Valná hromada Olomouc 2023

7. února 2023 se v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého konala Valná hromada oblasti Olomouc. Z celkového počtu 1557 členů bylo přítomno 67 autorizovaných osob (tj. 4,3 %).

Letošní valná hromada se oproti minulému roku konala v běžném termínu a bez jakýchkoliv omezení. Musíme však bohužel konstatovat, že účast byla za poslední roky jedna z nejnižších a podobný úbytek AO pozorujeme i na jiných prezenčních akcích připravovaných naší kanceláří.

Z důvodu zkrácení doby konání valné hromady jsme přistoupili k omezení účasti hostů z řad zástupců partnerských organizací, státní správy a samosprávy. Vzhledem k dobré spolupráci jsme však rádi uvítali vedoucí Stavebního úřadu Olomouc – JUDr. Evu Hýravou a naše dva významné členy Ing. Anežku Najdekrovou a Ing. Miroslava Najdekra, CSc.

Za vedení Komory se valné hromady zúčastnil Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, místopředseda a člen představenstva, a Ing. Michal Majer. Taktéž jsme rádi uvítali Ing. Daniela Pieczku coby zástupce Dozorčí rady ČKAIT. Nemůžeme opomenout ani aktivní účast pana ředitele Ing. Radka Hnízdila, Ph.D., který vystoupil v rámci diskuze, a Ing. Markéty Kohoutové ze Střediska vzdělání a informací ČKAIT.

Z činnosti oblasti Olomouc

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Zdeněk Rozsypal ujal řízení valné hromady a podařilo se bez větších obtíží schválit její scénář i jednotlivé komise.

Ing. Jiří Kožušníček, předseda oblasti, informoval nejen o plnění základních úkolů z minulé valné hromady, ale také o účasti na všech připravovaných akcích v rámci oblasti. Zejména díky velmi dobře obsazeným webinářům týkajícím se řešení energetické bilance rodinných domů se nám podařilo zaujmout za uplynulý rok 2151 členů. Rovněž 5 exkurzí na stavby v našem kraji mělo slušnou účast a zejména dobrou odezvu z řad jejich účastníků. Co nás bohužel stále provází, je velmi omezené zapojení nových členů do práce Komory. V příspěvku předsedy oblasti zazněla jak informace o mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách členství v Komoře nebo spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, tak i zpráva o tom, co nového pro kolegy naše kancelář připravuje a jaké budou její finanční možnosti v tomto roce.

Z vystoupení hostů

Ing. Daniel Pieczka ve svém vystoupení okomentoval aktivity Dozorčí rady ČKAIT, provedl nás základní statistikou týkající se stížností a pochybení AO a shrnul, kolik pochybení bylo po prošetření dále řešeno. Všechny přítomné samozřejmě informoval též o kontrole oblastní kanceláře, která proběhla 27. ledna 2023 (s výrokem „bez pochybení“). Za minulý rok bylo v naší oblasti podáno 51 nových žádostí a zkontrolováno 68 autorizačních deníků, přičemž 13 z nich vykazovalo nedostatky. Na závěr svého vystoupení pak Ing. Pieczka pochválil i spolupráci s dozorčí komisí v Brně a našimi zástupci.

Ing. Robert Špalek informoval ve svém vystoupení o akcích Komory ohledně novely nového stavebního zákona, spolupráci s VŠ, přípravě cenových normativů spolu se zástupci ČSSI, o nové komoře geodetů či setkání V4 ve Valeči, kam se sjeli zástupci komor z okolních států. Mezi mnoha dalšími informacemi zazněly i zprávy o přípravě koupě nového objektu pro ústředí Komory kousek od Sokolské 15 – v ulici Legerova.

Na závěr svého vystoupení pak předseda Špalek spolu s předsedou oblasti předali manželům Najdekrovým pamětní plakety, nejen za jejich dlouhodobou a uznávanou práci statiků, ale zejména za práci pro Komoru, aby ji tak zviditelnili a vyjádřili svůj respekt.

Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. ve svém příspěvku okomentoval navýšení členských příspěvků na současných 3500 Kč, přičemž poukázal na fakt, že od r. 2009 do r. 2022 se výše příspěvků neměnila. Taktéž uvedl, že se v posledních letech Komora potýká s menším počtem nových AO, přičemž současný stav je cca 32 300. Ve svém vystoupení se zabýval i možností volby mezi papírovou a elektronickou podobou časopisů vydávaných Komorou, změnou v přihlašování k odborným informacím uvedeným na webových stránkách ČKAIT, vydáváním elektronického razítka, používáním elektronického stavebního deníku a dalším rozšiřováním nabídky webinářů.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA kolegy informoval o změnách v rámci organizace a v plánování studia na VŠ, o činnosti centra 4.0, možnostech úpravy studijních plánů a změně počtu uchazečů z řad odborných středních škol.

Ing. Petra Bartoníčková a Mgr. Jakub Doležal, zástupci firmy GrECo International s.r.o., poskytli základní informace o pojištění a připojištění autorizovaných osob.

Závěry Valné hromady oblasti Olomouc

Valná hromada schválila předkládané zprávy a vzala na vědomí informace o hlavních úkolech na rok 2023. Bylo zvoleno 10 zástupců a 3 náhradníci na letošní říjnové Shromáždění delegátů v Praze.

K možnosti kandidovat do výboru oblasti na příští valné hromadě byli vyzváni všichni přítomní a v průběhu tohoto roku ještě rozešleme všem našim AO podrobnější informace o možnosti kandidovat do výboru oblasti nebo se podílet na chodu Komory.

V diskuzi se účastníci valné hromady vraceli zejména k informaci o zřizování a používání datových schránek a spuštění Portálu stavebníka.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.