V oblasti České Budějovice se předávají cenné zkušenosti

Oblast České Budějovice ve spolupráci s pobočkami ČSSI a SPS organizuje řadu vzdělávacích akcí. Přinášíme přehled nejzajímavějších z nich.

Stavby Znojemska

7.–9. září 2022 – V rámci několikadenní odborné exkurze se konala prohlídka hvězdárny prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci, oceněné čestným uznáním v soutěži PRESTA 2018–2020, i velkoryse zrekonstruovaného zámku v Písečné. Následovala prohlídka Vranovské přehrady, postavené v letech 1930–1934, podle rozlohy nádrže desáté největší přehrady v ČR. Účastníci navštívili horní strojovnu určenou pro manipulaci tabulových uzávěrů osazených na vtoku i dolní strojovny ovládající výtokové klínové uzávěry. Umožněn byl též vstup do části kontrolní bezpečnostní štoly. Součástí přehrady jsou dvě vodní elektrárny. První je osazena čtyřmi turbínami typu Francis se spádem 42 metrů a výkonem generátorů 20 MW. Druhá (malá elektrárna) má dvě Kaplanovy turbíny se spádem 1,4–2,2 metru a výkonem generátorů 2 × 22 kW.

Exkurze pokračovala v novém objektu vinařství LAHOFER. Účastnilo se 32 osob. Organizátorem byla českobudějovická pobočka ČSSI společně s oblastní kanceláří ČKAIT.

Ing. Karel Kocina, předseda pobočky ČSSI

Rekonstrukce pivovaru Český Krumlov i renesančního paláce

8. září 2022 – Ředitel divize 6 podniku Metrostav České Budějovice, Ing. Martin Stašek, seznámil účastníky exkurze s prací divize v rámci jižních Čech. Stavbyvedoucí Ing. Šrámek přítomné provedl sladovnou a ukázal úpravy stávajících stropních konstrukcí, nové schodiště, úpravy otvorových prvků, opravu technologického zařízení sladovny jako korečkové elevátory či zařízení pro sušení ječmene i úpravy technologického zařízení varny. Ve varně jsme byli seznámeni s náročnými izolacemi proti zemní vlhkosti (podlaha varny je 4 metry pod terénem), opravou podlah, obkladů, omítek a ocelových konstrukcí. Vše bylo prováděno tak, aby nový stav odpovídal původnímu provedení, hlavně pokud jde o tvary, barvy i povrchové úpravy.

Rekonstrukce renesančního paláce, vdovského sídla hraběnky Anny z Regendorfu, zahrnovala i statické zabezpečení kleneb, stropních konstrukcí, krovu a ostatních prvků. Celá střešní krytina je provedena spojením na maltu. Specifickou úpravou je opatření proti zemní vlhkosti řešené podélným kanálem po obvodu stavby. Veškeré stavební práce jsou prováděny tak, aby odpovídaly původnímu provedení, podle požadavků a souhlasu Státní památkové péče. Celý objekt po dokončení bude sloužit jako muzeum pivovarnictví a pro reprezentační účely. Exkurze se zúčastnilo 14 osob. Odbornou exkurzi uspořádala pobočka ČSSI ve spolupráci s ČKAIT.

Ing. Karel Kocina, předseda pobočky ČSSI

Okna a vnější stínění ve zděném domě

10. listopadu 2022 – Seminář obsahoval dvě samostatné přednášky. Ing. Pavel Kašpar (VEKRA s.r.o.) popsal správný návrh oken vzhledem k jejich rozměru, materiálovému řešení a způsobu otevírání. Zdůraznil nutnost stavební připravenosti otvorů pro jejich správné osazení a budoucí funkčnost s ohledem na stále se zpřísňující požadavky na tepelně technická řešení objektů. Ing. Ivo Petrášek (Wienerberger s.r.o.) popsal správný návrh osazování překladů na cihelném zdivu nad výplněmi se zřetelem na jejich funkčnost (klenbový efekt u plochých překladů, běžné samonosné překlady či spřažené překlady).

Dále ukázal možnosti návrhů nosných konstrukcí nad rohovými okny, a to jak se sloupky, tak bez rohových sloupků. Samostatnou kapitolu tvořilo navrhování a využívání překladů pro osazení venkovních rolet a žaluzií. Svou přednášku provázel i ukázkami z realizací, a to jak správných, tak i chybně provedených. Oba přednášející průběžně zodpovídali mnoho dotazů. Semináře se účastnilo 23 autorizovaných osob. Seminář pořádala SPŠ stavební v Českých Budějovicích.

Pavel Otruba, oblast České Budějovice

Dálnice D3 – tunel Pohůrka

19. listopadu 2022 – Dodavatel části stavby COLAS zajistil dopravu po stavbě a pomocí rádiových stanic byli účastníci během jízdy informováni. Stavbyvedoucí Ing. Jiří Polák popisoval realizaci mostních konstrukcí na místních komunikacích a vodotečích, přeložek inženýrských sítí a opatření ohledně ekologie. Ochranu živočichů zajišťují ochranný plůtek podél stavby a záchytné jímky. Přemostění dálnice pro Rudolfovskou třídu tvoří monolitická konstrukce o délce 100 metrů. Část stávající mostní konstrukce bude využívána i v průběhu stavby, což je řešeno i ve statické konstrukci mostu. Součástí stavby byla přeložka vodovodu o profilu 1 m a likvidace skládky komunálního odpadu, která byla v trase dálnice. Další zastávkou byla prefabrikovaná mostní konstrukce komunikace Nové Vráto – Dubičné.

Jednou z rozhodujících staveb na dálnici D3 je tunel Pohůrka dlouhý 999 metrů, který staví firma HOCHTIEF CZ a. s. Ing. Marian Faktor popsal monolitickou konstrukci s klasickým bedněním, která je prováděna v otevřené stavební jámě. Zpětný zásyp představuje půl milionu kubíků zeminy. Stavbou prochází Dobrovodský potok, proto se realizovala jeho přeložka s retenční nádrží. V místě stavby tunelu se oproti předpokladům objevila vysoká hladina spodní vody, která se musí odčerpávat. I přesto je časový harmonogram dodržován. Stavba zvýšila nároky na dopravu ve městě a okolí. Exkurzi zorganizovaly českobudějovické pobočky SPS, ČSSI a ČKAIT. Exkurze se přes nepříznivé počasí zúčastnilo 19 osob.

Ing. Karel Kocina, předseda pobočky ČSSI

Fotovoltaika a defekty budov 2022

24. listopadu 2022 – Hlavním tématem byla správná realizace solárních panelů a eliminace případných stavebních poruch. Program byl rozdělen do několika bloků: diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů, FVE na šikmých střechách se skládanou krytinou, FVE na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi a zkušenosti (systemovaplochastrecha.cz). Jednotlivé příspěvky byly zpracovány do konferenčního sborníku. Čtrnáctý ročník konference byl pořádán českobudějovickou Vysokou školou technickou a ekonomickou a její Katedrou stavebnictví. Konference se účastnilo celkem 62 posluchačů.

Ing. Jan Plachý, Ph.D., oblast České Budějovice

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.