Valná hromada oblasti Ostrava

Předsedou oblasti se již podruhé stal Ing. Petr Dospiva, Ph.D., který je zároveň i 1. místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je opět Ing. Petr Bura. V sedmičlenném výboru pracuje pět inženýrů autorizovaných v oboru Pozemní stavby (IP00), přičemž jeden z nich je navíc autorizován i v oboru Městské inženýrství (II00). Dále je zde zastoupen jeden inženýr v oboru Technologická zařízení staveb (IT00) a jeden v oboru Dopravní stavby (ID00).

Jednání Valné hromady oblasti Ostrava se konalo dne 5. února 2024 v Kulturním a společenském centru Akord Ostrava v městské části Zábřeh. Z celkového počtu 2 903 řádných členů oblasti Ostrava bylo přítomno 110 osob, tj. 3,8 % autorizovaných osob, a 21 pozvaných hostů.

Oblast Ostrava snížila počet členů výboru

Jedním z hlavních bodů letošní valné hromady byly volby, a to členů výboru oblasti, členů dozorčí komise v Brně a delegátů včetně náhradníků na říjnové Shromáždění delegátů 2024. Výbor oblasti se dohodl, že v tomto volebním období sníží počet svých členů o dva, tedy nebude devítičlenný, ale jen sedmičlenný. Všichni nově zvolení členové pracovali ve výboru i v minulém volebním období.

Do výboru oblasti Ostrava byli na funkční období 2024–2027 zvoleni:

 • Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (1101090, IT00), předseda oblasti a zároveň 1.  místopředseda Představenstva ČKAIT (od roku 2009 člen výboru oblasti Ostrava, v období 2013–2015 člen zkušební komise pro obor Technologická zařízení staveb, od roku 2020 člen Představenstva ČKAIT, od roku 2021 předseda oblasti Ostrava)
 • Ing. Petr Bura (1100803, IP00), místopředseda oblasti, od roku 2015 člen výboru oblasti Ostrava a člen poroty v soutěži Stavba MSK
 • Ing. Marta Bílková (1102337, IP00), od roku 2012 členka výboru oblasti Ostrava
 • Ing. Ladislav Čech (1100717, ID00), od roku 1996 člen výboru oblasti Ostrava, 1997–2010 člen zkušební komise pro obor Dopravní stavby
 • Ing. Jaroslav Gilar (1100157, IP00), od roku 1998 člen výboru oblasti Ostrava
 • Ing. et Ing. Jiří Kozelský (1103427, IP00), od roku2021 člen výboru oblasti Ostrava
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (1103496, IP00, II00), od roku 2015 členka výboru oblasti Ostrava, od roku 2017 členka Představenstva ČKAIT, od roku 2010 členka profesního aktivu pro obor Městské inženýrství, od roku 2023 členka profesního aktivu Dopravní stavby

Valná hromada usnesením uložila výboru oblasti zajištění plnění plánu činnosti na rok 2024, a to zejména:

 • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy Moravskoslezského kraje;
 • udržovat a dále rozvíjet spolupráci s vysokými školami;
 • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2024 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Fakultou stavební, Fakultou bezpečnostního inženýrství, Fakultou strojní a Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava a s dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů, webinářů a exkurzí pro členy ČKAIT;
 • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti;
 • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek týkajících se jejich odborné činnosti;
 • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace;
 • rozvíjet spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA Ostrava);
 • dále rozvíjet spolupráci s komorami/profesními organizacemi zemí V4.

O činnosti a hospodaření oblasti

Zprávu o činnosti oblasti Ostrava v roce 2023 přednesl její předseda Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Velkou pozornost věnoval celoživotnímu vzdělávání (CŽV) v rámci 8. běhu v období 2022 až 2024. Při této příležitosti byly zmíněny uskutečněné akce CŽV v roce 2023. Oblast uspořádala 12 akcí typu webinářů, seminářů a přednášek s celkovým počtem 981 účastníků. Jednalo se webináře „Odpovědnost autorizovaných osob“ (JUDr. Eva Kuzmová, 274 osob), „Odstraňování staveb a dodatečné povolení“ (JUDr. Eva Kuzmová, 160 osob) a „Fotovoltaika na střechách, zásady návrhu, provádění a nejčastější chyby“ (Ing. Leoš Martiš, 491 osob). V rámci seminářů se realizovala témata „Příprava, realizace a provozování staveb pod project managementem“ (Ing. Ladislav Čech) a „Sanace a izolace vodohospodářských staveb“ (Ing. Libor Hlisníkovský). Nedílnou součástí činnosti oblasti je tradiční spolupořadatelství konference „BOZP na stavbách“ a současně oblast v roce 2023 v úzké spolupráci s HZS MS kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava uspořádala konferenci „Aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti staveb“, které se účastnilo 205 osob. Oblast v rámci své činnosti rovněž pořádala pro své členy odborné exkurze na zajímavé stavby na území města Ostravy – stavba administrativního komplexu Organica, rekonstrukce bývalého obchodního domu Ostravica – Textilia, který po třiceti letech chátrání dostává novou podobu, a na realizovanou Cyklolávku DOV, která překlenuje řeku Ostravici a železniční trať a tímto propojuje Dolní oblast Vítkovice s centrem Ostravy.

Mezi další významné aktivity oblasti Ostrava v roce 2023 patří spolupořadatelství 17. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, zapojení oblasti do 19. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2022 a uspořádání podzimního zasedání Rady pro podporu rozvoje profese. Oblast v rámci zahraničních vztahů aktivně spolupracuje s polskými partnerskými organizacemi v Katovicích a Krakově. Významnou akcí bylo uspořádání tzv. „malé V4“, jejíž hlavní téma znělo „Obnovitelné zdroje energií z pohledu legislativního povolování staveb“.

Účastníci valné hromady se seznámili s hospodařením oblasti za rok 2023 a s podanou informací o 101% plnění ročního rozpočtu a zároveň byli seznámeni s přiděleným limitem výdajů pro rok 2024.

V rámci plánu činnosti na rok 2024 předseda oblasti detailně seznámil přítomné s nejbližšími akcemi, a to semináři/webináři s tématy „Přístupnost a bezbariérové užívání“, „Tenkostěnné ocelové konstrukce a jejich využití ve stavebnictví“, „Judikatura ke stavebnímu zákonu a s konferencí „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, která se uskuteční ve dnech 24.–25. dubna 2024.

Nejzajímavější informace z vystoupení hostů

V bloku vystoupení hostů nejprve zazněly informace předsedy Komory Ing. Roberta Špalka, místopředsedy Komory Ing. Františka Mráze a ředitele Kanceláře Komory Ing. Radka Hnízdila, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, se ve svém vystoupení zaměřil na aktuální informace ve vztahu právních předpisů a normotvorby požární ochrany, a to zejména z pozice předsedy TNK 27 Požární bezpečnost staveb. Informoval o novelizovaném znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb s účinností od 1. srpna 2023 a s tím spojené revize ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (09/2023) s novou přílohou „J“ pro školy a předškolní zařízení, o revizi ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení nebo o pozastavení prací na revizi zrušené ČSN 73 0838 Požární bezpečnost staveb – Hromadné garáže ve vztahu alternativních zdrojů a použití v praxi.

Plk. Ing. Miloš Střelka, náměstek ředitele pro prevenci Hasičského záchranného sboru, navázal na tematiku požární bezpečnosti. Ve svém vystoupení se zaměřil zejména na statistické údaje za rok 2023 a události v Moravskoslezském kraji; současně podal přítomným informace z oblasti výkonu státního požárního dozoru.

Ing. Miroslav Záloha, vedoucí inspektor OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, vystoupil s informacemi týkajícími se pracovní úrazovosti v roce 2023 – při současném porovnání s údaji za celou Českou republiku.

Po tradičních informacích pojišťovacích makléřů PM ČKAIT, s.r.o., Mgr. Jakuba DoleželaIng. Petry Bartoníčkové zazněl velmi podnětný diskuzní příspěvek člena oblasti Ing. Františka Šindýlka, autorizovaného inženýra pro Pozemní stavby, Statiku a dynamiku staveb, kdy přítomné informoval o neutěšeném stavu chybějících statických výpočtů v rámci archivních dokumentací v minulosti realizovaných staveb.

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Ve volebním období 2024 až 2027 si kladu dva hlavní úkoly. Tím prvním je „přitáhnout“ do aktivní práce v Komoře mladé kolegy. S ohledem na dynamicky se vyvíjející digitalizaci stavebního řízení a nové technologie v procesu projektování i výstavby je potřeba nový pohled.

Celkem bylo v Česku loni nahlášeno 35 706 pracovních úrazů, z toho 753 vážných.

Následkem pracovního úrazu zemřelo 75 lidí. Nejvíce úrazů se pravidelně stává ve stavebnictví, silniční a nákladní dopravě a strojírenství. Proto je druhým úkolem, s ohledem na vysoká čísla těžkých a smrtelných úrazů na stavbách, posílit zodpovědnost hlavně autorizovaných stavbyvedoucích za BOZP na stavbách.

I z tohoto důvodu je oblast Ostrava pravidelným partnerem při pořádání konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2024, jejíž 24. ročník se koná ve dnech 24.–25. dubna 2024 v Čeladné, ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.