Vyhláška o obsahu digitálních technických map byla zveřejněna

Vyhláška o obsahu digitálních technických map, která byla 6. října 2020 zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod č. 393/2020, reaguje na novou právní úpravu v zeměměřickém zákoně. Účinnosti nabývá dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (podrobněji viz článek v Z+i č. 2/2020 Kroky k digitalizaci stavebnictví). Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map a Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu bylo zmocňovacími ustanoveními uloženo stanovit vyhláškou obsah digitální technické mapy kraje (dále jen „digitální technická mapa“) a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map.

Vyhláškou o digitální technické mapě kraje, která byla zveřejněna v říjnu 2020, se na základě zmocnění v zeměměřickém zákoně stanovují:

struktura a obsah digitální technické mapy včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedosahují požadované úplnosti, včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti digitální technické mapy, výměnný formát digitální technické mapy, formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy, údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení a jejich struktura, podrobný obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury (dále také „DTI“) a seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.

Poznamenáváme, že ČKAIT na základě připomínek autorizovaných osob do mezirezortního připomínkovacího procesu k této vyhlášce odeslalo 82 zásadních připomínek. Z nich bylo 18 akceptovaných, 17 akceptovaných jinak, 27 vysvětlených a 20 neakceptovaných.