Valná hromada oblasti České Budějovice

Předsedou se nově stal Ing. František Konečný, Ph.D., který je zároveň členem Představenstva ČKAIT. Mistopředsedou je Ing. Radek Lukeš, který je i členem poroty Ceny Inženýrské komory. V novém devítičlenném výboru oblasti budou pracovat tři ženy a budou zde zastoupeny tyto autorizace: čtyři inženýři v oboru Dopravní stavby (ID00), tři inženýři v oboru Pozemní stavby (IP00), jeden inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství (IV00) a jeden technik v oboru Pozemní stavby (TP00).

Valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice se uskutečnila 28. února 2024 za účasti 120 autorizovaných osob, což představuje 6,6 % z 1 818 členů. Ing. František Hladík, končící předseda oblasti, přednesl zprávu o činnosti oblasti za rok 2023, návrh plánu práce a návrh rozpočtu na rok 2024. Členka dozorčí rady Ing. Šárka Janurová seznámila přítomné se zprávou Dozorčí rady ČKAIT o kontrole činnosti oblasti za rok 2023 se závěrem „bez závad“. Upozornila též na časté chyby autorizovaných osob při vedení jejich Deníku AO.

Oblast má nového předsedu i místopředsedu

Hlavním bodem programu byly volby. Dosavadní dlouholetý předseda oblasti Ing. František Hladík se rozhodl již nekandidovat. Nově zvolený výbor oblasti České Budějovice si pro nadcházející tříleté období zvolil za předsedu Ing. Františka Konečného, Ph.D.

Do devítičlenného výboru oblasti byli zvoleni:

  • Ing. František Konečný, Ph.D. (0100226, IP00), předseda oblasti a člen Představenstva ČKAIT, delegát SD
  • Ing. Radek Lukeš, Ph.D. (0101537, ID00), místopředseda oblasti, delegát SD
  • Ing. Milan Borovka (0101946, IP00)
  • Ing. Jan Gucko (0101765, ID00)
  • Ing. Andrea Jankovcová (0101733, ID00)
  • Ing. Jana Máchová (0101441, IV00), delegátka SD
  • Ing. Martina Stráská (0102177, ID00)
  • Pavel Otruba (0100666, TP00), delegát SD
  • Ing. Jan Závitkovský (0102463, IP00), delegát SD

Oblast České Budějovice zvolila 11 delegátů, z nichž pět je členem výboru, a 4 náhradníky delegátů oblasti na Shromáždění delegátů, které se bude konat 19. října 2024 v Praze. Byli zvoleni také tři kandidáti dozorčí komise.

Přijetím usnesení valná hromada mimo jiné schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2023, ale i plán činnosti oblasti na rok 2024, včetně plánu rozpočtu. Usnesení valné hromady je zveřejněno na webové stránce ČKAIT: https://www.ckait.cz/valna-hromada-2024-usneseni

Z vystoupení hostů

Valné hromady se zúčastnili významní hosté zastupující spolupracující organizace a školy, kteří vystoupili s poděkováním za dosavadní spolupráci. Primátorka Statutárního města České Budějovice doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová poděkovala za dosavadní spolupráci s oblastí České Budějovice a v německém jazyce přivítala hosty z Hornorakouské komory. Milým překvapením pak bylo vystoupení prezidentky ZT: Dipl. Ing. Cory Stöger z Lince, která ve svém projevu v českém jazyce ocenila dosavadní vzájemnou spolupráci a předávání zkušeností mezi oběma Komorami.

Předseda Komory Ing. Robert Špalek poděkoval za úspěšnou činnost dosavadnímu výboru oblasti, a zejména odstupujícímu předsedovi Ing. Františkovi Hladíkovi, který se rozhodl již nekandidovat. Dále informoval o činnosti Komory v legislativní přípravě nového stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek. Zmínil také aktivity ČKAIT v rámci spolupráce Komor zemí V4, která se v minulém roce zaměřila na porovnání a následné sjednocení odpovědnosti autorizovaných osob za vážné havárie stavby.

Ředitel kanceláře Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., mimo jiné připomenul povinné zavedení datových schránek pro AO, digitalizaci stavebního řízení spuštěním Portálu stavebníka, nutnost pořízení elektronického razítka AO včetně časového razítka a elektronického podpisu.

Ing. František Konečný, Ph.D.

Ing. František Konečný, Ph.D.

Budu pokračovat v aktivní spolupráci se zástupci jihočeských měst, Jihočeským krajem, s odbornými školami a profesními organizacemi, např. Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou vodohospodářskou společností. Budeme spolupracovat na organizaci soutěží – např. Presta Jižní Čechy nebo soutěži v grafických programech na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích. Budeme organizovat pro autorizované osoby odborné akce v rámci celoživotního vzdělávání. S Hornorakouskou komorou ZT: v Linci si budeme vyměňovat odborné zkušenosti. Osobně se budu podílet na osvětě nové legislativy ve stavebnictví a pomáhat autorizovaným osobám při uplatňování stavebního zákona a prováděcích vyhlášek v praxi.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.