Ze zasedání představenstva v únoru 2023

ČKAIT na konci března podepsala smlouvu o koupi nemovitosti v ulici Legerova 10 v Praze, čímž splnila úkol vytyčený na Shromáždění delegátů 2022. Výhodným nákupem nejen zabránila tomu, aby současná inflace znehodnotila úspory Komory v celkové výši 75 mil. Kč, ale zároveň vyřešila nedostatek kancelářských prostor, které potřebuje pro rozšiřující se služby poskytované nyní již více než 32 tisícům autorizovaných osob. V nově koupené budově za 105 mil. Kč je 8 bytových jednotek s celkovou užitnou plochou 912 m² a v přízemí dvě nebytové jednotky s užitnou plochou 164 m². Přízemí a zatím zcela nevyužité podkroví v budoucnu plánuje ČKAIT využít jako administrativní a konferenční prostory. Příjmy z pronájmu aktuálně činí 2,544 mil. Kč za rok, čímž zhruba z 90 % pokrývají splátky úvěru. V současné době Komora vlastní již tři nemovitosti: jednu v Brně (Vrchlického sady) a dvě v Praze 2.
ČKAIT na konci března podepsala smlouvu o koupi nemovitosti v ulici Legerova 10 v Praze, čímž splnila úkol vytyčený na Shromáždění delegátů 2022. Výhodným nákupem nejen zabránila tomu, aby současná inflace znehodnotila úspory Komory v celkové výši 75 mil. Kč, ale zároveň vyřešila nedostatek kancelářských prostor, které potřebuje pro rozšiřující se služby poskytované nyní již více než 32 tisícům autorizovaných osob. V nově koupené budově za 105 mil. Kč je 8 bytových jednotek s celkovou užitnou plochou 912 m² a v přízemí dvě nebytové jednotky s užitnou plochou 164 m². Přízemí a zatím zcela nevyužité podkroví v budoucnu plánuje ČKAIT využít jako administrativní a konferenční prostory. Příjmy z pronájmu aktuálně činí 2,544 mil. Kč za rok, čímž zhruba z 90 % pokrývají splátky úvěru. V současné době Komora vlastní již tři nemovitosti: jednu v Brně (Vrchlického sady) a dvě v Praze 2.

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných na letošním prvním zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 23. února 2023 v Praze.

Představenstvo schválilo zápis z 24. listopadu 2022 bez připomínek. Mezi řádnými jednáními bylo schváleno per rollam: 7. prosince 2022 – pravidla pro pořádání konferencí [pro 12 – zdržel se 0 – proti 3], 17. ledna 2023 – složení profesního aktivu pro obor Geotechnika [pro 10 – zdržel se 3 – proti 2], 29. ledna 2023 – žádosti o udělení záštity na akce Hala roku akademik, Hala roku junior, Hala roku advance – FSv ČVUT v Praze; konference Izolace 2023 – A.W.A.L.; FOR Wood, FOR Pasiv, FOR Interior – ABF [pro 13 – zdržel se 0 – proti 2].

Koupena budova v Legerově ulici v Praze 2

Na základě usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2022 bod C.1 a návrhu předsedy představenstvo schválilo nákup nemovitosti v ulici Legerova 888/10 v Praze 2 za podmínek uvedených ve smlouvě částečně financované úvěrem za podmínek specifikovaných v nabídce a se zřízením zástavního práva banky k nemovitosti v ulici Sokolská 1498/15 v Praze 2 [pro 13 – zdržel se 1 – proti 1].

Stav autorizací a žádostí

V Praze je pro sliby v roce 2023 opět zajištěna Betlémská kaple. Budou se konat v termínech 27. 4., 22. 6., 31. 10., 30. 11. Termíny slibů v Brně budou 14. 4., 23. 6., 8. 12.

Stav autorizací k 22. únoru 2023 Celkem Region Praha Region Brno
Autorizované osoby ČKAIT 32 252 20 498 11 754
Žádostí o autorizaci 473 261 212
Poznámka: Region Praha zahrnuje české kraje, Region Brno zahrnuje kraje Moravy, Slezska a Kraj Vysočina.

Zpráva o průběhu hospodaření ČKAIT

Výsledky hospodaření za rok 2022 – Podle předběžného návrhu roční účetní uzávěrky ČKAIT bude výsledek hospodaření za rok 2022 končit se ztrátou cca 1,0 mil. Kč. Návrh daňového přiznání za minulý rok bude připraven k jednání Představenstva ČKAIT 20. dubna 2023. Ekonomická komise ČKAIT přezkoumá příčiny ztráty v hospodaření a podá Představenstvu ČKAIT podrobnou zprávu. Ekonomická komise ČKAIT bude svolána na 28. března 2023 do Prahy od 10:00 hodin.

Úpravy rozpočtu na rok 2023 – Shromáždění delegátů na svém jednání 24. září 2022 schválilo rozpočet ČKAIT na rok 2023. S ohledem na existující rezervu je prováděna úprava tohoto rozpočtu: zvýšením některých položek, ale i snížením jiných. Členové Představenstva ČKAIT obdrželi návrh úprav v rozpočtu. Byly do něj zapracovány tyto zásady:

  • využití rozpočtové rezervy;
  • revize příjmové části s ohledem na menší nárůst členské základny;
  • zvýšení výdajů podle zkušeností z roku 2022;
  • potřeba šetřit ve výdajích;
  • nutnost předpokládat nedostatek finančních prostředků v závěru roku s ohledem na investování do nákupu budovy.

Ing. Motyčka předložil směrnice pro rok 2023 a představenstvo je schválilo: Směrnice č. 1: Výše členských příspěvků a ostatní poplatky ČKAIT, Směrnice č. 2: Pravidla pro služební cesty a odborné exkurze ČKAIT, Směrnice č. 3: Účtový rozvrh a střediska a zakázky ČKAIT 2023 [pro 13 – zdržel se 0 – proti 1], Směrnice č. 5: Objednávky ČKAIT [pro 11 – zdržel se 2 – proti 1]. Návrh Směrnice č. 4: Podpisový řád ČKAIT bude rozeslán a předložen na dubnovém jednání.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2024 – Nyní se připravuje a bude předložen Představenstvu ČKAIT na dubnovém zasedání tak, aby na červnovém jednání mohl být ukončen. Bude předmětem projednání a schválení na Shromáždění delegátů dne 21. října 2023.

Hospodaření Informačního centra ČKAIT

Hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., bylo v roce 2022 ziskové. V současné době se připravuje návrh daňového přiznání. Představenstvo ČKAIT schválilo výsledek hospodaření a pověřilo Dozorčí radu Informačního centra ČKAIT, s.r.o., kontrolou a schválením daňového přiznání [pro 14 –zdržel se 0 – proti 0]. Jednání Dozorčí rady Informačního centra ČKAIT, s.r.o., bylo svoláno na 7. března 2023 do Prahy od 13:30 hodin. Představenstvo uložilo jednatelům Informačního centra ČKAIT, s.r.o., předložit dozorčí radě podrobný rozbor nákladů na vydávání časopisu Stavebnictví v roce 2022.

Představenstvo uložilo Středisku vzdělávání a informací připravit kalkulaci na vydávání časopisu Stavebnictví a dále ukládá poptat nabídku externí společnosti na vydávání časopisu.

Pojištění autorizovaných osob

Stav pojistných událostí dle informací pojišťovacího makléře je od 1. ledna 2011 do 13. února 2023 následující:

  • vyplacené plnění = 96 363 108 Kč;
  • vytvořené rezervy = 49 342 321 Kč;
  • zasloužené pojistné = 229 737 629 Kč;
  • škodní průběh = 63,42 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového pojištění).

Připravuje se věcná novela autorizačního zákona

V legislativním plánu prací na rok 2024 je věcná novela autorizačního zákona (AZ). Termín pro zaslání našich návrhů na úpravu byl ministerstvem stanoven na konec března. Požádáme o prodloužení termínu do konce května. Představenstvo pověřuje předsedu Autorizační rady ČKAIT Ing. Vokurku koordinací přípravy tezí novely AZ ve spolupráci s Legislativní komisí. Výsledný návrh bude předložen na jednání představenstva v dubnu. Do 12. března mají své návrhy zasílat profesní aktivy, komise a oblasti a orgány Komory.

Stavební zákon je v Poslanecké sněmovně

Ing. Špalek a Ing. Hladík informovali představenstvo o posledním vývoji nového stavebního zákona. Zákon bude projednáván v Poslanecké sněmovně ve 2. čtení začátkem března. V návrhu zůstaly městské předpisy pro Prahu, Brno a Ostravu. ČKAIT s tímto zásadně nesouhlasí a dlouhodobě požaduje jednotné předpisy s uvolněnou možností umísťování staveb. I nadále probíhají jednání o povinném dozoru projektanta pro všechny, i soukromé stavby. Dále proběhla jednání v Parlamentu ČR v poslaneckých klubech a s vybranými poslanci, na kterých byly prezentovány naše požadavky.

Zhodnocení valných hromad

Všechny doposud uskutečněné valné hromady proběhly řádně, v souladu s řády ČKAIT, zvolily své delegáty na volební Shromáždění delegátů ČKAIT. Některé výbory oblastí představily valné hromadě návrh kandidátů do orgánů ČKAIT. Diskuze na valných hromadách byla nejčastěji o elektronických autorizačních razítkách a povinných datových schránkách pro autorizované osoby od 1. července 2023 a schránkách pro OSVČ od 1. ledna 2023.

Různé a informace z jednání

Ing. Špalek, předseda ČKAIT, informoval o nabídce zástupců akademické sféry, předložené na VH Brno, na spolupráci k řešení problematiky soudních znalců. Informoval o přehledu výstupů ČKAIT v médiích v roce 2022.

Prof. Materna, 1. místopředseda, informoval o jednání k problematice Zelená úsporám na zasedání ECEC.

Ing. Pater, místopředseda, informoval o konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Ing. Drahorád informoval o Společném prohlášení ČKA a ČKAIT k architektonicko-konstrukčním soutěžím na stavby. Jedná se o obecnou podporu výběru nejvhodnějšího řešení pomocí architektonické soutěže tam, kde je to vhodné a účelné. Představenstvo podporuje společné stanovisko s úpravou [pro 14 – zdržel se 0 – proti 0]. Stanovisko je přílohou zápisu.

Ing. Filip informoval o své účasti na Inženýrském dni v Bavorsku, dále popsal spolupráci s CACE a Ing. Zárubou (správce webu CenyZaProjekty.cz) na cenových normativech za projektové práce u dopravních staveb. Předložil návrh na pojištění odpovědnosti funkcionářů za jejich činnost. Představenstvo ukládá pojišťovací komisi zjistit možnosti pojištění funkcionářů, které nekryje pojistná smlouva. Zároveň ukládá prověřit správnost používaného disclaimeru.

Ing. Hladík informoval o vyhlášení dalšího ročníku PRESTA Jižní Čechy. Vyhlášení výsledků proběhne na slavnostním večeru stavbařů dne 11. dubna 2023 v Českých Budějovicích.

Prof. Kabele informoval o aktivitách profesního aktivu pro energetické auditorství v oblasti přípravy webináře se zaměřením na novinky v národních i evropských právních předpisech. V souvislosti s účastí ČKAIT v externím poradním sboru evropského projektu Bus Go Circular bude v rámci webináře zařazeno i téma možnosti využití principů oběhového hospodářství ve stavebnictví. Dále informoval o změnách vyhlášek v oblasti energetické náročnosti budov, plánovaném zavedení hodinového kroku výpočtu energetické náročnosti budov, vydání publikace „Hodinová data“ a stavu procesu schvalování revize evropské směrnice o energetické náročnosti budov.

Ing. Loukota předložil návrh na rozšíření redakční rady časopisu Z+i o JUDr. Kuzmovou a Mgr. Machačkovou a představenstvo ho schválilo [pro 12 – zdržel se 0 –proti 0].

Ing. Majer navrhuje otevřít téma vlivu ceny projektových prací na stavby placené z dotačních titulů. Dále předložil návrh složení přípravného výboru konference Dopravní stavby, představenstvo bere složení na vědomí.

Ing. Řehůřková předložila žádosti o záštity nad konferencí Energetická krize – Asociace pro urbanismus a územní plánování, konferencí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2023 – Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, konferencí Bezpečně Spolu 2023 – Společné vize bezpečnosti na staveništi, mezinárodním veletrhem Festival architektury 2023 – Rady pro zelené střechy, veletrhem FOR ARCH 2023 – spol. ABF, veletrhem FOR Interior 2023 – spol. ABF [pro 13 – zdržel se 0 – proti 0].

Ing. Šafařík informoval o dalším jednání členů v oboru Geotechnika s členy profesního aktivu a členy ČAIG. Ing. Špalek se tohoto jednání zúčastnil. Některé otázky byly vyjasněny, u dalších bude jednání pokračovat a budou se řešit sporné body.

Ing. Vaverka informoval o problémech s požadavky na výkaz výměru ve veřejných soutěžích. Dále informoval o rozdílné metodice krajů na umísťování fotovoltaických panelů na střechách. Dne 9. března proběhne na fondu životního prostředí jednání o programu Nová zelená úsporám Light s vyhodnocením stávajícího stavu a změn pro rok 2024.

Ing. Zdařilová informovala o stále větším tlaku organizací zabývajících se bezbariérovým řešením staveb na chyby v projektových dokumentacích. Dále informovala o prodloužení termínu uzávěrky přijímání přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory do konce února. V květnu bude o vítězích rozhodovat porota a návrh rozhodnutí předloží na výjezdním jednání představenstva.

Ing. Hnízdil předložil k řešení členské příspěvky autorizovaných inspektorů. Představenstvo uložilo Ing. Vaverkovi, jako členu Koordinační rady inspektorů, aby rada dořešila problém neplatičů, příp. navrhla ministerstvu možnost odvolat inspektora pro neplacení členských příspěvků (viz § 151 stavebního zákona: Ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů atd.). Představenstvo schválilo složení komise pro realizaci a nového předsedu aktivu PBS [pro 13 – zdržel se 0 – proti 0]. Představenstvo stanovilo konec května 2023 jako nejzazší termín pro podání návrhů kandidátů do orgánů ČKAIT.

Ing. Vokurka informoval o konci funkčního období autorizační rady k 31. červnu 2023. Představenstvo musí navrhnout nové složení AR a zaslat ministerstvu podklady k jejich jmenování. Na dubnovém jednání bude návrh uzavřen. Informoval o skutečnosti, že někteří zkušební komisaři začínají lektorovat na přípravných seminářích k autorizaci. Vyšlo nové vydání Rozsahu požadavků pro ověřování odborné způsobilosti. Ing. Vokurka dále navrhuje znovu jednat se zástupci GŘ HZS o přechodném období v zákoně o požární ochraně staveb a kategorizaci staveb.

Přehled úkolů

Ing. Loukota – Sledovat případ zřícené střechy tělocvičny v České Třebové.

Ing. Drahorád – Navrhnout zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV.

Ing. Vokurka – Zkontrolovat studijní plány škol, jejichž absolventi žádají o autorizaci v oboru Geotechnika.

Ing. Hnízdil, Ing. Vokurka – Zpřístupnit e-learning na testy z právních předpisů členům ČKAIT.

Ing. Řehůřková – Změnit formulář o udělení záštity ČKAIT.

Ing. Motyčka – Připravit systém kompetencí a finančních limitů.

Ing. Mráz – Ukládá jednatelům IC ČKAIT, s.r.o., předložit dozorčí radě podrobný rozbor nákladů na vydávání časopisu Stavebnictví v roce 2022.

Ing. Mráz – Zjistit v rámci pojišťovací komise možnosti pojištění funkcionářů, které nekryje pojistná smlouva D&O.

Ing. Vaverka – Dořešit neplatiče, příp. navrhnout ministerstvu možnost odvolat inspektora pro neplacení členských příspěvků.

Jednání se účastnili

Přítomní členové představenstva: Ing. Robert Špalek – předseda; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – 1. místopředseda; Ing. František Hladík – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. Jindřich Pater – místopředseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda dozorčí rady; Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář

Následující zasedání: 20. 4. 2023, 23.–25. 6. 2023 (OK Hradec Králové), 21. 9. 2023, 23. 11. 2023.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.