Stavební úřady hledají více než rok cestu, jak na digitalizaci

Změna nastala v březnu 2023. Pokud stavební úřad není schopen přijmout digitální projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem má se podle sdělení MMR obrátit na obec s rozšířenou působností, která ho zastoupí.

Platí, že žadatel může činit úkon vůči orgánu veřejné moci v digitální podobě, pokud zákon výslovně nestanoví, že úkon musí být učiněn v listinné podobě či jiným předpokládaným způsobem. Stavební zákon ani jiné právní předpisy nikde nestanoví, že projektovou dokumentaci je nutné předkládat stavebnímu úřadu v listinné podobě.

Technicky nevybavené stavební úřady mají požádat o zastoupení úřad obce s rozšířenou působností

Pokud přijímání projektové dokumentace v digitální podobě brání pouze absence adekvátního technického vybavení a pokud není stavební úřad sám schopen technické vybavení zajistit, pak uzavře podle § 37 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní smlouvu s obcí s rozšířenou působností, na jejímž základě bude tato pro stavební úřad dané činnosti vykonávat.

Vzhledem ke složitosti a komplexnosti problematiky přijímání projektové dokumentace v elektronické podobě bude tento bod zařazen na program porady MMR s krajskými úřady ve dnech 25. a 26. dubna 2023.

vybráno ze sdělení MMR a MV ze dne 7. března 2023

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.