“, tedy dokument, vyjmenovaný v § 134 (2) stavebního zákona. Tento dokument předkládá stavbyvedoucí. Samozřejmě je tento dokument významný i pro stavebníka dokládající mu výslednou kvalitu stavby ve smyslu § 156 (2) stavebního zákona.

Dostupnost prohlášení o vlastnostech (PoV)

Kopie prohlášení o vlastnostech všech výrobků, které jsou dodávány na trh, musí být poskytovány buď v tištěné podobě, nebo v elektronické podobě. Výrobce, dovozce, distributor, popř. oprávněný zástupce mohou zveřejnit prohlášení o vlastnostech na internetové stránce za předpokladu, že tato www je trvale přístupná, zároveň platí, že pokud o to příjemce (kupující) výrobku požádá, prodávající poskytne kopii prohlášení o vlastnostech v tištěné podobě v jazyce požadovaném členským státem, tedy v českém jazyce.

Je účelné si např. v závazné objednávce nebo ve smlouvě vymínit poskytnutí prohlášení o vlastnostech v písemné podobě jako součást dodávky.

Poznámka: Podmínky dostupnosti prohlášení o vlastnostech stanoví od 21. dubna 2014 „novela CPR“, to je Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce.

Obsah prohlášení o vlastnostech

Prohlášení, kromě faktografických údajů, uvádí závazně deklarované vlastnosti typu výrobku s uvedením jejich hodnot, vyjádřených v třídách nebo úrovních. Tyto údaje rozhodují při výběru daného typu výrobku pro předmětnou stavební konstrukci ve stavbě.

Prohlášení o vlastnostech musí být zpravováno podle vzoru, formuláře uvedeného v příloze III CPR.

Prohlášení o vlastnostech musí obsahovat tyto body:

 • Číslo prohlášení o vlastnostech.
 • Jedinečný identifikační kód typu výrobku; zde je nutné zohlednit definici typu výrobku. Jak je uvedeno výše, jedinečný kód výrobku je svázán s rozsahem (souborem) deklarovaných vlastností výrobku výrobcem vyjádřených třídami a úrovněmi, tedy parametry výrobku, které třídám nebo úrovním odpovídají. Tvorba tohoto kódu je plně na straně výrobce. Toto je jediné vhodné místo, kde může výrobce uvést jím určené použití výrobku ve stavbě, odpovídající rozsahu deklarovaných vlastností.
 • Zamýšlené nebo zamýšlená použití výrobků; zde výrobce musí uvést zamýšlené/zamýšlená použití, které stanoví harmonizovaná evropská norma (obdobně EAD – evropský dokument pro posuzování). Zde tedy nemá výrobce možnost blíže upřesnit použití výrobku ve stavbě, popř. jeho funkci. Např. u průmyslově vyráběných tepelně­izolačních výrobků (EPS, MW. XPS, PUR apod.) musí být jednotně uváděno zamýšlené použití: „Tepelná izolace budov“. Nelze na tomto místě uvádět výrobcem doporučené/určené použití výrobku obdobně jako u povinně posuzovaných stavebních výrobků podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Jako např. tepelněizolační desky pro ETICS, minerálně vláknité desky pro střechy apod.
 • Výrobce, identifikace výrobce.
 • Zplnomocněný zástupce, pouze je-li výrobcem jmenován. Jedná se o osobu jmenovanou na základě plné moci zplnomocněnou výrobcem, aby jednala jeho jménem ve vybraných věcech uvádění a dodávání výrobku na trh ve státě o použití výrobku do staveb.
 • Následuje soubor údajů týkající se identifikace systémů posuzování, harmonizované evropské normy, oznámeného subjektu, který se případně účastnil posuzování, evropského dokumentu pro posuzování, pokud byl použit, a k tomu příslušné informace.
 • Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti; zde se uvádí základní charakteristiky a ke každé příslušné vlastnosti vyjádřené formou tříd a úrovní, jak stanoví příslušná harmonizovaná norma, popř. EAD. Výrobce uvádí ke každé vlastnosti třídu nebo úroveň, nebo když nehodlá uvést (deklarovat) závazně danou vlastnost, uvede místo třídy nebo úrovně zkratku NPD – v překladu: vlastnost nebyla stanovena.
 • Informace o zjednodušených postupech posuzování, jsou-li použity.
 • Jméno, datum, místo, podpis.

Poznámka: „Novela CPR“ – Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, umožňuje vypustit prázdné řádky, body, které nejsou relevantní, např. není-li využit k posouzení dokument EAD, tak je možné celý bod vynechat.

Význam označení CE

Označením CE, které je připojeno k výrobku, dává výrobce na vědomí, že vydal prohlášení o vlastnostech, tj. že provedl povinné posouzení výrobku stanovenými postupy a v daném rozsahu, a nese odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech, které vydal. K označení CE se dále, jak CPR uvádí, doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno ke stavebnímu výrobku, název a sídlo výrobce nebo jeho identifikační značka (logo), umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení o vlastnostech, odkaz na použitou harmonizovanou evropskou normu, popř. dokument EAD, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované evropské normě, popř. EAD.

Závazný obsah štítku stanoví článek 9 odst. 2 CPR. Grafický příklad štítku CE obsahují harmonizované evropské normy, které obsah štítku doplňují. Označení CE ve své grafické podobě není registrovanou ochranou známkou, takže se na něj nevztahuje právní ochrana. Proto vznikly grafické modifikace „CE“, např. tím, že vzdálenost písmen „C“ a „E“ se zmenšila nebo mají jiný tvar. Taková označení CE samozřejmě uvedený význam nemají a jsou cíleně matoucí. U stavebních výrobků je štítek CE obvykle připojen buď na výrobku samém, nebo na paletě nebo jiné obalové jednotce. Je účelné při přejímce stavebních výrobků na stavbě snímat z obalů nebo z výrobků štítky CE, je-li to možné, a tyto archivovat, protože obsahují referenci na výrobcem vydané prohlášení o vlastnostech. Údaje na štítku CE jsou pouze informativní.

Závěr

Pro stavební praxi má nezastupitelný význam prohlášení o vlastnostech. Jedná se o doklad obsahující výrobcem deklarované vlastnosti, které výrobek musí splňovat. Pakliže výrobek v rámci přejímacích zkoušek výrobků na stavbě, které jsou např. součástí kontrolních zkušebních plánů realizace stavby nebo kontrolních zkoušek prováděných investorem, nevykazuje třídy, popř. úrovně vlastností v prohlášení o vlastnostech uvedené, je prohlášení o vlastnostech relevantním a nezpochybnitelným dokumentem při reklamačním řízení, popř. vymáhání škody.

 

Ing. Lubomír Keim, CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemních
staveb, specializace zkoušení a diagnostika staveb
člen výboru oblasti Praha a Technické komise ČKAIT