O přesouvání ze zadních křesel k řečnickému pultu

Rozhovor s RNDr. Jiřím Homolkou, který již dvacet pět let organizuje úspěšnou mezinárodní konferenci „Dřevostavby Volyně“ a třicet pět let řídí Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu ve Volyni. Letošní přijímací řízení považuje za nepříliš zdařilý experiment a pokus o nakopnutí Gaussovy křivky.

Jak se vám podařilo, že již dvacet pět let jezdí do jihočeské Volyně špičky v oboru dřevostaveb?

Zpočátku někteří oslovení přednášející ani nevěděli, kde Volyně leží. Ale pokud máte za sebou dvacet čtyři úspěšných ročníků, tak se získáním přednášejících včetně těch ze zahraničí není problém. Na druhé straně jsme si vědomi, že být „tradiční“ je z velké části zárukou úspěchu, ale je třeba k celému pořadatelství přistupovat s pokorou, protože se jedná o velmi křehký přívlastek. Navíc známé přísloví říká, že „Tradice je výhodou, pokud máte odvahu přemýšlet jinak“.

Jak zvládáte při běžné pedagogické práci zorganizovat tak velkou a prestižní mezinárodní konferenci?

Naše vyšší odborná škola je součástí terciárního sektoru vzdělávání, ke kterému podobné akce patří, neboť se jedná o velmi úzké propojení na příslušnou podnikatelskou sféru. Základním principem vyššího odborného vzdělávání je poskytnout pomaturitní vzdělávání na vyšším teoretickém základě s důrazem na využití poznatků v odborné praxi. V podstatě se jedná o úzce profesní a praktické vzdělávání na úrovni prvního stupně vysokoškolského vzdělání.

Co tato konference přinese vašim studentům?

Jedním z hlavních důvodů, proč konferenci pořádáme, jsou právě naši studenti. Záměrně nerozlišuji na bývalé, současné a budoucí. Pro všechny se jedná o příležitost dostat se do přímého kontaktu s odbornou praxí v prostředí jejich školy, setkat se se špičkami studovaného oboru a zajistit si možnost odborné praxe, zahraniční stáže nebo ve finále i perspektivního zaměstnání. Studenti se mohou konference zúčastnit jako účastníci, ale současně působí v roli spolupořadatelů. Již od desátého ročníku v sobě živím teorii „postupného přesouvání ze zadních křesel v přednáškovém sále až k řečnickému pultu“. Nejdříve studenti sedí v zadní části sálu jako spolupořadatelé, následně uprostřed jako zaměstnanci firem a nakonec ti nejlepší v předních řadách v roli čestných hostů nebo přednášejících. Z pohledu ředitele se tím vytváří nadstandardní vztahy mezi učiteli a studenty, které se promítají do celkového pozitivního klimatu školy.

Můžete se vyjádřit k letošnímu přijímacímu řízení? Pomohla vám jeho digitalizace?

Letošní přijímací řízení považuji za nepříliš zdařilý experiment vedený dobrými úmysly. Rozšíření počtu přihlášek zahltilo některá gymnázia ve velkých městech a ve svém důsledku povede k dalšímu odlivu od učebních oborů. Radost, že 80 % uchazečů si vybralo alespoň jeden maturitní obor, považuji za pokus o nakopnutí Gaussovy křivky normálního rozdělení (zezadu). Jsem zastáncem moderních technologií, ale pořád je ve společnosti početná skupina lidí, která bude muset naplňovat přísloví o řemeslu a zlatém dnu. Ani CNC stroj nebo umělá inteligence Vám neopraví vodovodní kohoutek nebo zatékající střechu. Odborné školství a jeho problematika je námět, který je svým rozsahem nad možnostmi našeho rozhovoru, ale pro odborné školy vzniká s rozvojem nových technologií obrovská příležitost, jak svým absolventům zajistit slušnou životní úroveň a zajímavé zaměstnání.

Současně mě mrzí, že ve sdělovacích prostředcích je dopřáván největší prostor lidem, kteří neustále zdůrazňují, že máme malý počet lidí se všeobecným středoškolským vzděláním. Při vytváření těchto soudů účelově používají termín, že nikdo neví, jak bude vypadat trh práce za třicet let a potom se nejlépe uplatní lidé se všeobecným vzděláním. Je to stejné, jako když se na začátku devadesátých let minulého století vykřikovalo, že máme málo vysokoškoláků. Dnes již tomu tak není, a naopak se potýkáme s jistou mírou převzdělanosti nebo i s velmi nízkou úrovní „masifikovaného“ vysokého školství. V dobách první republiky patřilo Československo k nejvyspělejším zemím na světě a jednou z příčin úspěchu bylo i školství, které korespondovalo s požadavky trhu práce a nehledalo své vzory v jiných kulturně a sociálně odlišných zemích, jako to dnes děláme s oblibou my.

Jak velký byl zájem mezi studenty o vaši školu? Na jaké místo si ji psali?

Zájem uchazečů o studium na naší škole odpovídá kapacitním možnostem a významně nevybočuje v porovnání s počty z minulých let. Téměř polovina uchazečů nám přiřadila prioritu 1, což je pro nás potěšující a opět to souvisí s tradicí školy, neboť mezi přihlášenými jsou ve velké míře potomci absolventů školy.

S jakou znalostí matematiky a fyziky k vám studenti přichází?

Uchazeči jsou si vědomi, že se hlásí na technickou školu (s výjimkou našeho uměleckého oboru design interiéru), a proto u většiny z nich jsou znalosti učiva matematiky a fyziky celkem slušné. Pochopitelně úroveň daných předmětů na základních školách je rozdílná, protože školní vzdělávací programy na těchto školách nejsou identické a bohužel v některých případech jsou determinovány skladbou pedagogického sboru.

Jakou mají manuální zručnost a motivaci vaši školu dokončit?

Manuální zručnost uchazečů o studium se bohužel trochu snižuje, protože výuka dílen (praktických cvičení) v pedagogických sborech základních škol s převahou žen, které prošly pouze všeobecným vzděláváním, se nahrazuje předměty jako volba povolání, výchova ke zdraví, sportovní hry… Štěstím je, že většina uchazečů o studium pochází z prostředí, kde praktické dovednosti jsou důležitou součástí podnikání jejich rodičů bez ohledu na to, zda se jedná o stavebnictví nebo o obory zpracování dřeva. V řadě případů si motivaci k dokončení studia uchazeči přináší z rodiny a naším úkolem je ji pouze smysluplně posunout směrem k budoucímu uplatnění. K uvedenému posunu využíváme jako výborný nástroj nejmodernější CNC stroje a aplikovanou výpočetní techniku.

Máte přehled o tom, jak jsou vaši studenti úspěšní v navazujícím studiu na VŠ a jak jsou úspěšní v praxi?

Úspěšnost absolventů školy pochopitelně monitorujeme prostřednictvím třídních učitelů, výchovného poradce, ale také v rámci evaluačního šetření, které organizujeme v periodě jednou za šest let. Dalším momentem, kdy získáváme „zpětnou vazbu“ na naši pedagogickou práci, jsou oslavy založení školy, pořádané vždy jednou za pět let. Momentálně po skončení konference „Dřevostavby 2024“ začneme oslovovat spřátelené firmy, abychom mohli v sobotu 9. listopadu 2024 uspořádat „Oslavy 160. výročí založení školy“. Jenom pro zajímavost, před pěti lety nám firmy, ve kterých působí převážně absolventi školy, přispěly částkou téměř 800 tis. Kč. Uvedené prostředky shromažďujeme na „Nadačním fondu VOŠ a SPŠ Volyně“ a v pětiletém období mezi dvěma výročími je používáme ve prospěch sociálně slabých či talentovaných studentů.

Z hlediska navazujícího studia naši absolventi nejvíce směřují na oborově příbuzné vysoké školy se stavebními a dřevozpracujícími studijními programy. Určitě zajímavou profesní dráhu nabízí i naše vyšší odborná škola díky vazbám na Technickou univerzitu ve Zvolenu. Konkrétně u akreditovaného programu „Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce“ jsou velmi úzké vazby na dva tříleté bakalářské programy „Dřevěné stavby“ a „Tvorba a konstrukce nábytku“ pod hlavičkou Dřevařské fakulty TU Zvolen, které korespondují s oběma zaměřeními našeho programu. Uvedené spojení umožňuje větší prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání a přípravu profesně orientovaných bakalářů, stejně jako je tomu v blízkých německy mluvících zemích.

Čím je kromě mezinárodní konference vaše škola výjimečná?

Jsem přesvědčený, že škola je výjimečná již ze své podstaty, protože udržet 160 let poměrně velkou školu na malém městě mimo hlavní vzdělávací centra je unikátní. Určitě k tomu přispívá i nádherná funkcionalistická budova z třicátých let minulého století. Na druhé straně všechny budovy, materiální vybavení a nejmodernější technika nevytváří dobrou školu, tu vytváří hlavně dobří a výborní učitelé a ze všeho nejvíce úspěšní absolventi, kteří mají velkou zásluhu na tom, že „volyňská průmyslová škola“ si stále drží svoji dobrou pověst. Nejlépe vše vystihuje francouzské přísloví „Dobré jméno je více než bohatství“. Pro nás je prioritou vytvoření nadstandardního zázemí všech studijních oborů. I proto jsme v posledních letech vybudovali halu pro automatické zpracování dřeva s kompletní CNC linkou na výrobu dřevěných konstrukcí i celých dřevostaveb. Do školních dílen jsme předloni pořídili nové pětiosé obráběcí CNC centrum pro výrobu nábytku a prvků stavebního truhlářství (zejména schodišť, atypických interiérových prvků…), což plně koresponduje s potřebami trhu práce a zvyšujícími se možnostmi uplatnění absolventů ve vyšších mzdových hladinách. Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, TU Zvolen, TU Liberec a TH Deggendorf bychom rádi vytvořili podmínky pro jednoduchý aplikovaný výzkum.

Proč je podle vás dřevo stavební materiál budoucnosti? A proč je potřeba dobře znát jeho vlastnosti?

Jedním z důvodů pořadatelství naší konference je přesvědčení, že dřevo jako obnovitelný materiál má mnoho vlastností, které z něj vytvářejí stavební materiál budoucnosti. Z ekologického hlediska se jedná o udržitelnější alternativu k materiálům, jako je například beton nebo ocel –, proto na naši konferenci každoročně přijíždí větší počet mladých lidí, kteří vnímají dřevo stejně jako my. Znalosti jeho vlastností jsou pochopitelně důležité pro jeho použití, neboť jednotlivé druhy dřeva se liší svou pevností, trvanlivostí, odolností vůči povětrnostním vlivům a jinými faktory. Současně má tento přírodní materiál vynikající izolační vlastnosti a je schopen regulovat vlhkost a teplotu v interiéru stavby, čímž může přispívat ke snížení energetické náročnosti a zlepšení celkového komfortu uživatele. Znalost vlastností dřeva umožňuje inženýrům a architektům správně navrhovat a konstruovat stavby tak, aby byly stabilní, bezpečné a funkční. To všechno jsou témata, která na jubilejním ročníku zazněla.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.