Valná hromada Ostrava 2023

6. února 2023 se konalo jednání Valné hromady oblasti Ostrava. Z celkového počtu 2917 řádných členů bylo přítomno 114 členů, tj. 3,9 % autorizovaných osob, a 30 pozvaných hostů. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci památkově chráněného Domu kultury města Ostravy převzal štafetu pořádání valné hromady neméně krásný prostor Kulturního a společenského centra Akord Ostrava v městské části Zábřeh.

Úkolem valné hromady, kterou podle schváleného programu řídila členka výboru Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., bylo zejména zvolit 18 delegátů a 11 náhradníků na letošní volební Shromáždění delegátů 2023, představit kandidáty do volených orgánů Komory, seznámit přítomné se zprávou o činnosti za rok 2022, plánem činnosti na rok 2023 a hospodařením oblasti Ostrava.

Zpráva o činnosti oblasti Ostrava

Zprávu o činnosti oblasti Ostrava za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023 přednesl předseda OK Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Pozornost při tom věnoval mimo jiné celoživotnímu vzdělávání v rámci 8. běhu CŽV v období 2022 až 2024. Při této příležitosti byly zmíněny akce uskutečněné roku 2022 – jednalo se celkem o 12 akcí typu webinářů, seminářů, konferencí či odborných exkurzí s celkovým počtem 809 účastníků. Oblast uspořádala také specializovaný zájezd do Izraele a Jordánska se zaměřením na architekturu a stavitelství, kterého se zúčastnilo 30 autorizovaných osob. Mezi další významné aktivity oblasti Ostrava patří spolupořadatelství 16. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, zapojení oblasti do 18. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory a uspořádání podzimního zasedání Rady pro podporu rozvoje profese. V rámci spolupráce se zahraničím byla zmíněna aktivní kooperace s polskými partnerskými organizacemi v Katowicích a Krakově. V roce 2022 se oblast zúčastnila setkání oblastních kanceláří zapojených do „malé V4“ v maďarské obci Bogács s hlavním tématem problematiky soudních znalců – diskutovaly se zde stav legislativy, povinné vzdělání, pravomoci a vztahy k profesním komorám v zemích V4.

Vystoupení hostů

Na zprávu předsedy oblasti navázal předseda Komory Ing. Robert Špalek, jenž informoval o aktuální situaci v Komoře, o jednání představitelů ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů a seznámil přítomné s hlavními úkoly zajišťovanými Komorou včetně plánovaného rozšíření prostor ústředí Komory. Nemalá pozornost byla věnována také zhodnocení loňských aktivit pořádaných u příležitosti 30. výročí založení Komory. V závěru svého vystoupení Ing. Špalek spolu s Ing. Dospivou, Ph.D. ocenili u příležitosti 30 let ČKAIT za dlouholetou obětavou práci či spolupráci významné osobnosti oblasti Ostrava, a to prof. Ing. Radima Čajku, CSc., Ing. Svatopluka Bijoka, Ing. Petra Kotlána, Ing. Vlastimila Šmiřáka a dlouholetou bývalou tajemnici oblasti paní Jaroslavu Jarcovjákovou.

Vystoupení pana předsedy doplnil ředitel Kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., jenž věnoval pozornost datovým schránkám a možnosti podávání dokumentací opatřených elektronickým autorizačním razítkem do datových schránek stavebních úřadů.

Ze zahraničních hostů vystoupila Ing. Edita Cmarková, předsedkyně výboru Regionálního sdružení Trnava Slovenské komory stavebních inženýrů, a přítomné informovala o nových právních předpisech na Slovensku. Stávající zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), bude od 1. dubna 2024 nahrazen zákonem č. 200/2022 Z.z., zákon o územnom plánování, a č. 201/2022 Z.z., zákon o výstavbe. Další zahraniční host z Polska dr. Ing. Miroslav Boryczko, předseda MOIIB Krakow, informoval o stále se zhoršujícím výrazném poklesu stavebních inženýrů v Polsku.

V Ostravě se na valných hromadách již tradičně věnujeme problematice požární bezpečnosti staveb, a to vystoupením náměstka ředitele pro prevenci Hasičského záchranného sboru plk. Ing. Miloše Střelky a děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA. Druhý jmenovaný se ve svém vystoupení zaměřil na spolupráci s ČKAIT v oblasti TNK 27 Požární bezpečnost staveb, jejímž předsedou se nově stal. Posledními v bloku vystoupení hostů byli pojišťovací makléři Mgr. Jakub Doležel a Ing. Petra Bartoníčková.

V bloku diskuze vystoupil Ing. Jaroslav Cejnar s informací o monitorIng. a problematice potenciální nebezpečnosti betonových předpjatých vazníků a uvedl úspěšnou spolupráci s Experimentálním stavebním centrem Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava.

Usnesení Valné hromady oblasti Ostrava

Valná hromada svým usnesením uložila výboru oblasti zajištění plnění plánu činnosti na rok 2023, a to zejména následující úkoly:

  • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy Moravskoslezského kraje,
  • udržovat a dále rozvíjet spolupráci s ostravskými vysokými školami,
  • pokračovat v celoživotním vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT i v roce 2023,
  • ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Fakultou stavební, Fakultou bezpečnostního inženýrství a Fakultou strojní Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a dalšími subjekty zajišťovat školení, semináře a exkurze pro členy ČKAIT,
  • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti,
  • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se její odborné činnosti,
  • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace,
  • rozvíjet spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA Ostrava),
  • dále rozvíjet spolupráci s polskými komorami v Katowicích a Krakově.

Na závěr valné hromady byli přítomní vyzváni k aktivní prezentaci svého inženýrského umu v rámci přihlášek do aktuálních soutěží, a to Ceny Inženýrské komory, Stavby Moravskoslezského kraje a celostátní soutěže Stavba roku.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.