Valná hromada České Budějovice 2023

1. března 2023 se na tradičním místě konání v Clarion Congress hotelu uskutečnila Valná hromada oblasti České Budějovice. Z celkového počtu 1810 členů oblasti bylo přítomno 105, tj. 6 % autorizovaných osob.

Úkolem valné hromady bylo zvolit 11 delegátů a náhradníky na Shromáždění delegátů 2023, schválit Zprávu o činnosti výboru a oblastní kanceláře za rok 2022, schválit plán práce, program celoživotního vzdělávání a rozpočet na rok 2023. Vzhledem k počtu přítomných členů se jednalo podle bodů programu v pozvánce.

Ze zprávy o činnosti českobudějovické oblasti

Předseda oblasti Ing. František Hladík v úvodu svého vystoupení přivítal účastníky valné hromady a hosty. Ve své zprávě informoval o činnosti kanceláře. V roce 2022 se v rámci celoživotního vzdělávání konalo celkem 17 akcí, kterých se účastnilo 755 osob:

 • semináře (4) – celkem 58 účastníků
 • webináře (2) – celkem 481 účastníků
 • konference (1) – celkem 21 účastníků
 • prezentace odborných firem (1) – celkem 74 účastníků
 • exkurze, výstavy, veletrhy (9) – celkem 121 účastníků

Předseda oblasti poděkoval za spolupráci v uplynulém období zástupcům těchto organizací: Krajský úřad Jihočeského kraje, Statutární město České Budějovice, Komora civilních techniků, architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salzburg, Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká vodohospodářská společnost ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Unie mostařů České republiky, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, SPŠ+VOŠ Volyně, SOU a SOŠ Písek. Vyjádřil přesvědčení, že vzájemně dobrá a prospěšná spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

V rámci celoživotního vzdělávání připravil výbor na rok 2023 následující akce:

 • Odborný seminář k problematice mostních konstrukcí
 • Mezinárodní konference Dřevostavby-VOŠ Volyně
 • Stavební zákon v praxi
 • Veletrh úspor energií WELS
 • Odtokové armatury
 • Vícedenní odborná exkurze
 • Exkurze na rekonstrukci nádražní budovy v Českých Budějovicích
 • FOR ARCH Praha
 • Konference Defekty budov 2023
 • PRESTA 2020–2022
 • Adventní setkání
 • Zpravodaj

Hospodaření oblasti

skutečnost 2022 plán 2023
Režie a mzdy 11 415 89 Kč 12 630 000 Kč
Odborná činnost 449 856 Kč 532 000 Kč
Celkem 15 914 45 Kč 1 795 000 Kč

Součástí programu byla i zpráva Dozorčí rady ČKAIT o provedené kontrole činnosti oblasti s konstatováním „bez závad“. Členka dozorčí komise Ing. Šárka Janurová zprávu doplnila o konkrétní poznatky plynoucí z kontrol deníků AO.

Z vystoupení hostů

Čestní hosté i zástupci spolupracujících organizací v diskuzních příspěvcích dobře hodnotili naši vzájemnou spolupráci a její prospěšnost. Zástupci společnosti GrECo zdůvodnili důležitost a význam pojištění AO i vzhledem k vztahu na CŽV.

Plánované vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka, který se nemohl jednání osobně zúčastnit, bylo nahrazeno přednesením jeho zprávy předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem. Ten mimo jiné připomenul volby do orgánů Komory při Shromáždění delegátů 2023, vyzval k zapojení členů do jednotlivých aktivů, informoval o oslavách 30. výročí Komory, celkovém hospodaření ČKAIT, stále neukončené rekodifikaci stavebního zákona, připravované novele autorizačního zákona i o jednání k optimalizaci honorářů za práci AO a zdůraznil důležitost spolupráce orgánů Komory s odbornými školami a partnery.

V souladu s programem byly předány pamětní medaile k 30. výročí založení ČKAIT. Za dlouholetou činnost v oblasti byli odměněni Kateřina Kovalovská, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek a Pavel Otruba.

Závěry a usnesení Valné hromady českobudějovické oblasti

V závěru jednání bylo přijato usnesení Valné hromady oblasti České Budějovice, které je zveřejněno na webové stránce oblasti. Usnesení ukládá následující úkoly:

 • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2023 v souladu s usnesením, vyhodnotit závěry diskuze a vystoupení hostů valné hromady.
 • Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
 • Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.
 • Valná hromada dále navrhla kandidáty do orgánů Komory.
 • V předsálí probíhala prezentace k 30. výročí ČKAIT, uskutečnil se prodej publikací IC ČKAIT a představily se firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a Energy Centre České Budějovice.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.