Valná hromada Brno 2023

16. února 2023 se v kongresovém sálu hotelu Avanti konala Valná hromada oblasti Brno. Pozvánku rozeslala kancelář 4825 členům a na jednání se dostavilo 139 členů (tj. 2,9 %).

Valné hromadě předsedali prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT a předseda oblasti, Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel kanceláře ČKAIT, a Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT. Z pozvaných čestných hostů se účastnili: děkan stavební fakulty VUT Brno prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c., prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., člen vědecké rady stavební fakulty VUT, dále radní Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček, předseda brněnské pobočky ČSSI Ing. Jiří Skyva, vedoucí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje plk. Ing. Radek Miškařík a Ing. Josef Živner za Slovenskou komoru stavebních inženýrů. Za ČKAIT se dále dostavili předsedové oblastí v Praze, Ostravě a Jihlavě, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Petr Dospiva a Ing. Karel Vaverka. Dozorčí radu ČKAIT zastupoval její 1. místopředseda prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. Byli přítomni rovněž čestní členové ČKAIT Ing. Radoslav Holý, Ing. arch. Vladimír Klajmon, doc. Ing. Jan Pavlíček, Ing. Pavel Pejchal a Ing. arch. Zdena Umlášková.

Úvodem valné hromady předal předseda ČKAIT Ing. Robert Špalek spolu s 1. místopředsedou prof. Aloisem Maternou čestné medaile k 30. výročí založení ČKAIT.

Z činnosti oblasti Brno

Brněnská oblast zajišťuje ve spolupráci s ČSSI zkušební místo a také semináře k autorizačním zkouškám. Součástí organizace zkoušek je i zajišťování slibu nových členů ČKAIT. Dále má brněnská oblast na starosti majetek ČKAIT – budovu na Vrchlického sadu č. 2 v Brně, kde zajišťuje nejen chod kanceláře, ale také pronajímá bytové prostory. Ve svém vystoupení v úvodu valné hromady prof. Materna doplnil a komentoval informace uvedené ve Výroční zprávě brněnské oblasti. Rovněž byly upřesněny informace k hospodaření brněnské oblasti v roce 2022. Brněnská oblast celkově dodržela stanovený limit výdajů ve výši 2,2 mil. Kč, tj. 91 % stanoveného ročního limitu. Účastníci valné hromady byli seznámeni i s plánovaným limitem na rok 2023, který je určen schváleným rozpočtem ČKAIT na rok 2023 ve výši 2,7 mil. Kč.

V rámci programu valné hromady vzali přítomní na vědomí jména kandidátů navržených do voleb orgánů ČKAIT, tj. Představenstva, Dozorčí rady a Stavovského soudu ČKAIT, které proběhnou na Shromáždění delegátů ČKAIT dne 21. října 2023 v Praze. Dále valná hromada zvolila 30 delegátů, kteří budou vysláni na Shromáždění, a případné náhradníky.

Během jednání zazněly podnětné diskuzní příspěvky jak od hostů, tak také členů ČKAIT.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.