Anketa: Je stávající výše připojištění a zakladního profesního pojištění dostatečná?

* Údaje za roky 2020, 2021, 2022 a 2023 se ještě mohou změnit, neboť stále dochází k dohlašování škodních událostí. Výraznou změnu můžeme očekávat pro roky 2022 a 2023. Stav k 31. březnu 2023.
* Údaje za roky 2020, 2021, 2022 a 2023 se ještě mohou změnit, neboť stále dochází k dohlašování škodních událostí. Výraznou změnu můžeme očekávat pro roky 2022 a 2023. Stav k 31. březnu 2023.

Pojišťovací komise ČKAIT oslovuje členskou základnu a prostřednictvím ankety chce zjistit názor autorizovaných osob na aktuální výši připojištění a základního profesního pojištění. Anketa byla zahájena 4. dubna 2023 a bude ukončena 15. června 2023.

V časopise Z+i vás pravidelně informujeme o pojištění profesní odpovědnosti, o principech tohoto pojištění a také o vašich zákonných povinnostech v případě náhrady škody vzniklé při odborné činnosti ve výstavbě.

Nárůst vyplacených škod

Aby byly naše údaje aktuální, průběžně sledujeme přípravu nových právních předpisů, analyzujeme pojistný trh a také vedeme statistiky o výši vyplacených škod, které vznikají v důsledku profesního pochybení členů ČKAIT. Z těchto statistik jasně vyplývá, že při odborných činnostech ve výstavbě roste průměrná výše vyplacené škody. To je ovšem s ohledem na více než dvojnásobný nárůst cen stavebních prací i materiálů poměrně samozřejmé.

Současné základní pojištění kryje škody do 250 000 Kč za rok

S ohledem na výše uvedené máme pochybnosti o tom, zda je pro vás dostačující současný základní limit pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. Při pohledu na historický vývoj tohoto limitu od doby, kdy vznikla Inženýrská komora, není trend nárůstu dané částky rovnoměrný, a to i bez ohledu na současné zdražování. Při vzniku ČKAIT v roce 1993 byl základní limit pojistného plnění nastaven ve výši 100 000 Kč. Od té doby jsou AO kontinuálně pojištěné a tento limit se historicky změnil pouze jednou. V roce 2004 došlo k navýšení částky na 250 000 Kč a dále zůstal limit pojistného plnění stejný až do současnosti, kdy dochází k enormnímu zdražování takřka ve všech oblastech.

Výhodné skupinové připojištění

Na základní pojištění sjednané ČKAIT je možné navázat individuálním připojištěním autorizovaných osob s vyššími limity pojistného plnění formou přihlášky. Nebo lze využít zvýšeného skupinového pojištění, k němuž se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře. Nyní ho využívá zhruba 2300 autorizovaných osob. Pojistné pro limit pojistného plnění ve výši 2 mil. Kč činí 4660 Kč, pojistné pro limit pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč činí 8420 Kč.

Zaměstnanci jsou odpovědni do 4,5 násobku hrubé odměny

Autorizované osoby vykonávající odbornou činnost ve výstavbě pouze jako zaměstnanci jsou „chráněny“ zákoníkem práce. Zaměstnanci odpovídají za jimi způsobenou škodu do výše max. 4,5 násobku jejich celkového výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobili škodu (průměrná hrubá měsíční mzda vč. odměn). Ostatní odpovídají za škodu do její plné výše.

Váš názor je pro nás velmi důležitý

V návaznosti na enormní zdražování a výše uvedená fakta potřebujeme znát váš názor, zda je pro vás současný základní limit pojistného plnění ve výši 250 000 Kč dostačující. Proto jsme se rozhodli uspořádat anketu vztahující se k pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob, zejména k současnému limitu pojistného plnění.

Anketní otázky

1. Odbornou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. vykonávám jako

 • Svobodný inženýr
 • OSVČ
 • Zaměstnanec
 • Pouze zaměstnanec
 • Majitel či jednatel s.r.o. (v.o.s.)
 • Odpovědný zástupce
 • Jinak

2. Odbornou činnost ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb. vykonávám jako

 • Projektant
 • Stavbyvedoucí
 • Technický dozor stavebníka
 • Jinak

3. Jaký základní limit pojistného plnění byste považoval/a za dostačující?

 • Stávající výše 250 tis. Kč
 • 300 tis. Kč
 • 400 tis. Kč
 • 500 tis. Kč
 • Jiný

4. Zvýšení základního limitu pojistného plnění může znamenat zvýšení členského příspěvku, neboť pojistné za základní limit je zahrnuto v členských příspěvcích.

 • Souhlasím
 • Nesouhlasím

5. Zvýhodněné zvýšené skupinové pojištění ve variantách 2 mil. Kč a 5 mil. Kč, které je dobrovolné a každý si je hradí z vlastních prostředků, považuji za dostačující.

 • Ano
 • Ne

6. Zvýhodněné zvýšené skupinové pojištění bych navrhoval/a v ještě větší výši.

 • 8 mil. Kč
 • 10 mil. Kč

Pokud jste formulář dosud nevyplnili, můžete tak učinit zde.

 

Mgr. Jakub Doležel
GSM: +420 725 321 530
e-mail: j.dolezel@greco.cz

Ing. Petra Bartoníčková
GSM: +420 728 130 266
e-mail: p.bartonickova@greco.cz

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.