Valná hromada Zlín 2023

8. února 2023 se v prostorách hotelu Baltaci Atrium konala Valná hromada oblasti Zlín. Z celkového počtu 1463 členů oblasti, evidovaných k 31. prosinci 2022, se valné hromady zúčastnilo 77 členů, což je 5,26 % autorizovaných osob.

Valné hromadě předsedal Ing. Rostislav Bajza, předseda zlínského oblastního výboru ČKAIT. Komoru reprezentovali předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT, a ředitel Kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Zpráva o činnosti oblasti Zlín

V roce 2022 se díky ukončení pandemických opatření začal vracet chod oblastní kanceláře k normální činnosti a opět se rozběhlo pořádání akcí celoživotního vzdělávání. Celkem se zde uskutečnilo 8 seminářů, 1 webinář a 3 odborné exkurze, kterých se zúčastnilo celkem 458 osob. Mimo akreditované akce byly uspořádány další 3 exkurze pro autorizované osoby a 2 exkurze pro žáky SPŠ Zlín.

Členové naší oblasti se v roce 2022 zúčastnili soutěže Cena Inženýrské komory, kde se nám podařilo získat jednu cenu a jedno zvláštní ocenění poroty.

Na provoz oblastní kanceláře Zlín v roce 2022 byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 1 693 001 Kč, k 31. prosinci 2022 bylo čerpáno 1 555 661 Kč, což činí 92 % přidělených prostředků. Pro rok 2023 je stanoven celkový limit 1 840 000 Kč.

Pro rok 2023 bylo oblastnímu výboru a oblastní kanceláři uloženo zajistit plánovaný rozsah odborných seminářů pořádaných v rámci programu celoživotního vzdělávání. Dalším úkolem je pokračovat ve spolupořádání soutěže Stavba roku Zlínského kraje a prohlubovat spolupráci s vedením Zlínského kraje a vedením Statutárního města Zlín.

V rámci valné hromady předal Ing. Robert Špalek pamětní medaile k 30letému výročí založení Komory Ing. Petru Chytilovi, Ing. Jaroslavu Valkovičovi a Ing. Jiřímu Matúšovi jako výraz ocenění jejich dlouholeté práce pro Komoru.

Z vystoupení hostů

Na valné hromadě vystoupila senátorka Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, která ocenila náročnou práci autorizovaných osob v rámci výkonu svého povolání a nabídla pomoc při řešení připomínek k navrhovaným zákonům.

Krajský úřad Zlínského kraje zastupoval Zbyněk Fojtíček, radní pro oblast investic a dotací, který seznámil účastníky valné hromady s plánem investic na rok 2023 a popřál jim hodně úspěchů v roce 2023.

Za Kancelář architekta města Zlína vystoupil Ing. arch. Jindřich Nový, který ohodnotil probíhající spolupráci mezi touto kanceláří a Oblastní kanceláří ČKAIT Zlín.

Střední průmyslovou školu stavební Valašské Meziříčí zastupovala Ing. arch. Alena Carbolová, která ocenila spolupráci při organizaci studentské soutěže Stavba roku 2021 Zlínského kraje.

V příspěvku Ing. Karla Chudárka, ředitele Správy Zlín Ředitelství silnic a dálnic ČR, byli přítomní informováni o postupu přípravy a realizace dálnice D49 Hulín – Fryšták a přípravy stavby silnice I/57 Semetín – Bystřička.

Na závěr tohoto bloku vystoupili zástupci pojišťovacího makléře GrECo lnternational s.r.o. Ing. Petra BartoníčkováMgr. Jakub Doležel, kteří poskytli informace o stavu a vývoji pojištění autorizovaných osob z hlediska výkonu jejich povolání.

Ze závěrů a usnesení Valné hromady oblasti Zlín

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Zlín za rok 2022 a plán činnosti výboru a oblastní kanceláře na rok 2023. Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti oblastní kanceláře Zlín a činnosti výboru v roce 2022. Dále vzala na vědomí informace předsedy Komory Ing. Špalka o práci Představenstva ČKAIT a ostatních orgánů Komory v roce 2022 a informace ředitele Kanceláře Komory Ing. Hnízdila o vnitřních záležitostech Komory.

Valná hromada oblasti Zlín zvolila aklamací 9 delegátů (a jejich případné náhradníky), kteří se budou účastnit volebního Shromáždění delegátů ČKAIT na podzim 2023, a současně zmocnila předsedu výboru oblasti, aby za zvolené delegáty, kteří se nebudou moci zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky dle potřeby bez ohledu na pořadí volby.

Do orgánů ČKAIT byli nominováni tito kandidáti: Ing. Věra Řehůřková (představenstvo), Ing. Ladislav Smola (dozorčí rada), Ing. Lenka Greslová (stavovský soud).

Valná hromada svým usnesením uložila výboru oblasti Zlín, aby zajistil plánovaný rozsah odborného vzdělávání a tím i naplnění čerpání finančních prostředků v rámci povoleného limitu. Současně valná hromada uložila zvoleným delegátům oblasti Zlín, aby podpořili na Shromáždění delegátů ČKAIT schválení hlavních úkolů činnosti ČKAIT na rok 2023 a schválení rozpočtu ČKAIT na rok 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.