Mgr. Zdeněk Hluštík

  • Z vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje

    Stavební zákon ani jiné právní předpisy nikde nestanoví, že projektovou dokumentaci je nutné předkládat stavebnímu úřadu v listinné podobě. Platí, že žadatel může činit úkon vůči orgánu veřejné moci v digitální podobě, pokud zákon výslovně nestanoví, že úkon musí být učiněn v listinné podobě či jiným předpokládaným způsobem.