Valná hromada Karlovy Vary 2023

21. února 2023 se v krajské knihovně uskutečnilo jednání Valné hromady oblasti Karlovy Vary. Z celkového počtu 868 členů oblasti bylo přítomno 63, tj. 7,6 % autorizovaných osob. Byli zvoleni 2 členové výboru oblasti na období do voleb na valné hromadě v roce 2024 a bylo vybráno 6 delegátů, kteří budou vysláni na Shromáždění delegátů.

Partnerské organizace zastupovali Ing. Anna Vlášková, oblastní manažerka SPS ČR pro Karlovarský kraj, a Ing. Jaroslav Korbelář, předseda OP ČSSI Karlovy Vary. Valné hromady se zúčastnili i hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ KK Ing. arch. Jana Kaválková, náměstek primátorky Města Karlovy Vary Martin Dušek, ředitel Kanceláře architektury Města Karlovy Vary Ing. arch. Karel Adamec a představitelé středních škol stavebních – PaedDr. Zdeněk Hrdina (SPŠS a OA Kadaň) a Ing. Jan Kümmel (SOŠS Karlovy Vary). Za republikové orgány Komory byli hosty valné hromady předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a ředitel Kanceláře ČKAIT Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Při přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2022 byla promítána prezentace „30 let ČKAIT“.

O činnosti oblasti Karlovy Vary

 • Veškeré úkoly uložené valnou hromadou pro rok 2022 byly splněny.
 • Počet členů oblasti ČKAIT v Karlových Varech dosáhl počtu 868 členů k 31. prosinci 2022. Zasedání výboru se konala pravidelně jednou za měsíc kromě letních prázdnin.
 • Pokračoval prodej publikací IC ČKAIT – byl prodán materiál za 5825 Kč, tj. celková tržba byla 6,71 Kč/člen.
 • Kancelář organizačně zajišťovala 26. Mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovarsko na téma „Město a průmysl“ v hotelu Thermal v Karlových Varech.
 • V roce 2022 bylo zajišťováno odborné vzdělávání pro členy ČKAIT bezplatně. Uskutečnilo se 14 akcí za účasti 477 členů ČKAIT. Průměrná účast na jednu akci byla 34 členů = 4 % členské základny.
 • Ve dnech 18.–21. srpna 2022 se v maďarském Bogácsi uskutečnilo setkání „Malé V4“ za účasti delegací z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska.
 • 27. Adventní setkání inženýrů a techniků Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje se uskutečnilo na zámku ve Štědré. Byla uspořádána prohlídka zámku s odborným výkladem starosty pana Pánka a na závěr vystoupil „zpívající právník“ JUDr. Ivo Jahelka.
 • Spolupráce se středními stavebními školami pokračovala i nadále – zejména se SPŠS a OA Kadaň.

Úkoly na rok 2023

 • Spolupracovat a plnit úkoly vyplývající ze smlouvy s HZS ČR KK.
 • Pokračovat ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary v souvislosti s předpokládaným převzetím záštity nad pořádáním 27. ročníku Mezinárodní konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023, která se uskuteční v říjnu 2023.
 • Zajišťovat podle zájmu členů oblasti semináře v okruhu B CŽV.
 • Podílet se na přípravě 25. ročníku Soutěže studentů SPŠS a Soutěže o nejlepší studentský projekt. Finanční podporu soutěže odsouhlasilo i pro rok 2023 Představenstvo ČKAIT.
 • Podílet se na přípravě a průběhu soutěže Stavba Karlovarského kraje 2023 ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIA – Krajské rady výstavby KK. Garantem soutěže je RSS Karlovy Vary.
 • Připravit a organizačně zajistit 28. ročník tradičního Adventního setkání v prosinci 2023.
 • Spolupracovat s RSS a OP ČSSI na přípravě slavnostního večera k DSA Karlovarského kraje.

Vystoupení hostů na valné hromadě

Ing. Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje, informoval o dotaci ve výši 3 miliard Kč pro rozvoj regionu do roku 2030. V současné době je dokončována rekonstrukce Císařských lázní, dokončují se další obchvaty na D6 a v plánu je rozšíření letové dráhy na Karlovarském letišti.

Ing. arch. Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ KK, podala informaci o „Programu rozvoje KK na období 2021–2027“ a připravovaných územních studiích zveřejňovaných na webových stránkách Karlovarského kraje.

Ing. Vlášková oficiálně vyhlásila 22. ročník soutěže Stavba Karlovarského kraje a informovala, že v rámci Dnů stavitelství a architektury KK se uskuteční slavnostní večer 22. června 2023. Během něj budou vyhlášeni vítězové a předána ocenění pro vyhodnocené stavby a projekty a pro stavbyvedoucího a projektanta roku 2023, dále bude udělena cena Osobnost stavitelství Karlovarského kraje 2023 a budou vyhlášeni a oceněni vítězové Soutěže SPŠS. Svoji cenu předá rovněž časopis Stavebnictví.

PaedDr. Hrdina, ředitel SPŠS a OA Kadaň, ocenil spolupráci s OK ČKAIT KV.

V plodné diskuzi vystoupil Ing. Jan Kopička, který hovořil o činnosti a povinnostech koordinátora bezpečnosti práce.

Valná hromada schválila:

 • Zprávu o činnosti za rok 2022 a plán činnosti pro rok 2023.
 • Informaci Ing. Špalka o splněných úkolech ČKAIT v roce 2022.
 • Uložila delegátům na SD podpořit hlavní úkoly ČKAIT v roce 2023.
 • Zplnomocnila Ing. Pavla Pospíšila, zástupce předsedy oblasti, v případě neúčasti zvolených delegátů nominovat náhradníky k účasti na SD v Praze.
 • Pro usnesení valné hromady hlasovalo 63 delegátů.
 • Na závěr v průběhu rautu proběhla neformální diskuze všech účastníků valné hromady.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.