Z listopadového jednání představenstva

Šesté jednání představenstva se 19. listopadu 2020 protáhlo až do večerních hodin. Jedním z hlavních diskusních bodů byly otázky rekodifikace stavebního práva, komunikace ČKAIT s veřejností a samozřejmě návrh rozpočtu na rok 2021. K 30. říjnu 2020 teoretické plnění ročního rozpočtu ČKAIT dosáhlo 83 %. Příjmy limitované části rozpočtu byly plněny na 98 % (pozn: z toho členské příspěvky byly splněny). Výdaje limitované části rozpočtu byly čerpány ve výši 69 % celkového rozpočtu. Oblasti čerpaly výdaje v úrovni 76 % ročních limitů stanovených rozpočtem.

S ohledem na letošní koronavirová opatření vlády se nemohla uskutečnit řada odborných akcí, konferencí a seminářů, proto jsou výrazné úspory na výdajích v limitované části rozpočtu. Na závěr roku lze očekávat vysoký základ daně 7 až 9 mil. Kč. Představenstvu byl předložen první celkový návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2021, který obsahoval:

  • Vytvoření nových položek pro práce komisí, které nejsou tvořeny výhradně členy představenstva, a to komisi pojišťovací, komisi ekonomickou a pracovní komisi „Strategie ČKAIT“.
  • V kapitole A.4.5 Odborná činnost ČKAIT vč. oblastí jsou vloženy nové položky týkající se pořádání konferencí organizovaných oblastní kanceláří Praha.

Při jednání představenstva vznikly návrhy na částečné úpravy rozpočtu, které budou zapracovány a výsledný návrh odeslán do 27. listopadu 2020 všem členům Představenstva ČKAIT ke schválení per rollam. Odpovídá: Ing. Mráz.

Hospodaření Informačního centra ČKAIT

Ing. Janoušková, jednatelka IC ČKAIT, s.r.o., uvedla, že k 31. říjnu 2020 činí ztráta 190 tis. Kč. Tento výsledek je ovlivněn abnormální situací, protože nebylo možné uskutečnit řadu vzdělávacích akcí. Dozorčí rada IC ČKAIT, s.r.o., která se koná 9. prosince 2020, projedná návrh rozpočtu na rok 2021. Ing. Janoušková v něm předpokládá příjem celkově ve výši 21,7 mil. Kč a výdaje 21,5 mil. Kč.

Pojištění autorizovaných osob a nově i znalců

Mezi řádnými jednáními bylo schváleno jedno rozhodnutí per rollam o podpisu dodatku č. 4 pojistné smlouvy o možném připojištění soudních znalců [11 pro, 0 zdržel se, 4 proti]. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě začleňuje nově do pojistné smlouvy možnost pro soudní znalce v oboru stavebnictví, kteří jsou či budou autorizovanou osobou, sjednat si skupinové připojištění do výše škodní události 2 mil. Kč resp. 5 mil. Kč. Případné jiné výše limitů pojistného plnění mohou být řešeny individuálním připojištěním. Informace o nové možnosti byla rozeslána všem členům.

Podle hodnocení pojišťovacího makléře byl stav pojistného plnění a průběh škodních událostí příznivý, proto nebude zvyšována sazba výše pojistného za člena. Stav k 13. listopadu 2020 je následující:

  • vyplacené plnění: 58 523 114 Kč
  • vytvořené rezervy: 41 826 570 Kč
  • zasloužené pojistné: 160 626 998 Kč
  • škodní průběh: 62,47 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového)

Nová specializace „požární specialista“

Ing. Špalek informoval o jednání s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, další jednání je 27. listopadu 2020. Autorizační rada dostala úkol vypracovat podklady ke zkouškám. Pověřen byl Ing. Kratochvíl, který je v autorizační radě za obor požární bezpečnost staveb. Zpracoval návrh požadavků na autorizované osoby, resp. uchazeče pro jednotlivé kategorie staveb, návrh postupu udělení specializace pro stávající členy i pro nové uchazeče. AR zpracovává postup průběhu zkoušení uchazečů pro stavby 3. kategorie. Změny nebudou mít dopad na autorizační zákon, ale pravděpodobně na autorizační řád.

Komunikace ČKAIT se členy a veřejností

Ing. Špalek informoval o vývoji metodiky komunikace ČKAIT, kterou rozpracovalo Středisko vzdělávání a informací. Dále informoval o jednání s PR agenturou, která nám pomůže komunikovat v celostátních médiích. Plán je navázat spolupráci nejprve jen na několik měsíců, a pokud bude spolupráce plnit cíl, bude prodloužena na delší období.

O rekodifikaci stavebního zákona

Ing. Hladík informoval o prvním čtení stavebního zákona v poslanecké sněmovně i o tom, že ve zkrácené podobě bude zveřejněno v Z+i ČKAIT č. 6 (viz str. 3). Ing. Špalek informoval o svém jednání s Ing. Pavlovou, Ing. Hadžić a o jednání hospodářského výboru. Je domluvené jednání s Ing. Kolovratníkem, Mgr. Kupkou a PhDr. Bartošem. Ing. Loukota doporučuje požádat o jednání s Ing. Fialou – předsedou Hospodářského výboru PSP ČR a projednat s ním připomínky ČKAIT. Ing. Hladík informoval o dalších zákonech, které ČKAIT připomínkovala, mnohdy i když nebyla vyzvána.

Různé

Předseda Ing. Špalek informoval o jednání s MMR o povinném elektronickém stavebním deníku pro nadlimitní veřejné zakázky a jak bude AO razítkovat (viz str. 13). Dále jednal o pravidelné kontrole staveb podle návrhu Ing. Drahoráda a o problémových předpjatých betonových vaznících. Dále informoval o jednání s Ing. Hrdličkou a arch. Kaslem o komoře geodetů. Ing. Špalek doporučil založit komoru geodetů v zákoně č. 200. Činnosti geodetů nejsou vybranou činností ve výstavbě a zařazení do zákona č. 360 je nelogické. Dále informoval o jednání s Mgr. Veselým z ČAS o možnosti prodeje tištěných norem prostřednictvím IC ČKAIT, s.r.o. Požádal přítomné o návrhy nových členů do komise malého a středního podnikání.

Prof. Materna, 1. místopředseda, informoval o žádosti náměstka Muřického o jmenování dalšího zástupce do pracovní skupiny BIM Ministerstva průmyslu a obchodu, navržen byl Ing. Klečka. Dále navrhl doplnit Ing. Drahoráda do komise CŽV, nové složení komise BIM a složení poroty pro udělení Ceny Inženýrské komory. Všechny návrhy byly jednomyslně přijaty. Informoval také o podepsání dohody s ASCE.

Ing. Hladík, místopředseda pro legislativu, požádal, aby komise mohly zápisy schvalovat per rollam. Představenstvo to schválilo s tím, že výsledky hlasování budou potvrzeny na dalším osobním jednání.

Ing. Mráz, místopředseda pro ekonomiku, předložil návrh složení ekonomické komise a pojišťovací komise – schváleno [13 pro, 1 zdržel se, 0 proti]

Ing. Pater, místopředseda, předložil návrh na nové složení Ediční rady ČKAIT a Rady pro podporu rozvoje profese, který představenstvo jednomyslně schválilo. Informoval o ukončení spolupráce se společností Grand, s.r.o., koncem roku 2020 a o přípravě nového portálu na adrese profesis.ckait.cz (vice viz str. 31).

Ing. Drahorád promluvil o své účasti v porotě architektonické konstrukční soutěže.

Ing. Filip informoval o své činnosti v komisi ZZVZ a práci na soutěžním řádu. Do konce listopadu porovná soutěžní řády ČKA a ČKAIT.

Ing. Majer prezentoval návrh zralostního modelu ČKAIT. Nejprve se musí stanovit kritéria a body a v ročních cyklech vyhodnotit plnění cílů. Bude projednáno po zaslání metodiky a návrhu kritérií na dalším jednání.

Ing. Řehůřková předložila žádosti nadací o podporu: Nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla, Nadace Františka Faltuse, Zvoníčkovy nadace a žádost o záštitu konferenci Izolace 2021. Vše bylo schváleno.

Ing. Šafařík navrhuje, aby Autorizační rada ČKAIT překontrolovala studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika.

Ing. Vaverka se dotázal na pořádání valných hromad oblastí v roce 2021 s ohledem na platná protiepidemická opatření. Doporučil předem projednat, jak prodloužit funkce předsedů oblastí, pokud by se nemohly konat v plánovaných termínech. Dále informoval o úpravě podmínek zadání na dostavbu Sokolské. Upravené zadání bylo projednáno s arch. Nasadilem a objednáno zpracování studie proveditelnosti. Zůstává úkol zpracovat ekonomiku nulové varianty i dostavby.

Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení Stavby roku, které se letos nekonalo v Betlémské kapli, ale proběhlo formou krátkých videí v mediích.

Ing. Hnízdil předložil počty delegátů podle počtu členů oblastí, návrh představenstvo jednomyslně schválilo. Bude zasláno předsedům oblastí. Jeho návrh na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům v hlavním pracovním poměru představenstvo doplnilo o požadavek na min. jeden rok v pracovním poměru a výši 500 Kč/měsíc a poté schválilo [13 pro, 1 zdržel se, 0 proti].

Ing. Motyčka informoval o metodě dělení limitu pro oblastní kanceláře. Rozdělení je podle počtu členů, podle fixních nákladů, podle nákladů na odbornou činnost. Bude projednáno na jednání předsedů oblastí.

Kontrola trvalých úkolů členů představenstva

Nové představenstvo má připravit směrnici pro podporu krajských soutěží stavby roku ve vazbě na celostátní soutěž Stavby roku – bude projednáno na jednání předsedů OK.

Ing. Loukota má sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové – oba odsouzení podali stížnost k Ústavnímu soudu. Ústavní soud zamítl dovolání Ing. Škorpila i Ing. Khola v trestním řízení. Občanskoprávní řízení zatím nebylo podáno.

Ing. Drahorád má navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV. Dále má za úkol ve spolupráci s komisí CŽV, kam byl kooptován, připravit základní pravidla pořádání konferencí.

Ing. Vokurka má zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru geotechnika.

Ing. Zdařilová, Ing. Vaverka, Ing. Šafařík mají navrhnout rychlejší způsob sčítání hlasů tajné volby na SD 2023 – nalezeny byly dva systémy, u obou je podmínkou chytrý telefon. Jeden používají svazy, druhý vyvinula politická strana – připraví podklady na další jednání.

Ing. Motyčka má navrhnout pravidla pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o. – zpracoval návrh, který bude projednán na příštím jednání.

Přítomni jednání byli všichni členové představenstva. Z pozvaných hostů byli přítomni: Ing. Jan Korbel, předseda Stavovského soudu ČKAIT, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., předseda Autorizační rady ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře ČKAIT, Ing. Ladislav Motyčka, ekonomický mandatář, Ing. Svatopluk Zídek, jednatel IC ČKAIT.

Následující zasedání: 18. února 2021

 

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ředitel Kanceláře ČKAIT