Valná hromada Praha 2023

28. února 2023 se v Kongresovém centru Praha konala Valná hromada oblasti ČKAIT pro Prahu a Středočeský kraj. Účastnilo se jí 192 členů z celkového počtu 11 048 pozvaných autorizovaných osob (1,74 %) a 28 hostů.

Schůzi zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský. Přivítal čestné hosty a představitele ČKAIT. Schůzi moderoval Ing. Michael Trnka ml., CSc. Všichni účastníci dostali tištěnou zprávu o činnosti oblasti, která obsahovala základní informace, zejména následující:

 • oblast Praha uskutečnila v roce 2022 celkem 45 seminářů, 63 webinářů, 2 konference a 6 exkurzí,
 • hospodaření oblasti za rok 2022 bylo vyrovnané a téměř nepřekročilo plánovaný rozpočet,
 • popis činnosti výboru,
 • informaci, že členové oblasti figurují v různých orgánech, zvláště v odborných komisích Komory a zastupují Komoru v TNK, orgánech Agentury pro standardizaci, v ÚNMZ a dále v pracovních komisích MMR a MPO.

Předseda výboru oblasti přednesl doplnění zprávy za rok 2022. Mimo jiné zdůraznil, že oblast Praha má nejmenší rozpočet i nejmenší personální zabezpečení kanceláře přepočteno na jednoho člena oblasti, přesto zajišťuje nejvíce odborných akcí pro členy celé Komory.

Uznání významných osobností

V rámci valné hromady byly předsedou ČKAIT Ing. Robertem Špalkem a předsedou oblasti Ing. Ladislavem Bukovským slavnostně předány medaile k 30. výročí založení ČKAIT.

Ocenění převzali: Ing. Jan Bořek, Ing. Jiří Frýba, Ing. Pavel Háša, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. Jan Klečka, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Milan Komínek, prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., Ing. Ladislav Richtr, Ing. Jindřich Řičica a Ing. Josef Velíšek. Ing. Jiří Klinner převzal medaili a současně i čestné členství v ČKAIT. Za oceněného doc. Ing. Karla Papeže, CSc. in memoriam převzala medaili dcera Hana Kovářová. Ing. Karel Vaverka, předseda oblasti Jihlava, předal medaili Ing. Josefu Podzimkovi.

Oceněným, kteří se nedostavili na valnou hromadu, bude medaile předána dodatečně při dalších slavnostních příležitostech. Jedná se o následující osoby: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., JUDr. Jan Mareček, Ing. Zdeněk Rylich a prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Ohlédnutí za činností Komory v roce 2022

Předseda Bukovský pochválil akce konané na oslavu 30 let Komory a doplnil, že na přípravu nebylo dostatek času, a proto nasazení všech zúčastněných bylo velmi vysoké. Dále informoval o významných skutečnostech – elektronickém autorizačním razítku či významně lepší mediální prezentaci Komory. Ocenil rozvoj celoživotního vzdělávání a rozvoj PROFESISu, promluvil o spolupráci s HZS a IZS. Informoval o změnách Stavebního řádu:

 • požadavek jednotné OTP,
 • omezení předpisů, tj. sjednocení požadavků,
 • problém odlišné OTP pro města,
 • neshodné požadavky předpisů MPSV z hlediska bezpečnosti práce, např. zábradlí; MPSV a IP odmítá podat vysvětlení, proč neplatí požadavky OTP.

Upozornil na opakované a dlouhé roky neřešené stížnosti členů na web Komory, který není uživatelsky přívětivý a neobsahuje aktuální informace. Nepřívětivost webových stránek ještě zhoršila změna přihlašování na celoživotní vzdělávání, která nebyla členům řádně vysvětlena. Poukázal na nedostatečné účinné připomínkování návrhů právních předpisů, např. ve srovnání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Závěrem ocenil efektivní práci pracovnic kanceláře oblasti a SVI a některých dalších pracovníků kanceláře.

Z vystoupení hostů

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, přednesl informace o dění v Komoře, o její prezentaci, ocenil oslavy k 30. výročí a vydání publikací SVI a IC ČKAIT.

Ing. arch. Jan Kasl, předseda ČKA, pochválil vzájemnou spolupráci komor a informoval o názorech ČKA na přípravu nového stavebního zákona.

prof. Ing. František Hrdlička, CSc., předseda dozorčí rady, informoval o podnětech a stížnostech na práci autorizovaných osob v oblasti Praha a celé ČKAIT.

Plán činnosti na rok 2023

Ing. Milan Komínek, 1. místopředseda oblasti Praha, přednesl plán činnosti výboru na rok 2023 v těchto bodech:

 • Organizace celoživotního vzdělávání a podpora výkonu profese členů ČKAIT včetně organizace odborných školení a seminářů na půdě ČKAIT.
 • Spolupráce oblasti Praha při vydávání odborných časopisů a publikací.
 • Spolupráce s odbornými organizacemi a společnostmi, zejména ČSSI, ČKA, CACE, ČAS.
 • Spolupráce se středními a vysokými školami.
 • Spolupráce s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, HZS Středočeského kraje a Integrovaným záchranným systémem hlavního města Prahy a podpora autorizovaných osob, které se účastní jimi konaných akcí.
 • Průběžné sledování technických předpisů a ČSN ovlivňujících činnost autorizovaných osob a podpora účasti při tvorbě ČSN.
 • Aktivní sledování vývoje v oblasti digitalizace stavebního řízení.
 • Výbor oblasti Praha se bude zabývat obecně vývojem výstavby v Praze a Středočeském kraji, včetně aktivní účasti na jednáních Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA).
 • Účastníci valné hromady schválili kandidátku delegátů na Shromáždění delegátů v počtu 63 osob a jejich náhradníků v počtu 18 osob.
 • Ing. Michael Trnka ml., CSc. vyzval všechny členy oblasti Praha, aby se stále hlásili do kandidátek do představenstva, dozorčí rady, dozorčí komise a stavovského soudu.

Široká diskuze se promítla do závěrečného usnesení valné hromady

Členové oblasti diskutovali zejména témata již předem avizovaná v pozvánce. Valná hromada přijala následující návrhy členů vzešlé z interní diskuze:

 • VH pověřuje delegáty SD, aby podpořili návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu Komory tak, aby byl jednoznačně stanoven proces kandidatury do jednotlivých orgánů Komory a bylo zajištěno rovné postavení všech kandidátů a předsedů oblasti. Dále aby s tímto návrhem seznámili jak výbory ostatních oblastí, tak i jednoho každého člena představenstva.
 • VH pověřuje delegáty SD, aby podpořili návrh na úpravu Volebního a jednacího řádu Komory doplněním § 14 Volebního a jednacího řádu takto: „při volbě představenstva, pokud budou zvoleni jen delegáti jednoho regionu (Čechy nebo Morava a Slezsko), připadne tomuto regionu jen 14 míst. Patnácté místo připadne kandidátovi druhého regionu, který získal nejvíce platných hlasů“. VH pověřuje předsedu oblasti, aby s tímto návrhem seznámil jak výbory ostatních oblastí, tak i jednoho každého člena představenstva.
 • Zpracovat a projednat Standard projektové dokumentace.
 • Připravit
  • doplnění § 7 odst. 2 Volebního a jednacího řádu o datové schránky,
  • informační systém Komory včetně Spisové služby a správy datových schránek.
 • Prověřit a případně upravit pravomoci jednotlivých orgánů Komory (úkol delegovat na SD – pro představenstvo) s cílem zkrátit vnitřní procesy navrhování (změn) – projednání – schvalování a uvedení v činnost ergo úprava postupů orgánů Komory tak, aby se zrychlilo vyřizování podnětů.

Závěrem předseda výboru oblasti poděkoval za činnost všem aktivním členům a též aktivním pracovníkům Komory.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.